Αστική Κινητικότητα – Φάση Β΄, α)Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης

ΣΕΣ Αστική_Κινητικότητα_091115_Page_06

Στη Φάση Β΄, και βάσει των αποτελεσμάτων της ανάλυσης και θεώρησης της Φάσης Α΄ που προηγήθηκε, παρουσιάζονται οι οριστικές προτάσεις για το Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης, έχοντας ληφθεί υπόψη οι επισημάνσεις και οι υποδείξεις της Δημοτικής Αρχής.

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Το προτεινόμενο ΣΕΣ (Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης) θα επιτρέπει τη στάθμευση των οχημάτων των επισκεπτών για περιορισμένο χρονικό διάστημα έναντι αντιτίμου, ενώ ταυτόχρονα θα εξασφαλίζει τον απαραίτητο και ικανό αριθμό θέσεων στάθμευσης για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων.

Σύμφωνα και με τις οδηγίες και υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας για το σχεδιασμό του προτεινόμενου ΣΕΣ ελήφθησαν υπόψη τα εξής κριτήρια:

 • Η ικανοποίηση των αναγκών για στάθμευση των κατοίκων της περιοχής μελέτης.
 • Ο περιορισμός του φαινομένου περιπορείας των επισκεπτών στην περιοχή μελέτης με στόχο την εξεύρεση θέσης στάθμευσης.
 • Η αύξηση της εναλλαγής στάθμευσης μεγιστοποιώντας το βαθμό χρήσης των προσφερόμενων θέσεων στάθμευσης προς το κοινό όφελος όλων των χρηστών.
 • Ο περιορισμός ή η εξάλειψη των φαινομένων παράνομης στάθμευσης που έχουν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του επιπέδου οδικής ασφάλειας των πεζών και των ποδηλατιστών (ειδικά των ευπαθών ομάδων).
 • Η βελτιστοποίηση του συστήματος αστικών οδικών εμπορευματικών μεταφορών στην περιοχή μελέτης μέσω της αστυνόμευσης των θέσεων αποκλειστικής χρήσης για στάθμευση των εμπορικών οχημάτων προκειμένου να πραγματοποιήσουν εργασίες φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων.

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη εγκατάστασης ενός ΣΕΣ, απλού στη λειτουργία και κατανοητού από τους χρήστες, προτείνονται τα εξής:

1.Γενικά χαρακτηριστικά: Οι θέσεις στάθμευσης, που θα οριοθετούν εντός του ΣΕΣ, προτείνεται να μην είναι αυστηρώς προσδιορισμένες μία προς μία -φέρουσες οριζόντια διαγράμμιση- αλλά αντιθέτως, επί των πλευρών κάθε Ο.Τ. που θα εγκατασταθεί και λειτουργήσει το ΣΕΣ να ορίζεται μόνο η αρχή και το τέλος του ελεγχόμενου οδικού τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη και τις εισόδους- εξόδους χώρων στάθμευσης, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αριθμός των οχημάτων που θα σταθμεύουν, παρόλο που η κείμενη νομοθεσία ορίζει τις ελάχιστες διαστάσεις ανοιχτής θέσης στάθμευσης 5,00μ×2,00μ, επειδή η τάση των τελευταίων ετών σε παγκόσμιο επίπεδο είναι για τις μετακινήσεις σε αστικό περιβάλλον οι χρήστες να επιλέγουν μικρών διαστάσεων οχήματα, σαφώς μικρότερα σε μήκος αυτό των 5,00m.

Η εγκατάσταση του ΣΕΣ θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι άμεσα και πλήρως κατανοητά από τους χρήστες, τόσο τα όρια επιβολής του επί των οδικών τμημάτων και της περιοχής γενικότερα, όσο και οι κανόνες λειτουργίας του.

Οι θέσεις στάθμευσης για το προτεινόμενο ΣΕΣ έχουν χωροθετηθεί με την εκτίμηση πως εκάστοτε οδικό τμήμα έχει το απαιτούμενο πλάτος που να επιτρέπει την απρόσκοπτη κυκλοφορία των οχημάτων όπως ορίζεται από το Άρθρο 34.2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, εδάφιο η (η λωρίδα κυκλοφορίας των οχημάτων να έχει κατ’ ελάχιστον 3,00m πλάτος).

Η μέγιστη επιτρεπόμενη χρονική διάρκεια στάθμευσης των οχημάτων των επισκεπτών προτείνεται να οριστεί στις τρεις (3) ώρες. Μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος των 3 ωρών, ο οδηγός του οχήματος θα πρέπει να το μετακινήσει χωρίς να έχει το δικαίωμα ανανέωσης του χρόνου στάθμευσης αναλόγως του συστήματος που θα επιλεγεί.  

Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι από τη στιγμή εφαρμογής του ΣΕΣ, οι παρακείμενες στην περιοχή λειτουργίας του συστήματος οδοί θα επιφορτιστούν λόγω της ζήτησης που θα μεταφερθεί από τις οδούς λειτουργίας του ΣΕΣ προς αυτές. Πιθανό αποτέλεσμα θα είναι η χωρική μεταφορά του φαινομένου της παράνομης στάθμευσης σε αυτές τις οδούς, φαινόμενο που θα πρέπει να αποτραπεί μέσω της αυστηρής αστυνόμευσης. Γενικά, πρόκειται για μία διαδικασία που θα απαιτήσει χρόνο μέχρι τη στιγμή που θα παγιωθεί στους χρήστες η νέα κατάσταση.

2.Ειδικά χαρακτηριστικά: Το προτεινόμενο ΣΕΣ βασίζεται κατά κύριο λόγο στην εξυπηρέτηση των αναγκών σε στάθμευση των κατοίκων, σε συνδυασμό με την εξυπηρέτηση των αναγκών σε στάθμευση των επισκεπτών μέσω της χωροθέτησης, τόσο θέσεων στάθμευσης αποκλειστικά για τους επισκέπτες, όσο και ενός αυξημένου δικτύου “μεικτών” θέσεων στάθμευσης κατά μήκος των καθέτων στις κύριες οδούς της περιοχής μελέτης, οι οποίες θα εξυπηρετούν τις ανάγκες των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών.

Το προτεινόμενο ΣΕΣ, κατά το χρονικό διάστημα λειτουργίας του, βασίζεται στην καθιέρωση θέσεων στάθμευσης για κατοίκους σε όλη την περιοχής μελέτης, εκτός των κάτωθι οδών, ως εξής:

Α) θέσεις που θα διατίθενται αποκλειστικά για τους επισκέπτες

 • Οδός Αγ. Ιωάννου (111 θέσεις)
 • Οδός Ελβετίας (36 θέσεις)
 • Οδός Ευεργέτου Γιαβάση (38 θέσεις)
 • Οδός Ηρώων Πολυτεχνείου (24 θέσεις)
 • Λεωφόρος Μεσογείων (21 θέσεις)
 • Οδός Τασσοπούλου (19 θέσεις)

Β) θέσεις που θα διατίθενται για τις ανάγκες στάθμευσης, τόσο των κατοίκων, όσο και των επισκεπτών

 • Οδός Αθ. Διάκου, κατά μήκος της μεταξύ των οδών Αγ. Ιωάννου και Πευκακίων (28 θέσεις)
 • Οδός Ανθέων, κατά μήκος της μεταξύ των οδών Αγ. Ιωάννου και Αιγαίου Πελάγους (37 θέσεις).
 • Οδός Αρτέμιδος, κατά μήκος της μεταξύ των οδών Αγ. Ιωάννου και Πευκακίων (23 θέσεις) καθώς και μεταξύ των οδών Αιόλου και Αγ. Ιωάννου (5 θέσεις)
 • Οδός Αχιλλέως, κατά μήκος της μεταξύ των οδών Αγ. Ιωάννου και Αιγαίου Πελάγους (36 θέσεις).
 • Οδός Γούναρη κατά μήκος της μεταξύ των οδών Χαλανδρίου και Ελπίδος (20 θέσεις).
 • Οδός Γραβιάς, κατά το μήκος της μεταξύ των οδών Ανατολής και Αλαμάνας (79 θέσεις)
 • Οδός Κ. Ασημακοπούλου, κατά μήκος της μεταξύ των οδών Αγ. Ιωάννου και Πευκακίων (28 θέσεις).
 • Οδός Κοντοπούλου, κατά μήκος της μεταξύ των οδών Αγ. Ιωάννου και Αιγαίου Πελάγους (37 θέσεις).
 • Οδός Σουλίου, κατά μήκος της μεταξύ των οδών Χαλανδρίου και Πατρόκλου (61 θέσεις).
 • Οδός Στρ. Τόμπρα (24 θέσεις).
 • Οδός Σχολείου, περιμετρικά του Ο.Τ. 21Β (25 θέσεις).
 • Οδός Τερζοπούλου, κατά μήκος της μεταξύ των οδών Αγ. Ιωάννου και Μανδηλαρά (17 θέσεις.
 • Οδός Τρωάδος, κατά μήκος της μεταξύ των οδών Αιόλου και Καρβέλα (23 θέσεις).

Συμπερασματικά θα ισχύει:

 • Αριθμός θέσεων στάθμευσης αποκλειστικά για επισκέπτες= 249 θέσεις (12,4% επί του συνόλου των προσφερόμενων θέσεων στάθμευσης).
 • Αριθμός θέσεων στάθμευσης και για τους επισκέπτες και για τους κατοίκους (μεικτή χρήση) = 443 θέσεις (22,13% επί του συνόλου των προσφερόμενων θέσεων στάθμευσης).
 • Αριθμός θέσεων στάθμευσης αποκλειστικά για τους κατοίκους = 309 θέσεις (65,41% επί του συνόλου των προσφερόμενων θέσεων στάθμευσης).

ΣΕΣ a22_B1_v3 copy

Εναλλακτικά με το προαναφερθέν ΣΕΣ και κατόπιν υπόδειξης της Τεχνικής Υπηρεσίας παρουσιάζεται ένα νέο ΣΕΣ, με διαφοροποιήσεις σε επίπεδο οδών αναφορικά με το καθεστώς στάθμευσης (μετατροπή θέσεων στάθμευσης αποκλειστικά για κατοίκους στη ζώνη μεικτής χρήσης). Συγκριτικά με το προαναφερθέν ΣΕΣ, ο αριθμός των θέσεων που υπάγονται στη ζώνη μεικτής χρήσης αυξάνεται καθότι σε αυτό αποδίδονται οι θέσεις στις κάτωθι οδούς ως επιπρόσθετες στις θέσεις που προτείνονται στο προαναφερθέν ΣΕΣ. Συγκεκριμένα:

 • Οδός Υψηλάντου κατά μήκος της μεταξύ της Λ. Μεσογείων και της οδού Σουλίου (15 θέσεις 14+1ΑΜΕΑ).
 • Οδός Καποδιστρίου κατά μήκος της μεταξύ της Λ. Μεσογείων και της οδού Χαλανδρίου (17 θέσεις).
 • Οδός Ε. Γιαβάση κατά μήκος της μεταξύ των οδών Αιγαίου Πελάγους και Ηρ. Πολυτεχνείου (15 θέσεις).
 • Οδός Στ. Τόμπρα κατά μήκος της μεταξύ των οδών Σαρανταπόρου και Ε. Γιαβάση (9 θέσεις).
 • Οδός Έαρος κατά μήκος της μεταξύ των οδών Αιόλου και Κολοκοτρώνη (17 θέσεις).
 • Οδός Αιόλου κατά μήκος της μεταξύ των οδών Αγ. Ιωάννου και Τρωάδος (9 θέσεις).
 • Οδός Αιγαίου Πελάγους κατά μήκος μεταξύ των οδών Τασσοπούλου και Γραβιάς (82 θέσεις).
 • Οδός Γραβιάς, κατά το μήκος της μεταξύ των οδών Ανατολής και Αλαμάνας (109 θέσεις)

Συμπερασματικά θα ισχύει:

 • Αριθμός θέσεων στάθμευσης αποκλειστικά για επισκέπτες= 252 θέσεις εκ των οποίων οι 22 προτείνονται για θέσης φορτοεκφορτώσης. (12,6% επί του συνόλου των προσφερόμενων θέσεων στάθμευσης).
 • Αριθμός θέσεων στάθμευσης και για τους επισκέπτες και για τους κατοίκους (μεικτή χρήση) = 613 θέσεις εκ των οποίων οι 22 προτείνονται για θέσης φορτοεκφορτώσης. (30,63% επί του συνόλου των προσφερόμενων θέσεων στάθμευσης).
 • Αριθμός θέσεων στάθμευσης αποκλειστικά για τους κατοίκους = 136 θέσεις (56,78% επί του συνόλου των προσφερόμενων θέσεων στάθμευσης).

Σημειώνεται πως και για τα δύο εναλλακτικά ΣΕΣ, δικαίωμα στάθμευσης όπου το επιθυμούν θα έχουν τα ΑμεΑ ανεξαρτήτως ισχύοντος καθεστώτος στάθμευσης.

Με δεδομένο πως στην περιοχή μελέτης πολλές κατοικίες είναι κατασκευασμένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρουν θέσεις στάθμευσης εκτός οδού (ιδιωτικοί υπαίθριοι ή στεγασμένοι χώροι στάθμευσης) εκτιμάται πως οι ανάγκες των κατοίκων σε στάθμευση καλύπτονται μέχρι ενός σημείου από την προσφερόμενη υποδομή των κατοικιών τους.

3.Τιμολογιακή πολιτική. Προτείνεται το αντίτιμο στάθμευσης να ορισθεί από 1,00€ για την 1η και τη 2η ώρα και 2,00€ για την 3η ώρα, αθροίζοντας συνολικά για τις 3 ώρες στάθμευσης που θα είναι και το μέγιστο χρονικό όριο για τους επισκέπτες το ποσό των 4,00€.

Με δεδομένο ότι το 61% των νομίμως σταθμευμένων οχημάτων και το 82% των παρανόμως σταθμευμένων οχημάτων σταθμεύουν έως 2 ώρες (βάσει των αποτελεσμάτων της ανάλυσης για την εναλλαγή στάθμευσης), η προτεινόμενη τιμολογιακή πολιτική, αφενός καλύπτει τις ανάγκες της πλειοψηφίας των χρηστών της προσφερόμενης υποδομής για στάθμευση επί της οδού, αφετέρου θα εξαναγκάσει τους διάφορους επισκέπτες, είτε να περιορίσουν την παραμονή τους έως 3 ώρες εντός της περιοχής λειτουργίας του ΣΕΣ, είτε να επιλέξουν εναλλακτικό μέσο μετακίνησης προς την περιοχή του εγγύς κέντρου.

4.Θέσεις κατοίκων: Σημειώνεται πως αναφορικά με τις θέσεις αποκλειστικής χρήση από κατοίκους, οι κάτοικοι της περιοχής μελέτης θα έχουν το δικαίωμα κατόπιν κατάθεσης των απαραίτητων δικαιολογητικών να προμηθευτούν, σύμφωνα με πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας, κάρτα κατοίκου για έκαστο όχημα. Ο Δήμος θα εκδίδει κάρτα στάθμευσης, για τους κατοίκους των οποίων η κατοικία βρίσκεται εντός της περιοχής του ΣΕΣ.

Η προμήθεια της κάρτας κατοίκου προτείνεται να συνοδεύεται από ένα χαμηλό και συμβολικό αντίτιμο ανά έτος, της τάξης των 20€ ~ 30€/ κάρτα. Με αυτό τον τρόπο θα είναι δυνατόν η Δημοτική Αρχή να εισπράττει ένα σημαντικό ποσό ως πάγιο έσοδο προκειμένου να καλύπτει, σε συνδυασμό με τα έσοδα του συστήματος από τις θέσεις επισκεπτών και μεικτής χρήσης, τα λειτουργικά έξοδα του ΣΕΣ. Υπολογίστηκε ότι με ελάχιστο αριθμό αιτήσεων να είναι 1.747 αιτήσεις για κάρτα κατοίκου, το ελάχιστον ετήσιο έσοδο θα κυμαίνεται από περίπου 35.000€ έως 52.500€.

5.Ειδικές θέσεις: Οι χωροθετημένες, ειδικές θέσεις αποκλειστικής χρήσης συγκεκριμένων χρηστών (π.χ. ΑμεΑ, επαγγελματίες μεταφορείς, τράπεζες, TAXI, κ.λπ.) θα εξαιρεθούν από το ΣΕΣ και θα συνεχίσουν να υφίστανται στο ίδιο καθεστώς με το υφιστάμενο. Ενδεχόμενη τροποποίησή τους (κατάργηση, μεταφορά ή δημιουργία νέων) είναι στην αποκλειστική κρίση της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Αγ. Παρασκευής.

6.Κάδοι Απορριμμάτων: Οι κάδοι απορριμμάτων/ ανακύκλωσης που εντοπίστηκαν και καταγράφηκαν στην περιοχή μελέτης θα διατηρηθούν όπως στην υφιστάμενη κατάσταση.

7.Αστυνόμευση: Η συστηματική και αξιόπιστη αστυνόμευση ώστε να περιορισθούν στο ελάχιστον τα φαινόμενα της παράνομης στάθμευσης ή της μη καταβολής αντιτίμου θα πρέπει να είναι εξασφαλισμένη. Οι ελεγκτές θα πρέπει να εργάζονται σε 2 βάρδιες. Τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται στους παραβάτες καθορίζονται από τον Κ.Ο.Κ.

8.Σύστημα θέσεων στάθμευσης αποκλειστικής χρήση από εμπορικά οχήματα: Με δεδομένο πως τα διαθέσιμα δεδομένα δεν επαρκούν για την εις βάθος ανάλυση και διατύπωση πρότασης αναφορικά με το δίκτυο θέσεων Φ/Ε στην περιοχή μελέτης, η χωροθέτηση των θέσεων φορτοεκφόρτωσης θεωρείται δυνατή στη βάση της διαβούλευσης με τους εκπροσώπους του εμπορικού συλλόγου.

9.Εγκατάσταση συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης: Ανεξάρτητα από την επιλογή του φορέα διαχείρισης του ΣΕΣ (Δήμος Αγ. Παρασκευής ή ιδιωτική εταιρεία), τα βασικά και πρωταρχικά στάδια που πρέπει να ακολουθηθούν για τη σταδιακή εγκατάσταση και λειτουργία του ΣΕΣ είναι:

 • Προμήθεια και εγκατάσταση της απαραίτητης κατακόρυφης σήμανσης και σχεδίαση της οριζόντιας σήμανσης.
 • Οργάνωση και στελέχωση τόσο της αρμόδιας υπηρεσίας για τη λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση εφόσον επιλεγεί ο Δήμος ως φορέας διαχείρισης καθώς και του σώματος των ελεγκτών. Εάν επιλεγεί η ανάθεση σε ιδιωτική εταιρεία θα πρέπει να οργανωθεί η εποπτεύουσα από το Δήμο Υπηρεσία.
 • Ενημέρωση του κοινού σε σημαντικό και ικανό χρόνο πριν την εφαρμογή του ΣΕΣ.
 • Οργάνωση της υπηρεσίας που θα επωμιστεί το έργο πληρωμής των προστίμων που θα διαπιστώνονται.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Το Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης προτείνεται να λειτουργεί:

 • Από τις 09:00 έως τις 21:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή.
 • Από τις 09:00 έως τις 15:00 το Σάββατο.
 • Ελεύθερη στάθμευση τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες.

 –

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Ακολουθούν ορισμένα από τα διατιθέμενα συστήματα ελέγχου και πληρωμής στάθμευσης τα οποία μπορεί να επιλέξει και να εφαρμόσει ο Δήμος Αγίας Παρασκευής.

 1. Συμβατικού τύπου Παρκόμετρα. Σήμερα εκτοπίζονται από πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους. Δημιουργούν έσοδα, που συνήθως υπερκαλύπτουν τα έξοδα για την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρησή τους και επομένως δημιουργούν ένα πλεόνασμα στο φορέα που τα εκμεταλλεύεται. Το κυριότερο μειονέκτημα είναι η δημιουργία εμποδίων στο δρόμο σε συνδυασμό με την αντιαισθητική εμφάνιση (σε ορισμένες περιπτώσεις).
 2. Δίσκοι στάθμευσης. Ο δίσκος έχει αντικατασταθεί σήμερα με πιο σύγχρονες μεθόδους ελέγχου και πληρωμής.
 3. Σύστημα κάρτας. Στην κάρτα που αγοράζεται από τον οδηγό, και ισχύει για μία προκαθορισμένη διάρκεια, συνήθως μία ώρα, υπάρχουν στήλες με τους μήνες, τις ημέρες, τις ώρες και τα πεντάλεπτα, όπου ο οδηγός αποκαλύπτει τις κατάλληλες ενδείξεις όταν σταθμεύει. Με το σύστημα αυτό ο οδηγός χρεώνεται για κάθε στάθμευση, ανάλογα με τη διάρκειά της, όπως καθορίζεται από τον αριθμό των καρτών που χρησιμοποιεί.
 4. Μηχανές έκδοσης εισιτηρίων. Σήμερα εφαρμόζονται ειδικές ηλεκτρονικές μηχανές, κατάλληλα προγραμματιζόμενες, οι οποίες εκδίδουν εισιτήρια όπου αναγράφεται ανάλογα με το ποσόν που πληρώνεται, η ημερομηνία και η ώρα λήξης της πληρωμένης στάθμευσης, πάντα μέσα στα όρια της μέγιστης επιτρεπόμενης διάρκειας στάθμευσης. Το εισιτήριο τοποθετείται εσωτερικά σε εμφανή θέση στο αυτοκίνητο για να είναι δυνατός ο ευχερής έλεγχος. Κάθε μηχανή εξυπηρετεί κατά μέσο όρο 20 θέσεις στάθμευσης ανάλογα και με τη χωρική κατανομή τους.
 5. Ολοκληρωμένο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης με SMS. Το εν λόγω σύστημα παρέχει τη δυνατότητα:
  • Στον οδηγό να εκμεταλλευτεί τη συσκευή του κινητού του τηλεφώνου προκειμένου να απλοποιήσει και να επιταχύνει αισθητά τις χρονοβόρες διαδικασίες εύρεσης ελεύθερης θέσης, στάθμευσης και αποχώρησης.
  • Στον υπάλληλο του δήμου, που του έχει ανατεθεί ο έλεγχος των οδών που έχουν ενταχθεί σε ΣΕΣ να πραγματοποιεί το έργο του με ταχύτητα και ευκολία.
  • Στον υπάλληλο του δήμου, που του έχει ανατεθεί η εποπτεία του μέτρου της Ελεγχόμενης Στάθμευσης, να συντονίζει και να οργανώνει όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.
  • Στο διαχειριστή του ΣΕΣ να το τροποποιεί με ευκολία και αμεσότητα, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες, με στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία του μέτρου της ελεγχόμενης στάθμευσης.

Η επικοινωνία του ΣΕΣ με τον συνδρομητή – οδηγό πραγματοποιείται μέσω διεπαφής σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS) βασικής χρέωσης.

Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα στον ελεγκτή να ελέγξει τη νομιμότητα ή μη της στάθμευσης ενός οχήματος, ακόμη και εάν αυτό δε φέρει σε εμφανή θέση κάρτα στάθμευσης, μέσω του ελέγχου της πινακίδας του οχήματος και του κωδικού της θέσης στάθμευσης. Το σύστημα διασταυρώνει στη βάση δεδομένων του εάν το όχημα είναι νομίμως ή παρανόμως σταθμευμένο, μέσω ελέγχων για περιπτώσεις που ο ιδιοκτήτης του οχήματος έχει καταβάλει το αντίτιμο μέσω SMS, ή το όχημα ανήκει σε ιδιοκτήτη που έχει ενταχθεί σε μία εκ των ειδικών ομάδων πολιτών που έχουν δικαίωμα ατελούς στάθμευσης (π.χ. ΑμεΑ, κ.λπ.), ή το όχημα ανήκει σε φορέα του δήμου που έχει ομαδικό λογαριασμό. Σημειώνεται πως οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από τον ελεγκτή μέσω της φορητής συσκευής που φέρει και η οποία δύναται να συνδεθεί με το κέντρο ελέγχου του συστήματος. Επιπρόσθετα, μέσω της ίδιας συσκευής ο ελεγκτής δύναται να πιστοποιεί παραβάσεις και να αποδίδει τις αντίστοιχες εκτυπωμένες βεβαιωμένες παραβάσεις στους οδηγούς.

Τα πλεονεκτήματα του συστήματος για το φορέα – Δήμο είναι: χαμηλό κόστος εγκατάστασης και διαχείρισης, δεν απαιτείται εγκατάσταση μηχανημάτων έκδοσης εισιτηρίων, πλήρης και ανά πάσα στιγμή εποπτεία των θέσεων στάθμευσης, διαχείριση και μηχανοργάνωση των βεβαιωμένων παραβάσεων (κλήσεων), συντονισμός του έργου των Δημοτικών Αρχών, βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ελάχιστος αποδεκτός αριθμός Δημοτικών Αστυνομικών καθορίζεται από την εκτίμηση πως κάθε δημοτικός αστυνομικός δύναται να ελέγξει περίπου 180 θέσεις ανά ώρα με την προϋπόθεση χρήσης αυτοματοποιημένου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, επομένως ανά βάρδια (διάρκειας 6 ωρών) ο αριθμός των δημοτικών αστυνομικών στο πεδίο θα πρέπει να είναι 11 άτομα. Σημειώνεται πως ο έλεγχος που πραγματοποιεί έκαστος δημοτικός αστυνομικός κατά μήκος της διαδρομής που του έχει οριστεί θα πρέπει να είναι διάρκειας μίας ώρας. Άρα στη διάρκεια λειτουργίας του ΣΕΣ ανά ημέρα (δηλαδή δύο βάρδιες) ο απαιτούμενος αριθμός δημοτικών αστυνομικών είναι 22. Σημειώνεται πως θα πρέπει ο αριθμός αυτών να είναι προσαυξημένος ώστε να καλύπτονται περιπτώσεις ασθενείας ή αδείας των δημοτικών αστυνομικών.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΣ

Τα σύγχρονα αστικά κέντρα σε μια προσπάθεια να διευκολύνουν τη χρήση των ΣΕΣ, είτε από τους κατοίκους, είτε από επισκέπτες, είτε ακόμη και από τους εργαζόμενους, επιλέγουν συστήματα που βασίζονται στις νέες τεχνολογίες. Με αυτό τον τρόπο, αφενός παρουσιάζεται στους χρήστες ένα ΣΕΣ όσο το δυνατόν με μικρότερες απαιτήσεις στη χρήση του, αφετέρου δε επιτρέπει στη διαχειρίστρια αρχή την εποπτεία του συστήματος σε πραγματικό χρόνο με όλα τα οφέλη που αυτό σημαίνει.

Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως της τεχνολογίας και της αρχιτεκτονικής του συστήματος που θα επιλεγεί, θα είναι αναγκαία η προμήθεια της ειδικής κατακόρυφης σήμανσης που θα καθορίζει τις θέσεις στάθμευσης ανά κατηγορία χρήστη, και θα παρουσιάζει στο κοινό όλες εκείνες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΣ.

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ:

Παρουσιάστηκε το Σχέδιο Αστικής Κινητικότητας, Parking και δημιουργίας Δημοτικής Συγκοινωνίας

Αυτή είναι η Β΄Φάση για τη δημιουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας στην Αγ. Παρασκευή

—–

Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφiες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr
Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  , ή στο Twitter