Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 14/4

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 14.04.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. με θέματα:

  1. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής – Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.
  2. Έγκριση Αναμόρφωσης στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής – Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.
  3. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης, έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου: «Ανάπλαση οδού Αιγαίου Πελάγους από την οδό Ελβετίας προς και έως την οδό Γραβιάς».

                                                 Αγία Παρασκευή  09-04-2021

                                                                       Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος

  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ