Νέες αλλαγές στο πλαίσιο που διέπει τις παιδικές χαρές

IMG_6429

Σε νέες αλλαγές και διευκρινίσεις προχώρησε με εγκύκλιο του ο υπουργός Εσωτερικών κ. Ντινόπουλος σχετικά με την πιστοποίηση των παιδικών χαρών αλλά και τις κατασκευαστικές προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται.

Με προηγούμενη απόφαση το Υπουργείο Εσωτερικών καθόρισε τις προϋποθέσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των ΟΤΑ καθώς και τη διαδικασία πιστοποίησης και ελέγχου αυτών.

Η εφαρμογή αυτού του θεσμικού πλαισίου συνάντησε πολλά εμπόδια λόγω του ότι κυρίως επιχείρησε να εισαγάγει νέες διαδικασίες σε υφιστάμενες παιδικές χαρές, αλλά και λόγω της ιδιαίτερης συγκυρίας που μεσολάβησε αυτή την πενταετία, η οποία σε συνδυασμό με τη γραφειοκρατία είχαν ως αποτέλεσμα το σύνολο σχεδόν των παιδικών χαρών της χώρας να μην τηρεί τους κανόνες που εξασφαλίζουν την ακίνδυνη χρήση τους.

Σε μια προσπάθεια αφενός επίλυσης των προβλημάτων που ανέκυψαν και αφετέρου αποσαφήνισης του πλαισίου που διέπει τις παιδικές χαρές, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 27934/2014 (Β΄ 2029) απόφασή , προς τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 απόφασης. Η υπ’ αριθμ. 27934/2014 επιχειρεί να λύσει ζητήματα που αφορούν στην οργάνωση και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των ΟΤΑ και ταυτόχρονα να άρει γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και προσκόμματα που βασίζονταν σε τεχνικά θέματα, χωρίς όμως την ελάχιστη έκπτωση στις απαιτήσεις ασφάλειας, προκειμένου να μην τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των παιδιών.

Το Υπουργείο Εσωτερικών όπως αναφέρει η εγκύκλιος , έχει θέσει ως πρωταρχικό στόχο του, εν γένει, να εξορθολογήσει τη διαδικασία πιστοποίησης των παιδικών χαρών, κυρίως των υφιστάμενων, δίνοντας λύση σε πολλά προβλήματα που ταλάνιζαν επί σειρά ετών τους Δήμους, όπως είναι για παράδειγμα το ιδιοκτησιακό καθεστώς των παιδικών χαρών, οι χρήσεις γης κτλ. Ταυτόχρονα επιχειρείται, Ελληνική η βελτίωση του υπάρχοντος εξοπλισμού με μικρές διορθωτικές επεμβάσεις, εφόσον σε γενικές γραμμές τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας, αλλά λόγω παλαιότητας δεν φέρει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, ώστε να μην απαιτηθεί η κοστοβόρα αντικατάστασή του. Η απόφαση 27934/2014 διαρθρώνεται σε δύο μέρη. Το πρώτο αφορά στις γενικές διατάξεις που άπτονται του σχεδιασμού και της οργάνωσης μιας νέας παιδικής χαράς, ενώ το δεύτερο μέρος ρυθμίζει τα σχετικά με τις υφιστάμενες παιδικές χαρές. Οι διατάξεις που έχει τροποποιήσει η υπ’ αριθμ. 27934/2014 απόφαση είναι οι ακόλουθες:

 

Α. Γενικές Διατάξεις α) Επειδή, ανάγκη για ψυχαγωγία, εκτός των νήπιων και των μικρών παιδιών, έχουν και τα παιδιά στην ευαίσθητη ηλικιακή ομάδα της προεφηβείας και εφηβείας, γεγονός που δεν ελήφθη πόψη στην προηγούμενη απόφασή , παιδική χαρά εννοείται πλέον ο οριοθετημένος υπαίθριος χώρος των ΟΤΑ που προορίζεται για ψυχαγωγία ανηλίκων, χωρίς την επίβλεψη προσωπικού.

Με τη νέα απόφαση γίνεται προσπάθεια διεύρυνσης της ηλικιακής ομάδας των χρηστών της παιδικής χαράς και είναι καλό να λαμβάνεται μέριμνα, όπου είναι εφικτό, για τη δημιουργία κατάλληλων χώρων που απευθύνονται σε εφήβους. β) Το πρώτο στάδιο για την κατασκευή μιας νέας (μη υφιστάμενης στις 25.07.2014) παιδικής χαράς είναι ο καθορισμός του τόπου δημιουργίας της από τον ενδιαφερόμενο ΟΤΑ. Η επιλογή του τόπου γίνεται με κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 2 όπως αυτό τροποποιήθηκε με τη νέα απόφαση. Η τεκμηρίωση της επιλογής γίνεται από την τεχνική υπηρεσία του ΟΤΑ με τεχνική έκθεση στην οποία πρέπει να αποδεικνύεται η τήρηση όλων των κριτηρίων του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 28492/2009 απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της νέας απόφασης. Επιπλέον, στην τεχνική έκθεση πρέπει να επισυνάπτονται φωτογραφίες του προτεινόμενου χώρου και σχετικά σχεδιαγράμματα που τον αφορούν (τοπογραφικό, απόσπασμα ρυμοτομικού, κ.λπ.).

Η τεχνική έκθεση συντάσσεται από μηχανικό κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του οικείου ΟΤΑ. Στη συνέχεια ο ΟΤΑ εκπονεί τη μελέτη οργάνωσης, κατασκευής και λειτουργίας της παιδικής χαράς. Η μελέτη πρέπει να περιέχει κατ’ ελάχιστο τα εξής: Σχέδιο γενικής διάταξης σε κατάλληλη κλίμακα το οποίο θα συντάσσεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των παραγράφων του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 28492/2009 απόφασης όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 27934/2014 απόφασης. Στο σχέδιο θα πρέπει να καθορίζεται συγκεκριμένα ο πιστοποιημένος εξοπλισμός με τους χώρους πτώσης του. Τεύχος καθορισμού των ποιοτικών στοιχείων των υλικών και του εξοπλισμού, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1:2008 (πιστοποιητικά συμμόρφωσης, προκαταρκτικές πληροφορίες κατασκευαστή/προμηθευτή, πληροφορίες εγκατάστασης, πληροφορίες για τον έλεγχο και τη συντήρηση, κ.λπ.). γ)

Η παιδική χαρά δεν θα πρέπει να γειτνιάζει με δρόμο ταχείας κυκλοφορίας ή κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων. Ωστόσο, στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ασφαλής πρόσβαση των χρηστών και να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας (π.χ. μπάρες αποτροπής τυχαίας εξόδου, κλπ). Στην περίπτωση δε που η παιδική χαρά γειτνιάζει με οδικό ή σιδηροδρομικό δίκτυο που προκαλεί υψηλό θόρυβο, είναι απαραίτητη η λήψη κατάλληλων μέτρων ηχοπροστασίας, επί παραδείγματι ηχοπετάσματα μείωσης θορύβου.

Τονίζεται, σε απάντηση ερωτημάτων που τίθενται από τους ΟΤΑ, ότι η περίφραξη γίνεται είτε με τεχνικές κατασκευές, είτε με φυτικά στοιχεία και πρέπει να εξασφαλίζει αφενός την οριοθέτηση του χώρου και αφετέρου να εμποδίζει την εκτός ωραρίου λειτουργίας πρόσβαση. δ) Όσον αφορά στην πιστοποίηση συμμόρφωσης των παιδικών χαρών, αυτή γίνεται από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 28492/2009 απόφασης και τονίζεται ότι πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε τον έλεγχο του εξοπλισμού, της ορθής εγκατάστασής του, του χώρου πτώσης, των αποστάσεων ασφαλείας, της επιφάνειας πρόσκρουσης καθώς επίσης και των πιστοποιητικών συμμόρφωσης του εξοπλισμού με τα ισχύοντα πρότυπα. δείτε εδω΄όλη την απόφαση

www.dikaiologitika.gr

—–

Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφίες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr

Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  ή στο Twitter

Απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η χρήση ή η αναπαραγωγή των άρθρων & των φωτογραφιών της ιστοσελίδας aparaskevi-images.gr, σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς να αναγράφεται η πηγή προέλευσης. Η χρήση και η αναπαραγωγή αυτών για εμπορικούς σκοπούς απαιτεί την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των αντιστοίχων δικαιωμάτων.