2 Ιανουαρίου 2022 η εκλογή προεδρείου και επιτροπών Δημοτικών Συμβουλίων

Με την ΑΔΑ Ψ5044ΜΤΛ6-ΕΡΖ εγκύκλιό του το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 3852/2010, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 74 του ιδίου νόμου, κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας της δημοτικής περιόδου 2019-2023, η διαδικασία εκλογής των μελών του προεδρείου των δημοτικών συμβουλίων και των επιτροπών θα λάβει χώρα την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου του τρίτου έτους αυτής, ήτοι την Κυριακή 2 Ιανουάριου 2022.
Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή πληροφορίες αναφορικά με την εκλογική διαδικασία θα εκδοθεί νέα εγκύκλιος.
Έντονη είναι η αντίδραση πολλών δημάρχων καθώς η εκλογή προεδρίου και συνδέεται άμεσα με τον ορισμό των αντιδημάρχων των περισσοτέρων εκ των οποίων η θητεία λήγει αυτήν την περίοδο και ζητούν να δοθεί μικρή παράταση στις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 4 περ. δ’ και 64 παρ. 1 του ν.3852/2010 σύμφωνα με τα οποία η διαδικασία εκλογής των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου για τη δημοτική περίοδο 2019 – 2023 λαμβάνει χώρα την την Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2021 (τρίτο έτος δημοτικής περιόδου – δεύτερη θητεία).