Πρόσληψη (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ζητά ο ΠΑΟΔΑΠ (pdf)

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) μηνών, συνολικά τριών (03) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγ. Παρασκευής:

  • ΥΕ Εργατών / -τριων Καθαριότητας

Αιτήσεις: 11/01 – 13/01/23 (Ώρες 09:00 – 14:00).