Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής & Oικονομικής Επιτροπής στις 1/9

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) την 01.09.2021 ημέρα Τετάρτη   και ώρα 10.30π.μ. με θέμα:

  1. Έγκριση ή μη παράτασης του δικαιώματος χρήσης τάφων τριετούς ταφής.

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 01.09.2021 ημέρα Τετάρτη   και ώρα 11:00π.μ.  με θέματα:

  1. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης στοχοθεσίας  οικονομικού έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».
  2. Έγκριση ή μη των πρακτικών αποσφράγισης, ελέγχου – αξιολόγησης και βαθμολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, και προσωρινή κατακύρωση ή μη, για τον ανοικτό διαγωνισμό με Α/Α 104415  συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, «Ένα ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟ ΜΕ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ (HOOK LIFT)ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ (2 ΤΕΜ) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ 30M3 ΕΚΑΣΤΟ».
  3. Έγκριση ή μη των πρακτικών αποσφράγισης, ελέγχου – αξιολόγησης και βαθμολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, και προσωρινή κατακύρωση ή μη, για τον ανοικτό διαγωνισμό με Α/Α 104417 συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 7 ΤΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΓΕΡΑΝΟ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ».
  4. Έγκριση ή μη των πρακτικών αποσφράγισης, ελέγχου – αξιολόγησης και βαθμολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, και προσωρινή κατακύρωση ή μη, για τον ανοικτό διαγωνισμό με Α/Α 104419 συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ επτά (7) ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ 4Χ4 ΤΥΠΟΥ PICKUP ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΑ».
  5. Έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης καιαξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς και του πρακτικού της οικονομικής προσφοράςτου συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Οργάνωση και Λειτουργία του ΄΄Κέντρου Γυναίκας΄΄ του Δήμου Αγίας Παρασκευής για το έτος 2021-2022».
  6. Λήψη απόφασης για παράταση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης  για την «Συντηρήσεις παιδικών χαρών και αστικού εξοπλισμού υπαίθριων χώρων έτους 2020-2021» (Α.Μ. 36/20).
  7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή τουαλετών 1ου και  5ου – 11ου (ΧΕΛΜΕΙΟΥ) Δημοτικών Σχολείων».