Αλλαγές στο Ληξιαρχικό νόμο- Κυρώσεις παράλειψης δήλωσης ληξιαρχικών γεγονότων

O Δήμος Αγίας Παρασκευής ενημερώνει ότι, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο 4144/2013 ΦΕΚ 88/18-04-2013 Τεύχος Α΄, έχουν γίνει αλλαγές στο Ληξιαρχικό Νόμο που αφορούν άμεσα τους πολίτες.

Σύμφωνα με το άρθρο 49 του παραπάνω Νόμου, οι κυρώσεις σε περίπτωση παράλειψης δήλωσης των Ληξιαρχικών γεγονότων διαμορφώνονται ως εξής:

 

Στους υπόχρεους προς δήλωση ενώπιον ληξιαρχείων οι οποίοι παραλείπουν να προβούν στη δήλωση αυτή επιβάλλεται , με απόφαση του Γενικού Γραμματέα  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ,πρόστιμο:

 

Α) ύψους εκατό(100) ευρώ, εάν προέβησαν σε δήλωση μετά την παρέλευση της κατά τα άρθρο 14 παρ.1, άρθρο 20 παρ.1 και κατ’άρθρο 29 παρ.1 μηνιαίας, δεκαημέρου και τεσσαρακονταημέρου προθεσμίας δηλώσεως αντιστοίχως.

  • Για μεταβολές που αφορούν: νομιμοποίηση,      αναγνώριση, αποκήρυξης, αμφισβήτησης, προσβολής της πατρότητας, υιοθεσίας      τέκνου και λύσης αυτής, λύση ή ακύρωση γάμου, λύσης του συμφώνου συμβίωσης      ,προσθήκης ή μεταβολής ονόματος, επωνύμου, ιθαγένειας, θρησκεύματος ή      αλλαγής φύλου, οι μεταβολές θα πρέπει να δηλώνονται ΕΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ από τότε που έλαβαν χώρα με την προσκόμιση      της σχετικής Διοικητικής Πράξης ή πιστοποιητικού περί αμετακλήτου της      σχετικής δικαστικής απόφασης.

Συγκεκριμένα το πρόστιμο ανέρχεται στα 100(ΕΚΑΤΟ) ευρώ αν ο υπόχρεος δηλώσει :

α)τη μεταβολή μετά από 1 μήνα,

β)την γέννηση μετά από δέκα (10) ημέρες

γ) τον γάμο μετά από (40) ημέρες.

 

Β)Το πρόστιμο ανέρχεται σε τριακόσια (300) ευρώ αν μετά την πάροδο αυτών των προθεσμιών παρέλθει και επιπλέον χρόνος ενενήντα ημερών.

Επισημαίνεται ότι ,λόγω του ότι ο Ν. 4144/2013 είναι καινούριος, πιθανότατα θα υπάρξουν ερμηνευτικές – νέες εγκύκλιοι.

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής θα ενημερώσει τους πολίτες  για οποιαδήποτε νεώτερη πληροφορία.