Τακτική συνεδρίαση των “ΠΑΙΣΔΑΠ” στις 14/3

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 240, 234 και 95 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης. Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής, στην οδό Λ. Μεσογείων 417, στις 14.3.2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, για τα κάτωθι θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για διαγραφή νηπίων σχολικού έτους 2022-23.
  2. Λήψη απόφασης για εγγραφή και επανεγγραφή νηπίων για το σχολικό έτος 2022-2023 (10η φάση).
  3. Επιστροφή πάγιας προκαταβολής και αποδέσμευση υπόλογου υπαλλήλου για το έτος 2022.
  4. Λήψη απόφασης επί των υπ’ αρ. πρωτ. 97/16.1.2023, 167/23.1.2023 και 304/8.2.2023 αιτημάτων γονέα για απαλλαγή τροφείων λόγω διαγραφής.
  5. Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. 259/2.2.2023 αιτήματος γονέα για απαλλαγή κόστους χρήσης Σχολικού Λεωφορείου.
  6. Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. 355/14.2.2023 αιτήματος γονέα για συμψηφισμό κόστους χρήσης Σχολικού Λεωφορείου.
  7. Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. 467/22.2.2023 αιτήματος γονέα για επανεγγραφή νηπίου.
  8. Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή συμβατικών τιμών συμβάσεων προμήθειας γαλακτοκομικών ειδών για τον προμηθευτή «Korinthian Palace Catering Α.Ε.».
  9. Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή συμβατικών τιμών σύμβασης προμήθειας τροφίμων για τον προμηθευτή Ανδρέα Αλ. Σκουριά.
  10. Λήψη απόφασης για έγκριση του υπ’ αριθ. πρωτ. 588/9.3.2023 Πρωτοκόλλου Καταστροφής, της Επιτροπής καταστροφής ειδών εξοπλισμού του άρθρου 199, παρ. 6 του ν. 3463/2006, το οποίο αφορά την καταστροφή και απομάκρυνση ακατάλληλων προς χρήση υλικών.

Ο Πρόεδρος ΔΣ των ΠΑΙΣΔΑΠ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ