Προσωρινοί πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης ανακοίνωσης 19216/05-08-2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων. Κατά των πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερομένους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτηση τους, ήτοι από 20/08/2021.

Η ηλεκτρονική αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dimosagiasparaskevis@agiaparaskevi.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΜΕΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΠΛΗΡΟΥΣ