Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής & Οικονομικής Επιτροπής στίς 19/5

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) την 19.05.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30 μ.μ. με θέμα:

  1. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά την διάρκεια κατασκευής του νέου Δημαρχείου Αγίας Παρασκευής.
  2. *********************************************************************

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 19.05.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 π.μ. με θέματα:

  1. Κατάρτιση σχεδίου της 4ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2021.
  2. Υποβολή Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου κατασκευής του έργου «ΝΕΟΣ ΔΙΩΡΟΦΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 328»