Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 6/10

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λ. Μεσογείων 415-417)στις 06-10-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00  με θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ΄ αρ. 129/2021 Απόφασης Ο.Ε. ως προς τους όρους Διακήρυξης και εκ νέου κατάρτιση όρων Διακήρυξης για την κατασκευή του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΔΥΟ (2) ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ».
  1. Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου και οριστική κατακύρωση ή μη, για τον ανοικτό διαγωνισμό με Α/Α 103352 συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 22 m3».
  2. Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, και προσωρινή κατακύρωση ή μη, για τον ανοικτό διαγωνισμό με Α/Α 104393 συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, και τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  δύο ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 16 m3», προς συζήτηση και λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή.
  3. Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων και έγκρισης  της σύναψης επενδυτικού δανείου από το Τ. Π. και Δανείων, συνολικού ποσού €7.361.235,92, για την εκτέλεση έργου « Δημιουργική επανάχρηση ιδιοκτησίας Ιόλα στον Δήμο Αγίας Παρασκευής & ανέγερση Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Δήμου Αγίας Παρασκευής », ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».
  4. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2021 του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου».
  5. Λήψη απόφασης  για την αποστολή αιρετών από 14.10.2021 έως και 16.10.2021 στη Θεσσαλονίκη για τη συμμετοχή στo ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ, έγκριση αποζημίωσης μετακίνησης, έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου.
  6. Λήψη απόφασης για την αποστολή αιρετών και υπαλλήλων από 14.10.2021 έως και 16.10.2021 στη Θεσσαλονίκη για τη συμμετοχή στην έκθεση «Beyond 4.0»,Έγκριση αποζημίωσης μετακίνησης, έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου.
  7. Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής 10.000,00 € για την αγορά ταχυδρομικών τελών για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου.