Η παράταξη Ζορμπά κατήγγειλε την σύμβαση με το ΕΜΠ σε ΤΕΕ και Αποκεντρωμένη Διοίκηση

TEE_Nikis_4_Syntagma

Στις 6 Απριλίου 2016 και περί ώρα 2 μ.μ., ο επικεφαλής της παράταξής μας και πρ. Δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς παρέδωσε στον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) Γιώργο Στασινό αίτημα-καταγγελία  για την προγραμματική σύμβαση που αποφάσισε η δημοτική Αρχή να συνυπογράψει με συγκεκριμένο Εργαστήριο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Τον Βασίλη Ζορμπά  συνόδευαν ο συντονιστής της επιτροπής τεχνικών έργων και πολεοδομίας της παράταξης Κώστας Κουρούνης, πολεοδόμος πολιτικός μηχανικός και το μέλος της ίδιας επιτροπής Χρήστος Γούναρης, τοπογράφος μηχανικός.

Στον πρόεδρο του ΤΕΕ αναπτύχθηκαν και προφορικά οι θέσεις της παράταξής  όπως είχαν κατατεθεί και στο δημοτικό συμβούλιο της 29/3, σύμφωνα με τις οποίες η προγραμματική αυτή σύμβαση παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία και νομολογία και συνεπώς  καθίσταται άκυρη, βλαπτική και επαχθής για τα συμφέροντα του Δήμου.

Προηγουμένως, είχαν μεταβεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής στην οποία και κατέθεσαν το ίδιο αίτημα-καταγγελία με αρ. πρωτ. 28039/10608/6-4-2016.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες τα πρώτα μηνύματα που έρχονται στην παράταξη από το ΤΕΕ είναι πολύ ενθαρρυντικά.

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της αίτησης-καταγγελίας που κατέθεσε η παράταξη “Αγία Παρασκευή η πόλη μας” στο ΤΕΕ και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση:

Προς: Την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Κοινοποίηση: Α) Πρόεδρο Ελεγκτικού Συνεδρίου
Β) Επίτροπο / Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου
Γ) Οικονομική Υπηρεσία Δήμου Αγίας Παρασκευής
Δ) Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΑΙΤΗΜΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

ΘΕΜΑ: Αίτημα ανάκλησης της αριθμ. 90/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγίας Παρασκευής και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την υλοποίηση ερευνητικού προγράμματος με αντικείμενο τη «Διερεύνηση χωρικής στρατηγικής παρεμβάσεων και προτεραιοτήτων στον Δήμο Αγίας Παρασκευής».

Κύριε Δήμαρχε, Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου,

με την παρούσα επιστολή μου ζητώ να ανακαλέσετε την 90/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγίας Παρασκευής και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την υλοποίηση ερευνητικού προγράμματος με αντικείμενο τη «Διερεύνηση χωρικής στρατηγικής παρεμβάσεων και προτεραιοτήτων στον Δήμο Αγίας Παρασκευής».

Το αίτημα ανάκλησης της ανωτέρω απόφασης, με σκοπό τη μη υλοποίηση της συναφθείσας προγραμματικής σύμβασης, απορρέει από τη διαπίστωση ότι περιέχει όρους οι οποίοι παραβιάζουν την ισχύουσα νομοθεσία και νομολογία περί σύναψης προγραμματικών συμβάσεων, με συνέπεια να καθίσταται άκυρη, βλαπτική και επαχθής για τα δημοτικά συμφέροντα.

Ειδικότερα οι λόγοι που επισύρουν ακυρότητα και επιβάλλουν την ανάκληση της απόφασης είναι οι εξής:

1ος λόγος

Ο σκοπός για τον οποίο συνάπτεται η προγραμματική σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 2 αυτής, είναι η υλοποίηση ενός ερευνητικού προγράμματος με αντικείμενο τρία (3) πεδία έρευνας, όπως αυτά περιγράφονται στις ενότητες 2.3.1, 2.3.2 και 2.3.3 του ανωτέρω άρθρου και αφορούν στη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση δημοτικών χώρων, στη βελτίωση του κυκλοφοριακού του δήμου καθώς και στη βελτίωση και αναβάθμιση του αστικού πρασίνου.

Τα αντικείμενα έρευνας επομένως της προγραμματικής σύμβασης, εμπίπτουν στα συνήθη καθήκοντα των υπηρετούντων υπαλλήλων του Δήμου, λόγω πλήρωσης των θέσεων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με στελέχη, που διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις για την εκπόνηση και διεξαγωγή της ανατεθείσας έρευνας, λόγω της υψηλής επιστημονικής και συναφούς με τα θέματα της έρευνας κατάρτισης τους και πολυετούς εμπειρίας τους .

Οφείλω να αναφέρω ότι στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής:

  • Επτά (7) Αρχιτέκτονες
  • Έξι (6) Πολιτικοί Μηχανικοί
  • Τρείς (3) Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
  • Επτά (7) Τοπογράφοι
  • Τρείς (3) Π.Ε Διοικητικού
  • Ένας (1) Τ.Ε Διοικητικού
  • Πέντε (5) Τ.Ε Μηχανικοί
  • Τρείς (3) Δ.Ε Διοικητικού

Δεν επιδέχεται δε από εμένα αμφισβήτησης, ότι οι προτάσεις που θα κατατεθούν από τους ανωτέρω υπηρεσιακούς παράγοντες μετά από την εκπόνηση μιας αντίστοιχης έρευνας, θα είναι απολύτως ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες, λόγω της υψηλής εμπειρίας που διαθέτουν με βάση τη πολυετή ενασχόλησή τους με τα θέματα αυτά της πόλης της Αγ. Παρασκευής και βεβαίως χωρίς καμία απολύτως επιβάρυνση του δημοτικού προϋπολογισμού και επομένως των δημοτών.

Επί του ανωτέρω θέματος το Ελεγκτικό Συνέδριο (βλ. Ε.Σ. VI Τμ. 1380, 289, 28/2012), έχει κρίνει ότι:

 «….οι Δήμοι, τα δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οι δημοτικές αναπτυξιακές εταιρείες, οι οποίες πλέον περιλαμβάνονται στους φορείς του εδαφίου υπό στοιχείο α της παραγράφου 1 του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, δύνανται να συνάπτουν μεταξύ τους ή και με φορείς του δημοσίου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/82, προγραμματικές συμβάσεις με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την οργάνωση και διαχείριση δημοτικών υπηρεσιών, καθώς και την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους, υπό την προϋπόθεση ότι ο σκοπός τους δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί με άλλο νόμιμο τρόπο, διότι σε διαφορετική περίπτωση ο θεσμός της προγραμματικής σύμβασης θα μετατρεπόταν σε εργαλείο παράκαμψης των κείμενων διατάξεων».

2ος λόγος

Στο άρθρο 9 της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Προϋπολογισμός – Τρόπος καταβολής», ορίζεται ως τίμημα το ποσόν των 64.000 €

Το συμβατικό αυτό τίμημα των 64.000 € προκύπτει κατά τρόπο αυθαίρετο, χωρίς να έχει προηγηθεί κοστολόγηση των επί μέρους υπηρεσιών .

Πιο συγκεκριμένα, το ερευνητικό πρόγραμμα που αποτελεί αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης, περιλαμβάνει τρεις (3) φάσεις ( Α, Β, Γ) υλοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 αυτής.

Σε αντίθεση με τον απόλυτο χρονικό προσδιορισμό υλοποίησης της κάθε ξεχωριστά φάσης, δεν προκύπτει σαφής αντιστοιχία των εργασιών του πεδίου έρευνας ( του θεματολογίου )της κάθε φάσης, όπως αυτές αναλύονται στις ενότητες 4.1, 4.2 και 4.3 του άρθρου 4 με τα αντικείμενα του ερευνητικού προγράμματος, όπως αυτά περιγράφονται στις ενότητες 2.3.1 «Δημόσιος χώρος», 2.3.2 «Κινητικότητα» και 2.3.3 «Αστικό Περιβάλλον» του άρθρου 3 της σύμβασης .

Παράλληλα δεν παρατίθεται αναλυτικός προϋπολογισμός και προσδιορισμός κόστους των επί μέρους υπηρεσιών που περιέχει η κάθε φάση, με συνέπεια την ανυπαρξία της επί μέρους κοστολόγησης κάθε φάσης .

Η ανωτέρω έλλειψη αποτελεί λόγο ακύρωσης της σύμβασης σύμφωνα με τη νομολογία του ΕΛ.ΣΥΝ. (βλ. Ε.Σ. VIΙ Τμ., Πράξη 198/13, ΚλΙμ. Προληπτικού Ελέγχου) που κρίνει ότι «…. η προγραμματική σύμβαση είναι άκυρη εάν δεν περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία από το νόμο στοιχεία, καθώς δεν παρατίθεται αναλυτικός προϋπολογισμός (κοστολόγηση) των επιμέρους κατηγοριών υπηρεσιών που θα παρασχεθούν….» και τούτο έχει ως αποτέλεσμα τον αυθαίρετο και μη κοστολογημένο προσδιορισμό του συμβατικού ποσού.

3ος λόγος

Η επίμαχη προγραμματική σύμβαση περιέχει όρους βλαπτικούς για την αναθέτουσα αρχή δηλαδή τον δήμο, οι οποίοι παραβιάζουν το ισχύον δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων.

Αναλυτικά επί της ανωτέρω παρατήρησης, σας επισημαίνω ότι στο άρθρο 9 της προγραμματικής σύμβασης, ορίζεται ότι η πρώτη δόση ποσού 14.000€ θα προκαταβληθεί με την υπογραφή της σύμβασης.

Ο όρος αυτός είναι βλαπτικός για το δήμο και δεν συναντά έρεισμα σε διάταξη νόμου.

Οι κανόνες δικαίου των δημοσίων συμβάσεων απαγορεύουν την πληρωμή προκαταβολής αλλά και όποτε ρητά την επιτρέπουν, επιβάλλουν στον αντισυμβαλλόμενο που την εισπράττει από το δημόσιο, να καταθέτει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής, με σκοπό την προστασία του δημοσίου από το κίνδυνο απώλειας χρημάτων.

Επομένως ο όρος αυτός περί πληρωμής προκαταβολής από το δημοτικό ταμείο, χωρίς ταυτόχρονη κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής εκ μέρους του Ε.Μ.Π, είναι καταχρηστικός και άκυρος.

 4ος λόγος

Στο άρθρο 10 της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Λύση της σύμβασης», ενώ ορίζονται δυσμενείς ρήτρες εις βάρος του δήμου σε περίπτωση μη τήρησης των συμβατικών όρων εκ μέρους του, δεν ορίζεται καμία απολύτως ρήτρα εις βάρος του αντισυμβαλλόμενου δηλαδή του Ε.Μ.Π, σε περίπτωση μη τήρησης των συμφωνηθέντων με το Δήμο ώστε να προστατεύεται το συμφέρον του.

Το ΕΛ.ΣΥΝ. έχει κρίνει με Πράξη του (βλ. Ε.Σ. VIΙ Τμ., Πράξη 198/13, ΚλΙμ. Προληπτικού Ελέγχου), ότι σε περίπτωση που δεν ορίζονται συγκεκριμένες ρήτρες για τη περίπτωση παράβασης των συμβατικών υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών, η σύμβαση είναι άκυρη, παράβαση η οποία περιέχεται στην επίμαχη προγραμματική σύμβαση.

 5ος λόγος

Η εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης περί σύναψης της καταγγελλόμενης προγραμματικής σύμβασης, φέρει ως συντάκτρια του κειμένου την αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών κ. Ελισ. Πετσατώδη, χωρίς να προκύπτει συνυπογραφή και επομένως σύμφωνη γνώμη των καθ’ ύλην αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων της διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών.

Στη συγκεκριμένη σύμβαση στο Κεφ. 2 Αντικείμενο- Περιεχόμενα Παρ. 2.3.1 αναφέρονται ως δημόσιοι /κοινόχρηστοι χώροι τα ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Αμερικάνικο Κολλέγιο, ΕΡΤ. Οφείλω να καταθέσω τα εξής:

α) Ο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος είναι αυτοδιοικούμενο Νομικό Πρόσωπο και εποπτεύεται από ΓΓΕΤ

β) Το Αμερικάνικο Κολλέγιο είναι ιδιωτικό μη- κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό ίδρυμα που ανήκει σε Πανεπιστήμιο της Βοστώνης των ΗΠΑ

γ) Η ΕΡΤ είναι Ανώνυμη Εταιρεία με ΔΣ,

τα ανωτέρω δεν μπορούν να χαρακτηριστούν κοινόχρηστες εκτάσεις και να μελετηθούν από τους μελετητές.

Στο ίδιο Κεφ. Παρ. 2.3.2 Κινητικότητα αναφέρεται ότι «θα διερευνηθούν πιλοτικές παρεμβάσεις, καθώς και η μακροπρόθεσμη επιβράδυνση της λεωφόρου Μεσογείων». Ενημερώνω ότι η Λεωφόρος Μεσογείων ανήκει στο Πρωτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο και η ταχύτητα κυκλοφορίας ξεφεύγει από τα όρια αρμοδιότητας του Δήμου μας και ανήκει στο Υπουργείο Υποδομών.

Στο Κεφ. 4 Εργασίες των Φάσεων Υλοποίησης Παρ. 4.2 Αξιολόγηση κυκλοφοριακού δικτύου – αυτό είναι αντικείμενο ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Συγκοινωνιακές μελέτες ο Δήμος έχει δεκάδες οι οποίες έχουν πληρωθεί με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Αν χρειάζονται αναθεώρηση, πρέπει να προκηρυχθεί διαγωνισμός με πτυχία, προϋπολογισμό, προδιαγραφές κλπ. Αλλιώς δεν έχουν καμία αξία και δεν μπορούν να εφαρμοστούν.

Στην Παρ. 4.3 αναφέρεται ότι θα πραγματοποιηθεί σχεδιασμός βασικών αξόνων παρεμβάσεων και δράσεων σε Σχέδιο Γενικής Διάταξης (Master Plan).

Master Plan σε μία πόλη που είναι ήδη δομημένη; Και με ποιές προδιαγραφές;

Η Αγία Παρασκευή έχει Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο που είναι το Master Plan για όλο τον Δήμο.

Ρυθμιστικό Σχέδιο έχουμε και είναι το Master Plan για όλο τον Νομό.

Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις προεκτεθείσες σκέψεις, σας καλούμε να ανακαλέσετε την 90/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

– 

Ο ΑΙΤΩΝ

Βασίλης Ζορμπάς
Δημοτικός Σύμβουλος
Πρ. Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής
Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Αγία Παρασκευή η πόλη μας»