Πλήθος διατάξεων για ΟΤΑ σε νέα “ΠΝΠ”

Σειρά ρυθμίσεων για τους Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θεσπίστηκαν με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που συνολικά περιλαμβάνει 72 άρθρα και δημοσιεύθηκε την 20η Μαρτίου (Φ.Ε.Κ. Α’ 68/20.3.2020).

Αλλαγή στο Φιλόδημο, παράταση συμβάσεων ΙΔΟΧ, παράταση προθεσμιών και απευθείας αναθέσεις, είναι μερικές από τις παρεμβάσεις.

Ειδικότερα, σταχυολογώντας από το σύνολο των διατάξεων εκείνες που άμεσα αφορούν ειδικά τους ΟΤΑ, εντοπίζονται ενδεικτικά οι κάτωθι:

Άρθρο τέταρτο – “Παράταση προθεσμίας για υποβολή γνώμης Δημοτικών Συμβουλίων”

Εξαιρετικά για το έτος 2020, η δεκαπενθήμερη προθεσμία των παρ.1Α και 1Γ του αρ.41 του ν.1249/1982 παρατείνεται έως 31.5.2020 (αφορά τον προσδιορισμό της αξίας ακινήτων).

Άρθρο τριακοστό έβδομο – “Κατεπείγουσες διατάξεις λειτουργίας ΟΤΑ”

1] Στο αρ.24 της από 14.3.2020 ΠΝΠ επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) Μετά το α’ εδάφιο της παρ.2 προστίθεται εδάφιο: Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο συμβάσεις δεν υπόκεινται στους χρονικούς περιορισμούςτων 12 μηνών που προβλέπονται στην παρ.1 του αρ.206 του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων και της περ.ιε’ της παρ.2 του αρ.1 του ν.3812/2009, καθώς και στον χρονικό περιορισμό των 3 μηνών της παρ.1 του αρ.5 του π.δ.164/2004.

β) Στο τέλος της παρ.2 προστίθεται εδάφιο: Για το προσωπικό της παρούσας δεν εφαρμόζεται το αρ.5 της από 11.3.2020 ΠΝΠ.

2] α) Ειδικά για το έτος 2020, η προθεσμία της παρ.1 του αρ.160 του Κώδικα Δήμων παρατείνεται έως τις 31.5.2020.

β) Προϋπολογισμοί ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, οι οποίοι έχουν ψηφιστεί από τα οικεία Συμβούλια και έχουν τη σύμφωνη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α., η οποία παρασχέθηκε κατά την παρ.6 του αρ.77 και την παρ.3 του αρ.78 του ν.4172/2013 και για τους οποίους, έως της έναρξη ισχύος της παρούσας, δεν έχει εκδοθεί η ειδική πράξη έγκρισης της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εκτελούνται αμέσως. Η περ.α’ της παρ.7 του αρ.24 της από 14.3.2020 ΠΝΠ ισχύει αναλόγως. Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων ισχύουν αναλόγως και για τους προϋπολογισμούς των Νομικών Προσώπων των Ο.Τ.Α., καθώς και των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

3] Στις συμβάσεις των παρ.3 και 5 του αρ.10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ, των παρ.3, 4 και 6 του αρ.24 της από 14.3.2020 ΠΝΠ, καθώς και σε κάθε άλλη σύμβαση προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών που εκτελείται για κατεπείγοντες λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού, σύμφωνα με την οικεία βεβαίωση της Αναθέτουσας Αρχής, το όριο πάνω από το οποίο διενεργείται προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο, καθορίζεται στο ποσό των 900.000 ευρώ. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από 14.3.2020.

4] Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ή Δημάρχου, κατά περίπτωση, μπορεί να αναστέλλεται για το έτος 2020, η εκτέλεση των Προγραμμάτων τουριστικής προβολής του αρ.30 του ν.3498/2006 των Περιφερειών και των Δήμων της Χώρας.

5] Συμβάσεις ΙΔΟΧ προσωπικού Ανταποδοτικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ Α’ βαθμού και των Νομικών τους Προσώπων, οι οποίες λήγουν έως τις 30.6.2020, παρατείνονται από τη λήξη τους για 4 μήνες, με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής για τους Δήμους και με απόφαση του αρμόδιου οργάνου για τα Νομικά Πρόσωπα.

6] Αναστέλλεται έως τις 30.6.2020 η ισχύς της παρ.2 του αρ. 10 της υπ’ αρ. 129/2534/2010 ΚΥΑ (Β’ 108). (αφορά τα όρια κατανάλωσης καυσίμων υπηρεσιακών οχημάτων)

7] Από 1.3.2020 έως και 31.5.2020 αναστέλλεται η καταβολή μισθωμάτων σε Δήμους για την ενοικίαση κυλικείων εντός σχολικών μονάδων και εντός κοιμητηρίων.

8] Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού και δεν κάνουν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με το αρ.13 του από 24-9/20-10-1958 β.δ., μπορεί να απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Με την απόφαση αυτή μπορεί να ρυθμίζονται και θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής.

9] Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού μπορεί να απαλλάσσονται του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του α’ εδαφίου της παρ.1 του αρ.1 του ν.25/1975, για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Με την απόφαση αυτή μπορεί να ρυθμίζονται και θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής.

10] Στο αρ. 24 της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. προστίθεται παρ.10 ως εξής: «10. Μέχρι 31.5.2020, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες δύνανται να διενεργούν προμήθειες για την παροχή γευμάτων και τροφίμων για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις περ.(α) και (β) της παρ.3 του αρ.10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ.

11] α) Η περ.β’ της παρ.9 του αρ.53 του ν.4314/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «β. τη διαχείριση και την παρακολούθηση Αναπτυξιακών και Ειδικών Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή συγχρηματοδοτούμενους πόρους,» (αφορά την Ειδική Υπηρεσία του Υπ.Εσωτερικών)

β) Το α’ εδάφιο της παρ.1 του αρ.69 του ν.4509/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Στο πλαίσιο υλοποίησης Προγράμματος Χορήγησης Επενδυτικών Δανείων από το Υπουργείο Εσωτερικών με σκοπό την προμήθεια αγαθών και την κατασκευή έργων στους τομείς ύδρευσης, αποχέτευσης, αντιπλημμυρικής προστασίας, αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές, αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.), αγροτικής οδοποιίας και ανέγερσης ή αποκατάστασης δημοτικών κτιρίων, καθώς και για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και προστασίας της δημόσιας υγείας και εν γένει δράσεις κοινωνικής συνοχής, οι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και τα Νομικά τους Πρόσωπα δύνανται να συνομολογούν επενδυτικά δάνεια με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.» (είναι αλλαγή – προσθήκη στο θεσμικό πλαίσιο του ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ).

Κατά τα λοιπά, το Μέρος Γ’ της ΠΝΠ περιλαμβάνει πολλές ρυθμίσεις για την ψηφιακή λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, όπως την έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, τις αιτήσεις πολιτών μέσω αυτής, την ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, την ηλεκτρονική εξουσιοδότηση, τη νομική ισχύ ηλεκτρονικών υπογραφών και σφραγίδων  κλπ.  Μεταξύ αυτών, το αρ.29 αφορά την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στα ΚΕΠ.

Το αρ.38 έχει ως αντικείμενο ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού του Δημόσιου Τομέα. Εκ νέου αλλαγή της διάταξης προηγούμενων ΠΝΠ για την είσοδο κοινού στις Δημόσιες Υπηρεσίες, ρυθμίσεις για τις άδειες και τις διευκολύνσεις, αναστολή για δύο μήνες πάσης φύσεως προθεσμιών για υποβολή αιτήματος ή διοικητικής προσφυγής ενώπιον της Διοίκησης.

Το αρ.41 αφορά την άδεια ειδικού σκοπού εργαζόμενων γονέων στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

Κλείνοντας, υπογραμμίζουμε ότι χρειάζεται αυξημένη προσοχή στην εφαρμογή των διατάξεων από τις Υπηρεσίες των ΟΤΑ. Δεδομένης της ταχύτητας με την οποία μεταβάλλεται το θεσμικό πλαίσιο από ΠΝΠ σε ΠΝΠ, καθώς δεν δημοσιεύονται Αιτιολογικές Εκθέσεις για να εξηγούν τι και γιατί θεσπίζεται, ενώ κάποιες Εγκύκλιοι περιορίζονται σε επανάληψη του κειμένου της ΠΝΠ, ασφαλής τρόπος για να καταστεί κατανοητό τι ακριβώς μπορείτε τελικά να εφαρμόσετε, είναι η προσεκτική αντιπαραβολή κάθε νέας διάταξης με τις προηγούμενες που διαδοχικά τροποποιούνται / συμπληρώνονται / παρατείνονται / αναστέλλονται.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την ΠΝΠ ΕΔΩ