Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 25/8

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 25.08.2021 ημέρα Τετάρτη   και ώρα 11:00π.μ  με θέματα:

  1. Κατάρτιση 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021.
  2. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού  Έτους 2021 του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου.
  3. Έγκριση  3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής «ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π.» οικονομικού έτους 2021.
  4. Άσκηση ή μη αίτησης ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση της με αριθμό 57732 ΕΞ2021/7-6-2021 (ΦΕΚ Β΄ 2375) απόφασης του υπουργού και υφυπουργού Οικονομικών για την Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης των περιοχών που είναι ενταγμένες στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων και έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 και καθορισμός τιμών εκκίνησης και συντελεστών αυξομείωσής τους για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που βρίσκονται σε λοιπές περιοχές εντός σχεδίου ή ορίων οικισμών κατά το αντικειμενικό σύστημα.
  5. Έγκριση ή μη του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».
  6. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού της κλήρωσης και τη συγκρότηση της Επιτροπής σε σώμα για την προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου «Επισκευές φθορών οδοστρωμάτων έτους 2018».
  7. Έγκριση ή μη δαπάνης αποζημίωσης  της κ. Ευλαμπίας Αραχωβίτη.
  1. Απαλλαγή της υπολόγου υπαλλήλου του Δήμου Ελένης Γατσούλη, σε απόδοση ποσού  1.592,16 €,  που αφορά «Δαπάνες σύνδεσης ΔΕΗ» του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

                                                                           Αγία Παρασκευή  20-08-2021

                                                                     Ο αναπληρωτής Δημάρχου

     ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΡΚΟΥΛΑΣ