Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 23/12

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Μεσογείων 415-417)στις 23-12-2019 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13.00 με θέματα:

 1. Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής οικονομικού έτους 2018.
 1. Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής» οικονομικού έτους 2020.
 2. Έγκριση στοχοθεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής» οικονομικού έτους 2020.
 3. 7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής (Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.) οικονομικού έτους 2019.
 4. Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής.
 5. Έγκριση Προϋπολογισμού & Στοχοθεσίας Οικονομικού Έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί  Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής.
 6. Έγκριση Προϋπολογισμού & Στοχοθεσίας Οικονομικού Έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Βιβλιοθήκη «Μουσείο Αλέκος Κοντόπουλος» Δήμου Αγίας Παρασκευής.
 7. Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου και των Νομικών του Προσώπων οικονομικού έτους 2020.
 8. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης, έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης για την μελέτη: «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ».
 9. Έγκριση της υπ’ αριθ. 51/2019 μελέτης, των όρων διακήρυξης και ορισμός των Επιτροπών αξιολόγησης και ενστάσεων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» του Δήμου Αγίας Παρασκευής, για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του.
 10. Έγκριση  του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών  κατακύρωσης  του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο:  «Οργάνωση και λειτουργία του ΄΄ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΑΣ΄΄» του Δήμου Αγίας Παρασκευής για το έτος 2019-2020».
 11.  Συμπληρωματική Κατανομή ποσού ΚΑΠ στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αγίας Παρασκευής για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών 2019.
 12.  Απόδοση λογαριασμού εντάλματος της υπαλλήλου του Δήμου Φωτεινής Θεοδώρου προπληρωμής ποσού 1.113,40€ και απαλλαγή της υπολόγου υπαλλήλου για την αποστολή αιρετών και υπαλλήλων από 31-10-2019 έως και 02-11-2019 στην Ναύπακτο για την συμμετοχή στο συνέδριο «Χρηματο-οικονομική Διοίκηση & Διαχείριση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση».
 13. Εξειδίκευση  πίστωσης για την επιχορήγηση του Αθλητικού Ομίλου Αγίας Παρασκευής (ΑΟΑΠ) SANTA.
 14.  Λήψη απόφασης για ανάθεση υπόθεσης σε Συμβολαιογράφο.

                                                                        Αγία Παρασκευή 19-12-2019

                                                                      Ο Δήμαρχος

  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΖΟΡΜΠΑΣ