Προθεσμία στους ΟΤΑ παραμονή Πρωτοχρονιάς για το Ψηφιακό Οργανόγραμμα

Αδυναμία συμμετοχής στην Κινητικότητα και αδυναμία έγκρισης οποιουδήποτε αιτήματος πρόσληψης μόνιμου προσωπικού είναι οι συνέπειες της μη ολοκληρωμένης ένταξης ενός Δήμου ή μιας Περιφέρειας στην Εφαρμογή του Ψηφιακού Οργανογράμματος.

Συνέπειες που με  έμφαση τονίζει ο Υπουργός Εσωτερικών στους ΟΤΑ με το αριθμ.90101 έγγραφο που τους απέστειλε την 17η Δεκεμβρίου, υπογραμμίζοντας επίσης ότι η τελευταία ημέρα του έτους είναι η προθεσμία να ολοκληρώσουν τις ενέργειές τους.

Το έγγραφο του Π. Θεοδωρικάκου έρχεται σε συνέχεια δύο προηγούμενων σχετικών του Υπουργείου, που είχαν αποσταλεί τον Απρίλιο 2018 και τον Οκτώβριο 2019.

Όπως ανακεφαλαιώνει ο Υπουργός, αρχικά γνωστοποιήθηκε η παύση της υποχρέωσης των Δήμων και Περιφερειών για διάθεση των στοιχείων του προσωπικού τους και της μισθοδοσίας του στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, ενόψει της πρόσβασης του Υπουργείου στα αναλυτικότερα δεδομένα του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου και της λήψης μηνιαίων στοιχείων από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ).  Επισημάνθηκε ωστόσο το έλλειμμα αξιόπιστης πληροφόρησης αναφορικά με τη στελέχωση των οργανικών μονάδων των Δήμων/Περιφερειών, με το Υπουργείο να επιφυλάσσεται, με νεότερη Εγκύκλιο, να παράσχει αρχεία και οδηγίες για την τυποποίηση των εν λόγω στοιχείων προς διάθεσή τους στον Κόμβο.

Με την πρόσφατη υλοποίηση της επέκτασης της εφαρμογής του Ψηφιακού Οργανογράμματος της Δημόσιας Διοίκησης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέσω της οποίας θα συνδεθεί, από τους πιστοποιημένους υπεύθυνους των Δήμων και Περιφερειών, κάθε υπάλληλος του Φορέα που απογράφεται στο Μητρώο με τη θέση στην οποία κατέχει στο Ψηφιακό του Οργανόγραμμα (τεθείσα προθεσμία ενεργειών η 31η Δεκεμβρίου 2019), καθίσταται πλέον μη αναγκαία η συνέχιση της διαδικασίας άντλησης των στοιχείων στελέχωσης μέσω του Κόμβου, καθώς το Υπουργείο θα έχει πλέον τη δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα της προαναφερθείσας διαδικτυακής εφαρμογής του Ψηφιακού Οργανογράμματος.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, ο Υπουργός γνωστοποιεί την πλήρη και οριστική παύση της αναγκαιότητας διάθεσης στοιχείων που αφορούν στο προσωπικό των Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Κόμβο.

Ταυτοχρόνως, υπενθυμίζει την αναγκαιότητα ολοκλήρωσης εκ μέρους των Δήμων και των Περιφερειών όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκληρωμένη ένταξη του Φορέα τους στην εφαρμογή του Ψηφιακού Οργανογράμματος, κατά τα οριζόμενα στη σχετική Εγκύκλιο, καθώς τυχόν παράλειψη ή καθυστέρησή τους συνεπάγεται αφενός την αδυναμία συμμετοχής του Φορέα στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, αφετέρου την αδυναμία έγκρισης οποιουδήποτε αιτήματος πρόσληψης τακτικού προσωπικού υποβάλλουν στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων έτους 2020, λόγω μη ανάρτησης της οικείας κενής θέσης στην εν λόγω εφαρμογή. Συνεπώς,ζητά την ολοκλήρωση των ενεργειών τους έως την τεθείσα προθεσμία της 31ης Δεκεμβρίου 2019.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο ΕΔΩ