Αναβολή του Δ.Σ. μετά από αίτημα του συλλόγου “ΣΕΔΑΠ” (έγγραφο)

«Αίτημα αναβολής συζήτησης θέματος για τροποποίηση ΟΕΥ»

Κατόπιν πληροφόρησής μας, από την πρόσκληση «Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 24/3/21» για την ύπαρξη του 1ου θέματος «Λήψη απόφασης για την Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής» και με δεδομένο ότι δεν προηγήθηκε διαβούλευση, ούτε καν ενημέρωση των υπηρεσιών του δήμου, παρακαλούμε όπως αναβληθεί η συζήτηση επί του θέματος.

Επισημαίνουμε ότι ο ΟΕΥ καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών, δίνει κατευθύνσεις και βάζει – εξυπηρετεί συγκεκριμένους στόχους. Ο υπάρχων ΟΕΥ υφίσταται από το 2013 με ελάχιστες διαφοροποιήσεις 2014/2018, και έφερε τη μείωση οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού, την επέκταση των ελαστικών σχέσεων εργασία,ενώ ταυτόχρονα έχουν συντελεστεί πολλές αλλαγές στο κομμάτι των αρμοδιοτήτων που αναλαμβάνουν οι υπηρεσίες των δήμων.Οι εργαζόμενοι γνωρίζουν τις ανάγκες των υπηρεσιών από πρώτο χέρι αφού αυτοί καλούνται να τις εξυπηρετήσουν και η άποψή τους μπορεί να συμβάλλει στον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό του ΟΕΥ, που να ανταποκρίνεται στις αρμοδιότητες, να προβλέπει και να καθορίζει τις απαιτούμενες θέσεις εργασίας και τις απαιτούμενες ειδικότητες για την κάλυψη αυτών των αρμοδιοτήτων.

Για το Δ.Σ. ΣΕΔΑΠ

Η γραμματέας                                                                         Η πρόεδρος

            Γεωργία Κατσιώνη                                                    Στέλλα Τζανίνη