Εγκρίθηκε από το ΔΣ το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το οικον. έτος 2014

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 20 Νοεμβρίου 2013 ψηφίστηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το οικονομικό έτος 2014. Εγκρίθηκε με ψήφους 18 ΝΑΙ, 10 ΛΕΥΚΑ και 2 ΟΧΙ.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα οικονομικού έτους 2014 διαμορφώνεται στο ύψος των 9.168.036,11 ευρώ,

εκ των οποίων:

ØΔράσεις ποσού 3.071.430,81 € χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους του Δήμου.

ØΔράσεις ποσού 841.477,12 € χρηματοδοτούνται από τη ΣΑΤΑ.

ØΔράσεις ποσού 235.379,74 € χρηματοδοτούνται από τη ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (επιχορήγηση του

   Υπουργείου Εσωτερικών για την «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων (άρθρ. 13 του Ν. 2880/2001)»

ØΔράσεις ποσού 110.000,00 € χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ.

ØΔράσεις ποσού 170.000,00 € χρηματοδοτούνται από το ΥΠΕΚΑ/ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ.

ØΔράσεις ποσού 3.958.801,34 € χρηματοδοτούνται από πόρους του ΕΣΠΑ στα πλαίσια του

    Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013».

ØΔράσεις ποσού 507.887,10 € χρηματοδοτούνται από πόρους του ΕΤΠΑ.

ØΔράσεις ποσού 273.060,00 € χρηματοδοτούνται από πόρους του ΘΗΣΕΑ.

2014_Page_02

Η σύνθεση των έργων που περιλαμβάνει το φετινό Τεχνικό Πρόγραμμα καθώς και

η αντίστοιχη προϋπολογιζόμενη δαπάνη τους αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

1)ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ & ΑΓΟΡΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ                                 1.322.000,00

2)ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ                                                                                   276.119,82

3)ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ                  213.097,43

4)ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ         410.000,00

5)ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ    1.680.730,05

6)ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ)                                         4.684.354,34

7)ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ                                          537.993,48

8)ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                                                                                           43.740,99

 2014_Page_03

Από τις ανωτέρω αποτυπώσεις και αναλύσεις ευκόλως διαπιστώνεται ότι ένα μεγάλο ποσοστό του  Τεχνικού Προγράμματος  χρηματοδοτείται κυρίως από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ, ΣΑΤΑ, ΘΗΣΕΑΣ κ.λπ.) σε ποσοστό 66% και το 34% από ίδιους πόρους του Δήμου. Το πρόγραμμα αναφέρεται κυρίως στα έργα ανάπλασης των κεντρικών οδών  του Δήμου, των οδών της περιοχής Τσακού και στις επιδιωκόμενες απαλλοτριώσεις, καθώς και στα έργα συντηρήσεων με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη. Οι διαθέσιμοι πόροι κατανεμήθηκαν ισόρροπα μεταξύ έργων υποδομής και έργων συντήρησης, με σκοπό ο Δήμος μας να αποκτήσει δομές που είναι αναγκαίες αλλά και να συντηρήσει τις υπάρχουσες.

Τα έργα που αναφέρονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα είναι κατά βάση, αυτά για τα οποία μίλησε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Τσιαμπάς στην συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα (8/11/13) στην ιστοσελίδα μας και μπορείτε να παρακολουθήσετε ΕΔΩ.

 –