Τέλος οι απεργίες όπως τις ξέραμε σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Πέντε μεγάλες αλλαγές με άμεση εφαρμογή στην διαδικασία πραγματοποίησης απεργίας τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, επιφέρει εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας, βάσει του πρόσφατου εργασιακού νόμου (ν.4808/21).

Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

Καθιερώνεται το Προσωπικό Ελάχιστης Εγγυημένης Υπηρεσίας στις επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας, σε περιπτώσεις απεργιακών κινητοποιήσεων. Το προσωπικό αυτό -περίπου το 1/3 της υπηρεσίας- θα πρέπει να καταγράφεται και το κείμενο να επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στον εργοδότη, τέσσερις μέρες πριν από την έναρξη της απεργίας.

Η Ελάχιστη Εγγυημένη Υπηρεσία εφαρμόζεται στους εξής κλάδους:

α) Παροχής υγειονομικών υπηρεσιών από νοσηλευτικά εν γένει ιδρύματα.

β) Διύλισης και διανομής ύδατος.

γ) Παραγωγής και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος ή καύσιμου αερίου.

δ) Παραγωγής ή διύλισης ακάθαρτου πετρελαίου.

ε) Μεταφοράς προσώπων και αγαθών από την ξηρά, τη θάλασσα και τον αέρα.

στ) Τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων.

ζ) Αποχέτευσης και απαγωγής ακάθαρτων υδάτων και λυμάτων και αποκομιδής και εναποθέσεως απορριμμάτων.

η) Φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης εμπορευμάτων στα λιμάνια.

θ) Τραπέζης της Ελλάδος, Πολιτικής Αεροπορίας και κάθε είδους υπηρεσιών ή τμημάτων υπηρεσιών που απασχολούνται με την εκκαθάριση και πληρωμή των μισθών του προσωπικού του κατά το άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

– Τα συνδικάτα, έχουν την ευθύνη για την προστασία του δικαιώματος στην εργασία, όσων δεν συμμετέχουν στην απεργία. Μάλιστα, εάν διαπιστωθεί άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας σε βάρος εργαζομένων, τότε η απεργία διακόπτεται με απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου.

Προβλέπεται αστική ευθύνη για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μιας συνδικαλιστικής οργάνωσης αν δεν τηρηθούν οι διατυπώσεις που ισχύουν για την κήρυξη μιας απεργίας. Σε κάθε περίπτωση καθίσταται υποχρεωτική η διεξαγωγή διαλόγου ανάμεσα στα δύο μέρη, στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας, πριν από την πραγματοποίηση απεργίας.

Απαγορεύεται η κήρυξη απεργίας κατά του ίδιου εργοδότη και την ίδια ημερομηνία από δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση εφόσον η απεργία που κήρυξε η πρωτοβάθμια οργάνωση έχει κριθεί παράνομη.

Παραμένει η υποχρέωση ειδοποίησης του εργοδότη για απεργίες και στάσεις εργασίας τουλάχιστον 24 ώρες πριν την πραγματοποίησή τους (4 ημέρες για τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας). Η προειδοποίηση γίνεται πλέον μόνο εγγράφως και επιδίδεται στον εργοδότη με δικαστικό επιμελητή.

Επίσης:

Δημιουργείται ηλεκτρονικό μητρώο για τις συνδικαλιστικές και τις εργοδοτικές οργανώσεις και μόνο υπό αυτή την προϋπόθεση έχουν δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης και κατάρτισης συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Η υποχρέωση ένταξης στο μητρώο, δεν ισχύει για τις ναυτεργατικές οργανώσεις. Σε κάθε περίπτωση, εφαρμόζεται η νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ