Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής στις 22/12

Καλείστε την 22/12/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, στην τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής. Η συνεδρίαση, κατά τις προβλέψεις των διατάξεων: Α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-6-2010), όπως ισχύει Β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55/τ. Α’/11-3-2020), όπως κυρώθηκε με τον

  • 4682/2020 (ΦΕΚ 76/τ. Α’/3-4-2020) και ισχύει Γ) της υπ’ αριθμ. 642/2021 (ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε) εγκυκλίου της Δ/νσης Οργάνωσης & Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Δ) της υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 77146/10-12-2021 (ΦΕΚ 5816/τ. Β’/11-12-2021) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
  1. Έγκριση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022.

(Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας και η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

  • Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών – Παροχής Υπηρεσιών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

  • Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2022.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)