Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ, Οικονομικής Επιτροπής, & Ποιότητα Ζωής

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 31.03.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00  με θέματα:

 1. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2021 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Τ. Κωστόπουλος).
 2. Λήψη απόφασης για συμμετοχή στο δίκτυο με την επωνυμία «Πανελλήνιο δίκτυο για τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης ΟΗΕ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΤΑ Α.Μ.Κ.Ε» (εισήγηση: Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).
 3. Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2020, Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Δ. Λέκκας).
 4. Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2020, Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Δ. Λέκκας).
 5. Λήψη απόφασης για την εγκατάσταση και λειτουργία φωτεινού σηματοδότη πλησίον της διασταύρωσης των οδών Δερβενακίων και Σάκη Καράγιωργα (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. – Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).
 6. Έγκριση πρωτοκόλλου καταστροφής της επιτροπής καταστροφής υλικών για το έτος 2019-2020 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κα. Ε. Δάβαρη).
  1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 31.03.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. με θέματα:

 1. Κατάρτιση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2021.
 1.  Έγκριση ταμειακού απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγ. Παρασκευής» οικονομικού έτους 2019.
 2. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης, την έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου «Νέος διώροφος δημοτικός παιδικός σταθμός με υπόγειο, Δήμου Αγίας Παρασκευής στο Ο.Τ. 328».
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού της κλήρωσης και τη συγκρότηση της Επιτροπής σε σώμα για την προσωρινή & οριστική παραλαβή έργου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
  1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) την 31.03.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30π.μ. με θέμα:

 1. Λήψη απόφασης για την εγκατάσταση και λειτουργία φωτεινού σηματοδότη πλησίον της διασταύρωσης των οδών Δερβενακίων και Σάκη Καράγιωργα.