Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 4/11

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Μεσογείων 415-417)στις 04-11-2019 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13.00 με θέματα:

  1. Έγκριση ή μη του Πρακτικού Αποσφράγισης-Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης για τον συνοπτικό διαγωνισμό της υπ’ αριθ. 18664/27-06-2019 διακήρυξης με τίτλο «Προμήθεια ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού» συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι του ποσού 64.945,47€ (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%) (για την ομάδα Α και τμήμα ΙΙ με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης).
  2. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής ποσού 2.310,00€ στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου Αγίας Παρασκευής Ξενούλη Γεωργίας για την προμήθεια καρτών απεριορίστων διαδρομών για το προσωπικό του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και απαλλαγή της υπολόγου υπαλλήλου.

                                                                          Αγία Παρασκευή 31-10-2019

                                                                       Ο Δήμαρχος

      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΖΟΡΜΠΑΣ