Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής & Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) την 27.07.2021 ημέρα Τρίτη  και ώρα 11.30 π.μ με θέμα:

  1. Έγκριση ή μη παράταση του δικαιώματος χρήσης τάφων τριετούς ταφής

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 27.07.2021 ημέρα Τρίτη  και ώρα 12:00 με θέματα:

  1. Κατάρτιση σχεδίου της 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2021.
  2. Έγκριση ταμειακού απολογισμού του Ν.Π.Π.Δ. «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγ. Παρασκευής» οικονομικού έτους 2020″.
  3. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή περιφράξεων μετά την εφαρμογή ρυμοτομικών γραμμών έτους 2016».
  4. Λήψη απόφασης για ανάθεση παροχής υπηρεσιών Δικαστικού Επιμελητή».
  5. Έγκριση Απόδοσης Λογαριασμού και Απαλλαγή Υπολόγου.
  6. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών –μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Σχέδιο ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο) Δήμου Αγίας Παρασκευής».
  7. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «Σχέδιο ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο) Δήμου Αγίας Παρασκευής».
  8. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 των «Παιδικών Σταθμών Δήμου Αγίας Παρασκευής».