Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 23/3

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λ. Μεσογείων 415-417)στις 23-03-2022 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 13.00 με θέματα:

  1. Έγκριση του σταδίου Α΄ Φάσης της μελέτης «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
  2. Έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης – ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών και οικονομικών προσφορών, της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης και προσωρινή κατακύρωση ή μη, για τον ανοικτό διαγωνισμό με Α/Α 138338 συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΒΕΝΖΙΝΗΣ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ».
  3. Λήψη απόφασης «Περί της από 8-3-2022 (με αρ. πρωτ. Δήμου Αγ. Παρασκευής  6358/14-3-2022) αιτήσεως των 1. Κυριακής Ρουμελιώτη, 2. Άγγελου Χατζημιχαήλ, 3. Μαρίας Τζέλλα, 4. Βιολέττας Μαργαρίτη, 5. Κωνσταντίνου Παππά και 6. Ιωάννη Παπανικολάου για την αποδοχή της από 28-2-2022 με ΓΑΚ 17460/2022 και ΕΑΚ 474/2022 αγωγής τους κατά του Δήμου Αγίας Παρασκευής».
  1. Έγκριση ή μη αιτούντων στο πρόγραμμα απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη και τον δημοτικό φόρο.
  2. Διάθεση ταμειακού υπολοίπου από κατανομές προνοιακών επιδομάτων σύμφωνα με την απόφαση ΥΠΕΣ «Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Β΄ κατανομή έτους 2022».
  3. Έγκριση της υπ’ αριθμ.  103/2022 απόφασης ανάθεσης Δημάρχου που αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥΣ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ ”ΦΙΛΙΠΠΟΣ” (χιονόπτωση–παγετός), με την διαδικασία του κατεπείγοντος.
  4. Έγκριση της υπ’ αριθμ.  104/2022 απόφασης ανάθεσης Δημάρχου που αφορά την «ΜΙΣΘΩΣΗ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ ”ΦΙΛΙΠΠΟΣ” (χιονόπτωση– παγετός), με την διαδικασία του κατεπείγοντος.
  5. Έγκριση της υπ’ αριθμ.  108/2022 απόφασης ανάθεσης Δημάρχου που αφορά την «ΜΙΣΘΩΣΗ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ» (JSB, BOBCAT) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ ”ΦΙΛΙΠΠΟΣ”  (χιονόπτωση–παγετός), με την διαδικασία του κατεπείγοντος.
  6. Αποχαρακτηρισμός έκτακτων ειδικευμένων εσόδων.
  7. Επιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 150,00€ για πληρωμή τελών εκταφής & φύλαξης οστών σε Οικογενειακό Τάφο.