Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 17/11

Προς: τον κ. Δήμαρχο, ως                                                                                                                        Πρόεδρο και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα:«Κατάρτιση και έγκριση  των όρων  διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης  χώρων  κεντρικής πλατείας για Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.»

            Η Οικονομική Επιτροπή καλείται να καταρτίσει τους όρους διακήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος διενέργειας δημοπρασίας για τη  εκμίσθωση χώρων  κεντρικής πλατείας για Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Έχοντας υπ’ όψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 80, 81 και 192 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006-ΦΕΚ Α’ 114/2006).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α΄ 77/1981) «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 6 Π.Δ. 12/2005 (ΦΕΚ Α΄ 10/18.01.2005) «Ρύθμιση θεμάτων υπαίθριου εμπορίου (στάσιμου και πλανόδιου)».

4. Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 50834/12.05.2015 (Κ1-707/2015) του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα «Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με υπαίθριες ψυχαγωγικές δραστηριότητες (λούνα πάρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, τσίρκο κλπ).

5.Τις σχετικές διατάξεις του Β.Δ. 24-9/20-10-1958 ”Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίο κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων”.

6. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.1080/1980 (ΦΕΚ 246/Α/1980) ”Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων ” και ειδικότερα του άρθρου 3 ”τέλη χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων” και όπως οι διατάξεις αυτές μέχρι σήμερα ισχύουν και δεν έχουν τροποποιηθεί.

7. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.1828/1989 (ΦΕΚ Α’2/03-01-1989) ”Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις” και ειδικότερα του άρθρου 25 ”τακτικά έσοδα Δήμων και Κοινοτήτων”.

8. Την με αριθμ.38/2021απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και την με αριθμ. 123/2021απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η εγκατάσταση και λειτουργίαΠαγοδρομίου, Ρόδας,  Τρενάκι, Τραμπολίνο, Κερματοφόρα παιχνίδια, Ξύλινα σπιτάκια, Θέση D.j., Διάκοσμος χιονιού,Σπιτάκι(καραμελόκοσμος) Μουσική σκηνή (για μία συναυλία)στην  Κεντρική Πλατεία Δήμου Αγίας Παρασκευής, η οριοθέτηση του χώρου τοποθέτησης των εγκαταστάσεων επί της Κεντρικής Πλατείας Δήμου Αγίας Παρασκευής και η εκμίσθωση των χώρων της Κεντρικής Πλατείας Δήμου Αγίας Παρασκευής, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων 2021και διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου επί της Κεντρικής Πλατείας Δήμου Αγίας Παρασκευής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.

9.Την υπ’ αριθ. 84/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συγκρότηση της επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων του Δήμου του Π.Δ. 270/81.

10. Την υπ’ αρ. ………./2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνονται και καταρτίζονται οι όροι διενέργειας της φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων της Κεντρικής Πλατείας Αγίας Παρασκευής, ενόψει των εορτών Χριστουγέννων 2021 που προορίζεται αποκλειστικά για την προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία Παγοδρομίου, Ρόδας,  Τρενάκι,Τραμπολίνο, Κερματοφόρα παιχνίδια,Ξύλινα σπιτάκια, Θέση  D.j.,Διάκοσμος χιονιού, Σπιτάκι(καραμελόκοσμος) Μουσική σκηνή (για μία συναυλία) σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81και του Ν. 3463/2006.

11. Το σχετικό τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, όπου αποτυπώνεται – οριοθετείται ο εκμισθούμενος χώρος

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσια,φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού κοινόχρηστου χώρου (τμημάτων της Κεντρικής  Πλατείας Αγίας Παρασκευής)  επιφανείας περίπου 400-420τ.μ.  για την προσωρινή λειτουργία Παγοδρομίου, Ρόδας,  Τρενάκι, Τραμπολίνο, περίπου20 Κερματοφόρα παιχνίδια,Ξύλινα σπιτάκια, Θέση  D.j., Διάκοσμος χιονιού, Σπιτάκι(καραμελόκοσμος), Μουσική σκηνή (για μία συναυλία) όπως αποτυπώνεται – οριοθετείται στο σχετικό τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής (θέσεις 1 ως 9) ως εξής:

Α. Προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία παγοδορομίου 12μx12μ,Ρόδας 20μx6μ, παιδικού τρένου σε ράγες (4μx8μ), τραμπολίνο 8 θέσεων (8μx8μ) και περίπου 20κερματοφόραπαχνιδια1μx1μ,Ξύλινα σπιτάκια 2,5μx3,5μ,Θέση D.j., Διάκοσμος χιονιού,Σπιτάκι (καραμελόκοσμος),Μουσική σκηνή  κατά τη διάρκεια των εορτών Χριστουγέννων 2021(από 07/12/2021 έως και08/01/2022).

Άρθρο 1- Περιγραφή του εκμισθούμενου χώρου.

Η εκμίσθωση αφορά εξωτερικό κοινόχρηστο δημοτικό χώρο και συγκεκριμένα τμημάτων της Κεντρικής  Πλατείας Αγίας Παρασκευής συνολικής επιφάνειας περίπου 400-420τ.μ, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία Παγοδρομίου, Ρόδας,  Τρενάκι, Τραμπολίνο, Κερματοφόρα παιχνίδια, Ξύλινα σπιτάκια, Θέση  D.j., Διάκοσμος χιονιού, Σπιτάκι(καραμελόκοσμος) Μουσική σκηνή (για μία συναυλία)., όπως αποτυπώνεται – οριοθετείται στο σχετικό τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου(θέσεις 1 ως 9) , για το χρονικό διάστημα από 07/12/2021 έως και 08/01/2022.

Ο μισθωτής θα παραλάβει από το Δήμο τον κοινόχρηστο χώρο κενό. Ο μισθωτής υποχρεούται να παραλάβει το χώρο με πρωτόκολλο που θα συνταχθεί από τον Δήμο και το οποίο θα έχει αριθμό πρωτοκόλλου της ημέρας της υπογραφής της σύμβασης. Σε περίπτωση που ο τελευταίος πλειοδότης ήθελε να εγκαταστήσει επιχείρηση άλλης μορφής ξένης προς το είδος της χρήσης για την οποία προορίζεται ο χώρος,  χάνει την εγγύηση, η οποία αυτόματα καταπίπτει υπέρ του Δήμου γιατί πρόκειται για παραβίαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης.

Άρθρο 2-Διάρκεια της μίσθωσης κοινόχρηστου χώρου.

Η μίσθωση ορίζεται για τριάντα τρείς (33) ημέρες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 και 192 του Ν.3463/2006, του Π.Δ. 270/81 και του Ν. 3852/2010 και αρχίζει από την 07/12/2021, οπότε και θα ξεκινήσει η λειτουργία  των μηχανημάτων (μετά από την υπογραφή του συμφωνητικού) και λήγει μετά την παρέλευση του παραπάνω διαστήματος των 33 ημερών δηλ. την 08/01/2022, οπότε ο μισθωτής υποχρεούται να αποδώσει τον εκμισθωμένο κοινόχρηστο δημοτικό χώρο αναντίρρητα και χωρίς άλλη ειδοποίηση. Η χρήση του κοινόχρηστου χώρου που ενδεχομένως γίνει από τον μισθωτή μετά την λήξη της μισθώσεως δεν λογίζεται ως ανανέωση ή σιωπηρή αναμίσθωση ή παράταση της διάρκειας της μισθώσεως που ρητά απαγορεύονται. Σε περίπτωση μη αποχώρησης του μισθωτή κατά την ημερομηνία λήξης της μίσθωσης, θα επιβληθεί αυτοδίκαια ποινική ρήτρα, η οποία θα ανέρχεται στο διπλάσιο του συνολικού μισθώματος, χωρίς να αποκλείεται δικαίωμα του εκμισθωτή Δήμου να διεκδικήσει περαιτέρω αποζημίωση του.

Άρθρο 3-Κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς

Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μισθώματος ορίζεται  για την το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000,00)ευρώ. Η πλειοδοσία θα γίνεται σε ακέραιες μονάδες και μόνο.

Άρθρο 4-Τρόπος, τόπος και χρόνος διενέργειας της Δημοπρασίας. Ενστάσεις.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Δήμου Αγίας Παρασκευής Μεσογείων 415-417  την Τρίτη30/11/2021, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και θα συνεδριάσει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου. (Ισόγειο).

Ώρα έναρξης της δημοπρασίας ορίζεται η 10:00 π.μ. και ώρα λήξης η 11:30 π.μ..

Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική και μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της ανωτέρω οριζόμενης ώρας λήξης, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές.

Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και μετά την οριζόμενη ώρα αποφασίζει η Επιτροπή,  η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

Οι φάκελοι δικαιολογητικών (άρθρο 7 περ. Α) θα κατατεθούν μέχρι τις 9:30’ π.μ. της ημέρας της δημοπρασίας στην αρμόδια Επιτροπή.

Στη δημοπρασία έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όσοι παρουσιάσουν πλήρη δικαιολογητικά. Η έλλειψη ενός ή περισσοτέρων από τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας δικαιολογητικά αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη συμμετοχή στη διαδικασία των προφορικών προσφορών. Αν κάποιος δεν πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, αυτό θα του ανακοινωθεί πριν την έναρξη της διαδικασίας των προφορικών προσφορών. Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στην δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφώνησης μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον κάθε πλειοδοτούντα και η δέσμευση μεταφέρεται διαδοχικά από τον πρώτο στους επόμενους επιβαρύνοντας οριστικά των τελευταίο πλειοδότη. Η πλειοδοσία θα γίνεται σε ακέραιες μονάδες και μόνο.

Εάν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή δημοπρασίας πριν την έναρξη της διαδικασίας, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό. Τυχόν ενστάσεις για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας κατατίθενται εγγράφως στην ΕπιτροπήΔιεξαγωγής Δημοπορασιών του Π.Δ. 270/81 μέχρι το πέρας της δημοπρασίας και μνημονεύονται στα Πρακτικά. Οι τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις δεν επιφέρουν αναβολή ή διακοπή της δημοπρασίας. Για τις ενστάσεις αποφασίζει αιτιολογημένα η Οικονομική Επιτροπή μετά από Γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. Μετά τη λήξη της δημοπρασίας, τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή Διενέργειας, από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του. Επί των πρακτικών της δημοπρασίας αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή και η δημοπρασία κατακυρώνεται υπέρ αυτού που προσέφερε το μεγαλύτερο ποσό.

Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών, που θα διαπιστωθεί μετά τον έλεγχο και πριν την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης, θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος.

Η απόφαση αποκλεισμού θα ανακοινώνεται και θα κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και θα είναι πλήρως αιτιολογημένη ως προς τους λόγους του αποκλεισμού.

Σε περίπτωση που η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα θα επαναληφθεί σε 5 ημέρες μετά την ημερομηνία της πρώτης δημοπρασίας την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Αν και η δεύτερη δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία, με όρους που θα καθορίσει το δημοτικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 του ν. 3463/2006.

Άρθρο 5-Επανάληψη της δημοπρασίας.

1. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από το Δήμαρχο εάν δεν παρουσιάστηκε κατ’ αυτήν πλειοδότης.

2. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου όταν:

Α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο.

Β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά ή τη σύμβαση μίσθωσης, ή όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας απόφασης δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την υπογραφή της σύμβασης.

3. Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσό, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

4. Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερόμενης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

5. Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

Η δημοπρασία ματαιώνεται σε περίπτωση που, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, διαπιστωθούν ελλείψεις αυτών, που αφορούν σε όλους τους διαγωνιζομένους.

Για ότι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους διακήρυξης, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 και του ν. 3463/2006.

Άρθρο 6-Δικαίωμα συμμετοχής.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει οποιοσδήποτε, νομικό ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί τη συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα, δηλ. εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών παιχνιδιών, με την προϋπόθεση ότι δεν είναι οφειλέτης του  Δήμου Αγίας Παρασκευής . Τούτο αποδεικνύεται με την κατάθεση δημοτικής ενημερότητας από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής (βλ. άρθρο 7 της παρούσας αριθμ. 4).

Η συμμετοχή στη δημοπρασία προϋποθέτει πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας διακήρυξης καθώς και την πλήρη γνώση του εκμισθούμενου κοινόχρηστου χώρου.

Άρθρο 7-Δικαιολογητικά συμμετοχής –Τρόπος υποβολής προσφορών.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία απαιτείται να καταθέσει επί ποινή

αποκλεισμού τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

Α. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν στην αρμόδια Επιτροπή φάκελο με τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ του συμμετέχοντα και του εγγυητή του, είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε για εκπρόσωπο νομικού προσώπου.

Εάν συμμετέχει νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού ή ΦΕΚ και τυχόν τροποποιήσεις του ώστε να προκύπτει η σημερινή διοίκηση και τα μέλη του.

2. Άδεια παραμονής (για αλλοδαπούς υπηκόους) του συμμετέχοντα και του εγγυητή του

3. Αποδεικτικό έναρξης δραστηριότητας ψυχαγωγικών μέσων (έναρξη εργασιών ΔΟΥ)

4.Βεβαίωση Δημοτικής ενημερότητας της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου  Αγίας Παρασκευής του συμμετέχοντα και του εγγυητή του, από την οποία θα προκύπτει ότι ο ίδιος ο συμμετέχων, όταν πρόκειται για ατομική επιχείρηση, ή η εταιρεία, όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, δεν οφείλει στο Δήμο  Αγίας Παρασκευής από οποιαδήποτε αιτία.

5. Εφόσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπο / αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά και παραστατικό εκπροσώπησης, βεβαιούμενου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία (1) εταιρείες, ή ένωση προμηθευτών ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισμό ή και ένωση προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες τις προσφορές εκτός από μία, με την οποία θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Επίσης δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό για λογαριασμό του υπάλληλος εταιρίας που συμμετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή και με άλλο τρόπο αμοιβής.

6. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, απόφαση αρμοδίου οργάνου του νομικού προσώπου για την έγκριση συμμετοχής στον διαγωνισμό. Σε περίπτωση ενώσεων / κοινοπραξιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, αποφάσεις των οργάνων διοίκησης των οικονομικών φορέων που τις αποτελούν, περί έγκρισης συμμετοχής τους στην ένωση / κοινοπραξία και συμμετοχής τους στο διαγωνισμό για την συγκεκριμένη δημοπρασία.

7. Υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, από φυσικό ή νομικό πρόσωπο για αποδοχή ορισμού αξιόχρεου εγγυητή με πλήρη προσδιοριστικά στοιχεία του, καθώς και το Α.Φ.Μ. του. Ο εγγυητής θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπεύθυνος με τον πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

8. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας συμμετέχοντα και εγγυητή του, που ισχύουν κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού.

9. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου:

α) του φυσικού προσώπου που συμμετέχει στο διαγωνισμό,

β) των διαχειριστών σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.),

Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών

Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και

γ) του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.)

Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό και προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες αφορά την επαγγελματική δραστηριότητα του διαγωνιζόμενου ή του διαχειριστή ή του Προέδρου ή Διευθύνοντος Συμβούλου του, τότε αυτό προκαλεί τον αποκλεισμό του από το διαγωνισμό.

10. Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο εγγυήσεως του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ποσού ίσου με το 10% του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς (ορισμένο στις 2.000,00€) του συνόλου των μισθωμάτων της χρονικής περιόδου, ήτοι #200,00 ευρώ #.

Η εγγυητική επιστολή αυτή αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη (καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης), ποσού ίσου προς το άνω ποσοστό (10%) επί του επιτευχθέντος μισθώματος, για την εξασφάλιση της έγκαιρης καταβολής του μισθώματος και την τήρηση όλων των όρων του μισθωτηρίου.

Η παραπάνω εγγυητική επιστολή θα παραμείνει στην κατοχή του Δήμου καθ’ όλη τη διάρκεια της μισθώσεως, θα αποδοθεί δε στον μισθωτή μετά τη λήξη της σύμβασης και την κατά τους όρους αυτής εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του μισθωτή.

Όσον αφορά τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, οι εγγυήσεις συμμετοχής τους θα επιστραφούν άτοκα εντός δεκαημέρου από την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.

11. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, τελευταίου εξαμήνου, από τα οποία να προκύπτουν ότι:

Προκειμένου περί φυσικών προσώπων:

• Ο προσφέρων δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση

• Δεν έχει κινηθεί κατ ‘αυτού διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση

Προκειμένου περί νομικών προσώπων:

• Δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση

• Δεν βρίσκεται σε λύση ή/ και εκκαθάριση

• Δεν βρίσκεται σε αναγκαστική διαχείριση

• Δεν έχει κινηθεί κατ ‘αυτού διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση

• Δεν έχει κινηθεί κατ ‘αυτού διαδικασία διορισμού εκκαθαριστή

Σε περίπτωση που κάποια δικαστική ή διοικητική αρχή, όπου έχει την έδρα της η επιχείρηση, δηλώνει αδυναμία έκδοσης των ανωτέρω πιστοποιητικών, τότε ο συμμετέχων καταθέτει συμπληρωματικά, μαζί με το πιστοποιητικό όπου δηλώνεται η αδυναμία της δικαστικής ή διοικητικής αρχής, ένορκη δήλωση περί του ότι δεν τελεί σε μία από τις παραπάνω καταστάσεις, ενώπιον δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου.

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του συμμετέχοντα που γίνεται ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.

Για τους συμμετέχοντες που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος.

12. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, του συμμετέχοντος στη δημοπρασία και του εγγυητή του ή του νόμιμου εκπροσώπου του, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι:

i. Έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

ii. Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως χώρος προσωρινής εγκατάστασης Παγοδρομίου, Ρόδας,  Τρενάκι,Τραμπολίνο, Κερματοφόρα παιχνίδια,Ξύλινα σπιτάκια, Θέση  D.j., Διάκοσμος χιονιού, Σπιτάκι(καραμελόκοσμος)Μουσική σκηνή(για μία συναυλία).

iii. έλαβε γνώση της πραγματικής κατάστασης του μισθίου

13. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του συμμετέχοντα και του εγγυητή του, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, περί καλής εκτέλεσης όλων των όρων του συμφωνητικού, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

14. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του συμμετέχοντα και του εγγυητή του, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι δεν οφείλει σε κανένα από τα νομικά πρόσωπα του  Δήμου Αγίας Παρασκευής

15. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του συμμετέχοντα και του εγγυητή του, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι δεν μετέχει σε οιασδήποτε μορφής εταιρεία η οποία οφείλει στο Δήμο Αγίας Παρασκευής

16. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα δηλώνονται τα προς τοποθέτηση και λειτουργία ψυχαγωγικά μηχανήματα (αριθμός και είδος μηχανημάτων που θα εγκαταστήσει στο χώρο)

17. Πιστοποίηση και έγκριση των προς τοποθέτηση μηχανημάτων από πιστοποιημένο αρμόδιο φορέα για την καταλληλότητα και την ασφαλή λειτουργία τους

Όλα τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο δικαιολογητικά θα υποβάλλονται όπως ορίζουν οι διατάξεις του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α’).

Συγκεκριμένα:

– Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις σε πρωτότυπο. Θα πρέπει να έχουν θεωρηθεί με το γνήσιο της υπογραφής την ημερομηνία κατάθεσής τους. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής οι υπεύθυνες δηλώσεις θα έχουν θεωρηθεί με το γνήσιο της υπογραφής την ημέρα αποστολής τους (σφραγίδα ταχυδρομείου) .

– Τα λοιπά δικαιολογητικά υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 σε ευκρινή φωτοαντίγραφα εκ των πρωτοτύπων.

Οι προσφορές και αντιπροσφορές θα υποβληθούν φανερά και προφορικά.

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς δεν μπορεί να είναι μικρότερος των (60) εξήντα ημερών από την ημερομηνία κατακύρωσης της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή.

Οι φάκελοι δικαιολογητικών θα κατατεθούν μέχρι τις 9:30’ π.μ. της ημέρας της δημοπρασίας στην αρμόδια Επιτροπή.

Κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού η Επιτροπή προχωρεί στην αποσφράγιση των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αφού εξετάσει τα δικαιολογητικά συμμετοχής ανακοινώνει τους συμμετέχοντες που γίνονται αποδεκτοί. Ακολουθεί η διαδικασία της φανερής και προφορικής δημοπρασίας από τον Πρόεδρο της Επιτροπής (βλ. αναλυτικά ανωτέρω, άρθρο 4 της παρούσας).

Β) Δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίσει ο τελευταίος πλειοδότης της δημοπρασίας:

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης των παιχνιδιών και πριν την έναρξη λειτουργίας τους ο τελευταίος πλειοδότης καταθέτει υποχρεωτικά:

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, μηχανολόγου μηχανικού ανώτατης σχολής για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία των ψυχαγωγικών παιχνιδιών

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ηλεκτρολόγου μηχανικού ανώτατης σχολής, περί καλής λειτουργίας των μηχανημάτων  από ηλεκτρομηχανολογικής πλευράς και ότι οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις πληρούν τους όρους ασφαλείας,

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, διπλωματούχου πολιτικού μηχανικού περί καλής εκτέλεσης, στατικότητας και ασφαλούς λειτουργίας των μηχανημάτων.

4. Βεβαίωση διπλωματούχου χημικού ανώτατης σχολής για την επικινδυνότητα των τυχόν χρησιμοποιούμενων αερίων ή άλλων υλών.

5. Άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας) για μηχανολογικές εγκαταστάσεις άνω των 10 ή 15 ίππων (ΑΝ. 207/1967 ΦΕΚ Α216)

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, μηχανολόγου – ηλεκτρολόγου για κάθε ψυχαγωγικό παίγνιο ότι δεν υπερβαίνει τους 10 ή 15 ίππους

7. Πρωτόκολλο της αίτησης προς την Πυροσβεστική για το πιστοποιητικό πυροπροστασίας ή Υπεύθυνη Δήλωση  τήρησης των προδιαγραφών που περιγράφονται στον γενικό κανονισμό πυροπροστασίας (ύπαρξη πυροσβεστήρων σε κάθε μηχάνημα κλπ)

Σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόμενος δεν υποχρεούται στην προσκόμιση μέρους των ως άνω δικαιολογητικών υποχρεούται να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τους λόγους που τεκμηριώνουν την απαλλαγή από την εν λόγω υποχρέωση.

Άρθρο 8-Εγγύηση συμμετοχής & καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται στο 10% του οριζόμενου ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς, δηλαδή #200,00# ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. του Π.Δ.270/81.

Οι εγγυήσεις συμμετοχής συντάσσονται κατά τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο και κατατίθενται υπό μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ ή γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η εγγύηση συμμετοχής θα έχει ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και θα επιστραφεί στους συμμετέχοντες μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού εκτός της εγγυητικής του τελευταίου πλειοδότη, η οποία θα του επιστραφεί μετά την υπογραφή της σύμβασης. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση σε αυτόν της κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας να αντικαταστήσει την εγγυητική συμμετοχής με άλλη καλής εκτέλεσης ποσού 10% επί της τελικής τιμής της δημοπρασίας αλλιώς ακυρώνεται το αποτέλεσμα της δημοπρασίας υπέρ αυτού και κατακυρώνεται υπέρ του επομένου πλειοδοτήσαντος σε αυτήν. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον πλειοδότη μετά την εκπλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεών του προς το Δήμο.

Άρθρο 9- Εγγυητής.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεώνεται κατά την ημέρα της δημοπρασίας να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή (που να μην είναι οφειλέτης του Δήμου), ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος με αυτόν μέχρι την υπογραφή του συμβολαίου.

Ο εγγυητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να υπογράψει τα πρακτικά μετά τη δημοπρασία και τη σύμβαση μετά την έγκριση των πρακτικών από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, μαζί με τον πλειοδότη, χωρίς καμία αντίρρηση αφού όπως συμφωνείται η συμμετοχή του αυτή στην δημοπρασία με την άνω ιδιότητά του ως εγγυητή δηλώνει πλήρη γνώση και αποδοχή των όρων και των συμφωνητικών της διακήρυξης και της σύμβασης που θα επακολουθήσει.

Αντικατάσταση εγγυητή δεν επιτρέπεται. Αν αρνηθεί να υπογράψει, τότε οι χρηματικές εγγυήσεις θα καταπέσουν υπέρ του Δήμου, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη υπαιτιότητας του πλειοδότη σχετικά με

αυτό. Η υπογραφή έχει την έννοια ότι ο εγγυητής καθίσταται αλληλέγγυος και εις ολόκληρο υπεύθυνος με τον πλειοδότη για κάθε παράβαση των όρων της σύμβασης και στερείται του ευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως. Ο εγγυητής οφείλει να προσκομίσει τα ως άνω υπ’ αριθμ. (1), (2), (4), (8), (12), (13), (14), (15) (βλ. άρθρο 7 περιπτ. Α’ της παρούσας) ως δικαιολογητικά συμμετοχής του.

Άρθρο 10- Σύμβαση.

Η σύμβαση μίσθωσης θα καταρτιστεί οριστικά μετά την έγκριση του αποτελέσματος από την Οικονομική Επιτροπή.

Αποκλείεται κάθε αξίωση του τελευταίου πλειοδότη για αποζημίωση, λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα, δηλ. την Οικονομική Επιτροπή ή την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ή λόγω της καθυστέρησης εγκατάστασης του, που οφείλεται σε κάποιο νομικό ή πραγματικό κώλυμα, καθώς επίσης απαγορεύεται και η μονομερής λύση της σύμβασης για το λόγο αυτό. Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα πριν από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας και σε κάθε περίπτωση πριν από την κοινοποίηση της αποφάσεως αυτής στον τελευταίο πλειοδότη.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης του αρμοδίου οργάνου, για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά κηρύσσεται αυτοδίκαια έκπτωτος, η εγγύηση δε που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου επίσης αυτοδίκαια. Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του, ενεχομένων αμφοτέρων δια την επί έλαττον διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από της προηγούμενης τοιαύτης.

Άρθρο 11- Χρήση μισθίου.

Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την προσωρινή εγκατάστασηΠαγοδρομίου, Ρόδας,  Τρενάκι,Τραμπολίνο, Κερματοφόρα παιχνίδια,Ξύλινα σπιτάκια, Θέση  D.j., Διάκοσμος χιονιού, Σπιτάκι(καραμελόκοσμος)Μουσική σκηνή (για μία συναυλία).

Απαγορεύεται ρητά: α) η υπομίσθωση και η παραχώρηση της χρήσης σε τρίτο, β) Η πώληση οποιωνδήποτε παιχνιδιών, ψιλικών και γενικά ειδών εμπορικής χρήσης – κατανάλωσης, γ) η εγκατάσταση ψησταριών – καντινών (κινητών ή μη) και πλανόδιων πωλητών (σουβλάκια, καλαμπόκια κλπ) .

Απαγορεύεται στον μισθωτή να ενεργήσει οποιαδήποτε τροποποίηση ή μεταρρύθμιση του μισθίου χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Δήμου Αγίας Παρασκευής,παραμένει δε μετά την λήξη ή την λύση της μισθώσεως σε όφελος του μισθίου παραιτούμενου του μισθωτή τυχόν αποζημιώσεως γι’ αυτό ή αφαιρέσεως.

Ο μισθωτής δεν μπορεί να αλλάξει ή να αφαιρέσει κάποιο από τα παιχνίδια, χωρίς την σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής.

Ο μισθωτής υποχρεούται να ελέγξει την πραγματική και νομική κατάσταση του μισθίου ώστε να είναι κατάλληλο προς την χρήση που πρόκειται να το λειτουργήσει, υποχρεούται δε μετά την λήξη της μίσθωσης και την αποχώρησή του να το παραδώσει στην ίδια άριστη κατάσταση που το παρέλαβε.

Άρθρο 12- Άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας

Μετά την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας και προ της έκδοσης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιχνιδιών (παιδικό τρένο κ.λ.π. όπου απαιτείται), ο μισθωτής υποχρεούται να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, όπου αυτό απαιτείται για την καταλληλότητα του χώρου των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού. Ο πλειοδότης υποχρεούται να κάνει χρήση του χώρου που θα εγκαταστήσει το παιδικό τρένοκ.λ.π. ψυχαγωγικά παιχνίδια, με βάση προσωρινή άδεια, πριν λάβει την οριστική άδεια με σκοπό να συναρμολογήσει και γενικά να εγκαταστήσει τα μηχανήματα.

Η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας θα εκδοθεί από το Δήμο Αγίας Παρασκευής, μετά την προσκόμιση των δικαιολογητικών που αναγράφονται στο άρθρο 7 περ. Β της παρούσας διακήρυξης και όσον άλλων τυχόν απαιτούνται κατά Νόμο και δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα και αφού διενεργηθεί έλεγχος των εγκαταστάσεων και μηχανημάτων από τα αρμόδια όργανα για να διαπιστωθεί ότι τηρούνται οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές.

Ο μισθωτής υποχρεούται να είναι εφοδιασμένος με όλες τις νόμιμες εγκρίσεις των μηχανημάτων που θα λειτουργήσουν. Επιπλέον, υποχρεούται στην έκδοση μελέτης πυροπροστασίας, θεωρημένης από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σε περίπτωση που ο μισθωτής για οποιονδήποτε λόγο δεν αποκτήσει την απαιτούμενη άδεια , ο εκμισθωτής (Δήμος) δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.

Άρθρο 13-Υποχρεώσεις μισθωτή – Έλεγχος του μισθίου.

Ο μισθωτής με την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι έλαβε γνώση της κατάστασης του μισθίου, ότι το μίσθωμα που τελικά κατακυρώθηκε είναι απολύτως δίκαιο και εύλογο, ότι το βρήκε της απολύτου αρεσκείας του και ότι ο Δήμος δεν υπέχει καμία ευθύνη έναντι του μισθωτή για την κατάσταση, στην οποία ο τελευταίος το παραλαμβάνει.

Ειδικότερα, ο μισθωτής δεν μπορεί να αξιώσει καμία αποζημίωση ούτε να ζητήσει τη λύση της σύμβασης ή τη μείωση του μισθώματος, εξαιτίας οποιουδήποτε λόγου που αφορά την κατάσταση (π.χ. ελαττώματα που υπάρχουν ή ενδέχεται να προκύψουν), στην οποία παραλαμβάνει το μίσθιο.

Αλλά και ο Δήμος δεν έχει υποχρέωση να προβεί σε οποιαδήποτε εργασία ή επισκευή επί του μισθίου, για ολόκληρο το συμβατικό χρόνο της μίσθωσης.

Επιπλέον, ο μισθωτής οφείλει να διατηρεί σε καλή κατάσταση το μίσθιο και να μεριμνά για την άρση κάθε καταπάτησής του και να το παραδώσει μετά τη λήξη της μισθωτικής σύμβασης στην ίδια καλή κατάσταση που το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Απαγορεύεται ρητά ο μισθωτής να επεκτείνεται σε μη μισθωμένους απ’ αυτόν χώρους.

Ειδικότερα, ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει με σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης κατά τη λήξη της σύμβασης το μίσθιο ελεύθερο από κάθε βάρος, διαφορετικά θα ευθύνεται σε αποζημίωση έναντι του Δήμου για κάθε ζημία.

Σε περίπτωση μη αποχώρησης του μισθωτή κατά την ημερομηνία λήξης της μίσθωσης, θα επιβληθεί αυτοδίκαια ποινική ρήτρα, η οποία θα ανέρχεται στο διπλάσιο του συνολικού μισθώματος, χωρίς να αποκλείεται δικαίωμα του εκμισθωτή Δήμου να διεκδικήσει περαιτέρω αποζημίωση του.

Ο μισθωτής υποχρεούται να αναλάβει την λειτουργία των δημόσιων τουαλετών, διαφορετικά την τοποθέτηση χημικών τουαλετών.

Ο μισθωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την καθαριότητα του εκμισθούμενου χώρου καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης συλλέγοντας τα απορρίμματα σε σακούλες απορριμμάτων και μεταφέροντας τα στους κάδους, προκειμένου η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου να προβαίνει στην καθημερινή αποκομιδή τους. Επίσης ο μισθωτής οφείλει με δικά του έξοδα να αποκαθιστά κάθε φθορά που δημιουργείται στο μίσθιο ανεξάρτητα από το αν προέρχεται από συνήθη ή όχι χρήση, χωρίς καμία αξίωση για αποζημίωση από το Δήμο.

Ο μισθωτής υποχρεούται να εφαρμόσει τις ισχύουσες εγκυκλίους, νόμους κ.λ.π., σχετικά με τον περιορισμό της μετάδοσης της νόσου Covid-19.

Πριν από κάθε επέμβαση στο μίσθιο, ο μισθωτής θα πρέπει να ενημερώνει εγγράφως το Δήμο και να λαμβάνει σχετική έγγραφη άδεια από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Κάθε είδους κινητός εξοπλισμός, ο οποίος θα προμηθευτεί με αποκλειστική φροντίδα και δαπάνες του μισθωτή, χωρίς καμία υποχρέωση του Δήμου για συμμετοχή, θα πρέπει να αναβαθμίζει την ποιότητα κατασκευής του χώρου και θα τελεί υπό την έγκριση του Δήμου.

Μετά τη λύση της σύμβασης, για οποιονδήποτε λόγο, ο μισθωτής έχει δικαίωμα να αφαιρέσει μόνο τον κινητό εξοπλισμό του κοινόχρηστου χώρου (π.χ. μηχανήματα).

Επίσης, ο μισθωτής οφείλει να τηρεί κάθε υποχρεωτική διάταξη νόμου που αφορά την λειτουργία του κοινόχρηστου χώρου (π.χ. αστυνομικές, πολεοδομικές, υγειονομικές κ.ά. διατάξεις), ενώ για κάθε ζημία που θα προκύψει σε βάρος του Δήμου εξαιτίας της παράβασης από το μισθωτή των ανωτέρω διατάξεων, θα οφείλεται αποζημίωση από τον μισθωτή προς το Δήμο.

Αποκλειστικά υπεύθυνος για την φύλαξη του μισθίου είναι ο μισθωτής και οι δαπάνες φύλαξης βαρύνουν τον ίδιο.

Ο μισθωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά έναντι του προσωπικού που θα απασχολεί στις εγκαταστάσεις του παιδικού τρένου και της ρόδας, των πελατών που θα χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του, των περαστικών του χώρου των εγκαταστάσεων του και παντός τρίτου για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί στις εγκαταστάσεις τους ή εξαιτίας των εγκαταστάσεων του, οπουδήποτε, καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης καθώς και κατά των ή εξαιτίας των εγκαταστάσεων του, οπουδήποτε, καθώς και κατά τον χρόνο εγκατάστασης και απεγκατάστασης των διαφόρων μερών, έργων και εν γένει τεχνικών εγκαταστάσεων του. Δεν θα διαταράσσει την ησυχία των περιοίκων καθ’ όλο το 24ωρο.

Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε ισχύουσες Υγειονομικές, Δημοτικές, Αγορανομικές, Τουριστικές, Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις, σχετικές με τη λειτουργία των ψυχαγωγικών παιχνιδιών. Η μη τήρηση των παραπάνω θα συνεπάγεται καταγγελία της σύμβασης.

Ο μισθωτής – ιδιοκτήτης των μηχανημάτων υποχρεούται να προσκομίσει πιστοποιητικά καταλληλότητας για όλες τις μονάδες ψυχαγωγικών μέσων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις, ενώ θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με όλες τις νόμιμες εγκρίσεις.

Η παράβαση των ανωτέρω συνεπάγεται, εκτός της ποινικής δίωξης και την ανάκληση της άδειας λειτουργίας.

Ο μισθωτής αναλαμβάνει ρητά και ανεπιφύλακτα την ευθύνη έναντι οιουδήποτε τρίτου, τόσο κατά την εγκατάσταση – απεγκατάσταση των ψυχαγωγικών παιχνιδιών (ρόδας – παιδικού τρένου), όσο και κατά τη λειτουργία τους.

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής απαλλάσσεται κάθε ευθύνης για κάθε ζημία που τυχόν ήθελε προκληθεί από υπαιτιότητα του μισθωτή, ακόμη και από αμέλεια.

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπερ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού, να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση τρίτου με τις προσήκουσες αγωγές, οι οποίες του εκχωρούνται και γενικά να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Για τυχόν αμέλεια του ευθύνεται έναντι του Δήμου, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα άσκησης κάθε ενδίκου μέσου για την περιφρούρηση των συμφερόντων του. Η σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως. Απαγορεύεται η μερική ή ολική παραχώρηση του δικαιώματος σε τρίτο, η πρόσληψη συνεταίρου και η σιωπηρή ανανέωση της σύμβασης. Επίσης απαγορεύεται στον πλειοδότη να παραχωρήσει τη χρήση του δικαιώματος σε τρίτο λόγω ασθενείας του, αν πρωτύτερα δεν το γνωρίσει στο Δήμο και προσκομίσει τα σχετικά περί της ασθενείας του πιστοποιητικά από το νοσοκομείο.

Ο μισθωτής δεν δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση ή λύση της μίσθωσης ή μείωση του μισθώματος για βλάβη του μισθίου ή της επιχείρησης του, ούτε για θεομηνία, της νόσου Covid-19 ούτε για οποιαδήποτε άλλη απρόβλεπτη αιτία, που θα επέλθει σε αυτόν μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ούτε και απαλλάσσεται της καταβολής του μισθώματος εάν δεν κάνει χρήση του μισθίου χωρίς υπαιτιότητα του Δήμου, εκτός της περιπτώσεως κατά την οποία, νομικών γεγονότων επελθόντων μετά την κατάρτιση της συμβάσεως, μετεβλήθησαν οι προϋποθέσεις για τις οποίες είχε συντελεσθεί η εκμίσθωση του χώρου. Τούτο το κρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγίας Παρασκευής με απόφαση του.

Ο Δήμος θα χορηγήσει παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με όριο αυτής τα 20 ΚW, η δε ευθύνη του περιορίζεται μέχρι τον μετρητή κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας.

Όλες οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις θα γίνουν με ευθύνη του μισθωτή και υπό την επίβλεψη αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη του.

Ο μισθωτής υποχρεούται να προσκομίσει βεβαίωση διπλωματούχου ηλεκτρολόγου μηχανικού ή μηχανολόγου μηχανικού ή ηλεκτρολόγου –μηχανολόγου μηχανικού ότι τα μηχανήματα – συγκροτήματα είναι κατάλληλα τοποθετημένα και τα ηλεκτρομηχανολογικά τους τμήματα (ηλεκτροκινητήρες, μηχανήματα, καλώδια) είναι άρτια συνδεδεμένα, κολλημένα και ασφαλή, κατάλληλα για χρήση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και κανονισμούς.

Ο μισθωτής υποχρεούται να προσκομίσει βεβαίωση διπλωματούχου πολιτικού μηχανικού ότι τα μηχανήματα – συγκροτήματα είναι τοποθετημένα σύμφωνα με τις αντίστοιχες μελέτες, πληρούν τους κανονισμούς ασφαλείας, είναι ασφαλή και κατάλληλα για χρήση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς.

Η εγκατάσταση των μηχανημάτων (παιδικό τρένοκ.λ.π.) θα είναι εφοδιασμένες με δικό τους πίνακα διανομής, τα δε υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ηλεκτρική εγκατάσταση, θα είναι καινούργια και κατάλληλα.

Ο μισθωτής του χώρου έναντι δαπάνης κατανάλωσης  ηλεκτρικού ρεύματος για τη λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων του και του φωτισμού του διακεκριμένου χώρου του οφείλει να διαθέσει 500 κουπόνια για κάθε παιχνίδι(Παγοδρομίου, Ρόδας, Τρενάκι, Τραμπολίνο), στο Δήμο, τα οποία θα δοθούν δωρεάν σε δημότες ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,  ή μαθητές Α’ βάθμιας ή Β’βάθμιας εκπαίδευσης.

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής διατηρεί το δικαίωμα επίβλεψης της εγκατάστασης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων στον εκμισθούμενο χώρο.

Ο μισθωτής υποχρεούται να παρέχει άριστη ποιότητα υπηρεσιών, να εξυπηρετεί τους πολίτες με τον απαιτούμενο σεβασμό, να φροντίζει με υπευθυνότητα και σχολαστικότητα την τήρηση των συμφωνηθέντων. Ο ίδιος και το προσωπικό του οφείλουν να συμπεριφέρονται προς τους πολίτες με πνεύμα καλής θέλησης, κατανόησης και ανεκτικότητας. Το προσωπικό του μισθωτή θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις καλής συμπεριφοράς, ταχείας εξυπηρέτησης και εμφάνισης. Η μισθοδοσία του προσωπικού αυτού, οι ασφαλιστικές κρατήσεις, οι λοιπές εισφορές, επιβαρύνσεις και κάθε άλλη τυχόν εισφορά ή αποζημίωση, βαρύνει αποκλειστικά τον πλειοδότη.

Ο μισθωτής υποχρεούται να απέχει από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει οποιασδήποτε μορφής και έκτασης υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της αισθητικής που αρμόζει στην ιστορία και τον

πολιτισμό της πόλης, στο ήθος των κατοίκων και στους κανόνες των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, καθώς και στους κανόνες της καλής εν γένει συμπεριφοράς.

Ο μισθωτής οφείλει ν’ απομακρύνει τα προσωπικά του αντικείμενα με τη λήξη της σύμβασης.

Άρθρο 14- Προθεσμία – Τρόπος καταβολής μισθώματος.

Το συνολικό μίσθωμα, όπως αυτό διαμορφωθεί κατά τη δημοπράτηση, θα καταβληθεί από τον τελευταίο πλειοδότη στο ακέραιο κατά την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης, στο Ταμείο του Δήμου Αγίας Παρασκευής και θα επιβαρύνεται και με το τέλος χαρτοσήμου 3,60%, άλως, δεν είναι δυνατή η υπογραφή της σύμβασης και κηρύσσεται έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες. Σε περίπτωση άρνησης του, εισπράττονται σύμφωνα με τα οριζόμενα για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων.

Άρθρο 15-Περιπτώσεις λύσης σύμβασης.

Σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης των όρων της σύμβασης από την πλευρά του μισθωτή καθώς και σε κάθε περίπτωση που ο μισθωτής παραβαίνει την κείμενη νομοθεσία, ο Δήμος Αγίας Παρασκευής έχει το δικαίωμα να λύσει μονομερώς τη σύμβαση, χωρίς να γεννάται αξίωση αποζημίωσης από την πλευρά του μισθωτή. Στην περίπτωση αυτή, ο μισθωτής υποχρεούται, από την επομένη της έγγραφης ειδοποίησης του να εκκενώσει και να παραδώσει το χώρο, παραιτούμενος από κάθε απαίτηση ή αξίωση κατά του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής έχει δικαίωμα να λύσει μονομερώς τη σύμβαση σε περίπτωση που βλάπτεται το δημόσιο συμφέρον ή ο μισθωτής δεν συμμορφώνεται με οποιονδήποτε από τους όρους της παρούσας, κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και χωρίς να δοθεί καμία αποζημίωση στον μισθωτή.

• Σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφονται καταβληθέντα μισθώματα.

• Κάθε παράβαση συμφωνηθέντος όρου συνεπάγεται την λύση της μισθώσεως χωρίς να χρειάζεται όχληση ή διαμαρτυρία προς τον μισθωτή.

• Για τυχόν θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του Δημοτικού Κώδικα και του νόμου περί μισθώσεων.

Άρθρο 16-Δημοσίευση διακήρυξης.

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε δύο εφημερίδες δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν την διεξαγωγή της δημοπρασίας. Επίσης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγίας Παρασκευής και στη διεύθυνση diavgeia.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/Α’/13-7-2010) για την «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια”».

Η δαπάνη δημοσίευσης της αρχικής διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικής, βαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη στον οποίο θα κατακυρωθεί, οι σχετικές δε αποδείξεις πληρωμής προσκομίζονται από αυτόν απαραίτητα κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 17-Πληροφόρηση των ενδιαφερομένων.

Πληροφορίες για την δημοπρασία παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09.00 π.μ. έως 14.30 μ.μ. από το από το Γραφείο Δημάρχου (Λεωφόρος Μεσογείων, 2ος όροφος). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213-2004502-530

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τεύχη για την δημοπρασία από το Γραφείο Δημάρχουκαι την ιστοσελίδα του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

Με την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να καταρτιστούν πρωτόκολλα παραλαβής/παράδοσης του εκμισθούμενου χώρου από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Για ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 270/81«Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων» και των Ν. 3463/06 και του Ν. 3852/2010.

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

       ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΡΚΟΥΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ Ακριβές αντίγραφο Αγία Παρασκευή 16-11-2021 ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
    ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΥΡΤΣΙΔΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α΄