444 προσλήψεις από 27 Δήμους – Οι θέσεις & ο ΠΑΟΔΑΠ

Έγκριση πρόσληψης εκατόν επτά (107) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψης τριακοσίων τριάντα επτά (337) συμβάσεων μίσθωσης έργου σε ΟΤΑ της χώρας, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, από το Υπουργείο Εσωτερικών, όπως παρουσιάζει το πρωί της Παρασκευής.

 Συγκεκριμένα,