Επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

         

                                                                          Προκήρυξη
για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
                               Αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 77 του Ν.3852/10.

Προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης του Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης η οποία θα γίνει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής κατά τη Συνεδρίασή του της 26ης Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00.

Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, δηλαδή από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής.

Ως προς το αξίωμα του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/10.

Η θητεία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

Όσοι επιθυμούν να επιλεγούν στη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, μπορούν να καταθέσουν σχετική δήλωση στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής μέχρι την έναρξη της ανωτέρω συνεδρίασής του, κατά την οποία θα διεξαχθεί η διαδικασία επιλογής.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Δημοτικών Οργάνων του Δήμου Αγίας Παρασκευής.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

                                                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                              ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

                                                                              ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ