Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής & Οικονομικής Επιτροπής στις 19&20/10

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείσθε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου,που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) στις 19-10-2021  ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ  με θέμα:

  1. Λήψη απόφασης για τα αιτήματα δημοτών, περί κοπής ή μη των δένδρων, σε διάφορα σημεία του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λ. Μεσογείων 415-417)στις 20-10-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00  με θέματα:

  1. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Αγίας Παρασκευής για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.).
  2. Έγκριση της υπ’ αριθ. 67/2021 μελέτης, των όρων διακήρυξης και ορισμός της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, για τον ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», προϋπολογισμού   282.210,00€  πλέον ΦΠΑ 24% ποσού 67.730,40€, σύνολο 349.940,40€.
  3. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού της κλήρωσης και τη συγκρότηση της Επιτροπής σε σώμα για την προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
  4. Παράταση της υπ΄ αριθμ. 28246/16-12-2020 σύμβασης (20SYMV007860593  2020-12-16) με την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΜΑΝΤΑ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ».
  1. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 2021».
  2. Λήψη απόφασης για την έγκριση μετακίνησης αιρετών στη Γορτυνία για το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων που θα πραγματοποιηθεί στις 11-12/11/2021».
  3. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης για την αποστολή αιρετών και υπαλλήλων στη Γορτυνία για το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων που θα πραγματοποιηθεί στις 11-12/11/2021, έγκριση αποζημίωσης μετακίνησης, έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου.
  4. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης και ορισμός υπολόγου.
  5. Λήψη απόφασης για ανάθεση υπόθεσης σε Συμβολαιογράφο.