Πέσαμε μέσα στην προφητεία μας, οι νέοι Αντιδήμαρχοι Αγίας Παρασκευής

To είχαμε προβλέψει εδώ: 

http://www.aparaskevi-images.gr/wp-admin/post.php?post=14648&action=edit

Πάντα πρώτοι από εδώ στη γρήγορη ενημέρωση:

http://www.aparaskevi-images.gr/

——————————————

Με βάση την υπ. Αριθμ. 15/2013 απόφαση του Δημάρχου Αγίας Παρασκευής κ. Βασίλη Ζορμπά ορίζονται οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας ως Αντιδήμαρχοι του Δήμου Αγίας Παρασκευής ,με θητεία έως 31/8/2014 και μεταβιβάζονται σε αυτούς αρμοδιότητες ως εξής:

1. κ. Παπαδόπουλου Ελευθερία καθ΄υλην Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών – Αστικής Δημοτικής Κατάστασης και Κ.Ε.Π (με αντιμισθία) και μεταβιβάζει σε αυτήν τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας και έλεγχο:
• όλων των τμημάτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού
• όλων των τμημάτων της Διεύθυνσης Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
• των τμημάτων της Διεύθυνσης του Κ.Ε.Π.,
οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
• την τέλεση πολιτικών γάμων
• εποπτείας και ελέγχου του προγράμματος αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων.
2. κ. Κωστόπουλο Τιμολέοντα του Αλεξάνδρου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών (με αντιμισθία) και μεταβιβάζει σε αυτόν τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• Εποπτείας όλων των τμημάτων της Διεύθυνσης της Οικονομικής Υπηρεσίας οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
• Συνυπογραφής μετά των προϊσταμένων της διεύθυνσης όλων των εγγράφων, αποφάσεων και ενταλμάτων που σχετίζονται με την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων
3. κ. Τσιαμπά Κωνσταντίνο, καθ’ύλην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας (με αντιμισθία) και μεταβιβάζει σε αυτόν τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας και έλεγχο
Όλων των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, εκτός των Λαϊκών Αγορών
• της Αυτεπιστασίας του Δήμου
• της Υπηρεσίας Δόμησης
οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
• Τέλεσης πολιτικών γάμων
4. κ. Παναγόπουλο Γεώργιο, καθ’ύλην Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος – Πολιτικής Προστασίας – Δημοτικής Αστυνομίας (χωρίς αντιμισθία) και μεταβιβάζει σε αυτόν τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας και έλεγχο
• του τμήματος Πρασίνου και την φροντίδα του περιαστικού πρασίνου
• Πολιτικής Προστασίας και την Διαχείρισης περιβαλλοντικών κρίσεων
• όλων των θεμάτων που αφορούν την Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων
• Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών
• Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας
οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
• Ευθύνης λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (άρθρο 78 Ν3582/10)
5. κ. Μουχτούρη Γερασημία, καθ ’ύλην Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής (χωρίς αντιμισθία), και μεταβιβάζει σε αυτήν τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας και έλεγχο
• του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και των Υπηρεσιών Πρόνοιας του Δήμου
• των Κ.Α.Π.Η
• των Δημοτικών Ιατρείων
• Εποπτείας – συντονισμού των εθελοντών – εθελοντισμού στο Δήμο μας
• του μουσικοκινητικού εργαστηρίου ΑμεΑ στο Δήμο μας
οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου

Επιπλέον, ορίζονται οι κατωτέρω Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας ως Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Αγίας Παρασκευής με θητεία έως 31/8/2014 (χωρίς αμοιβή) για την εποπτεία και τον συντονισμό των τομέων ως εξής:

1. κ. Κωνσταντακόπουλος Εμμανουήλ για τον τομέα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και συγκεκριμένα για
• την εποπτεία και τον συντονισμό της εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών επιτροπών
• την εποπτεία της λειτουργίας της Δ.Ε.Π
• το συντονισμό όλων των θεμάτων που αφορούν θέματα μεταξύ Δήμου και Ο.Σ.Κ.
2. κ. Ησαϊας Σωτήριος για τον τομέα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, και συγκεκριμένα για την εποπτεία και τον συντονισμό σε θέματα Επικοινωνίας, Δημοσίων σχέσεων, Τύπου, Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
3. κ. Αλεφαντής Δημήτριος για τον τομέα Καθαριότητας και Μηχανολογικού Εξοπλισμού και συγκεκριμένα για την εποπτεία και τον συντονισμό των υπηρεσιών Καθαριότητας & Μηχανολογικού Εξοπλισμού καθώς και
• την εποπτεία δράσεων και δομών κατά της ανεργίας
• την ευθύνη και εποπτεία λειτουργίας του Κοινωνικού Μαγειρείου του Δήμου

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής κ. Βασίλης Ζορμπάς εύχεται σε όλα τα μέλη του νέου σχήματος, καλή συνεργασία και καλή επιτυχία στο έργο τους.