Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής & Οικονομικής Επιτροπής στις 7/7

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) την 07.07.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00  με θέματα:

  1. Κατανομή κοινόχρηστου χώρου κεντρικής πλατείας Αγ. Παρασκευής, με επιπλέον χώρο λόγω των μέτρων εξαιτίας του κορωνοϊου Covid-19, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4688/24-05-2020, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 60 Ν.4795/17-04-2021».
  2. Λήψη Απόφασης για την έγκριση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 07.07.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 με θέματα:

  1. Έγκριση ή μη των πρακτικών αποσφράγισης, ελέγχου – αξιολόγησης και βαθμολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, και προσωρινή κατακύρωση ή μη, για τον ανοικτό διαγωνισμό με Α/Α 104413 συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ».
  2. Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής οικονομικού έτους 2021.
  3. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1ος Α.Π.Ε.) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018».
  4. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών με τακτικά και αναπληρωματικά μέληγια την Πρόκληση με κωδικό 14.6i.26.2-4.1 (αρ. πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 6335/28-06-2019 και ΑΔΑ 959Θ465ΧΙ8-ΖΦΔ) και τις τροποποιήσεις αυτής για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (Ταμείο Συνοχής)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ)» με τίτλο «Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων».
  5. Κατάρτιση Σχεδίου Αναμόρφωσης Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής έτους 2021.   
  6. Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων της πόλης μας.
  7. Λήψη απόφασης για αποζημίωση ή μη της κας Μ.Σ.