Πράσινο Ταμείο: Με Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής οι νέες προτάσεις

Ανακοίνωση εξέδωσε το Πράσινο Ταμείο, σε συνέχεια πρόσφατης νομοθετικής τροποποίησης στις αρμοδιότητες των συλλογικών οργάνων των Δήμων.

Με αυτήν επισημαίνει ότι κατόπιν δημοσίευσης του ν.4674/2020   (Φ.Ε.Κ. Α’ 53/11.3.2020) “Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις” και βάσει της παρ.2 του αρ.117, οι αιτήσεις υποβολής προτάσεων προς το Πράσινο Ταμείο για το ζητούμενο (v) της Ωριμότητας του εδαφίου 8 “Κριτήρια Αξιολόγησης Προτάσεων” του Τροποποιημένου Οδηγού, θα πρέπει να συνοδεύονται από Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και όχι από Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Όπως διευκρινίζεται, για όσες προτάσεις έχουν ήδη υποβληθεί οριστικά εφαρμόζεται το προγενέστερο καθεστώς.

Υπενθυμίζουμε ότι με την παρ.2 του αρ.117 του ν.4674/2020 προστέθηκε περίπτωση κβ’ στην παρ.1 του αρ.72 “Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων” του Καλλικράτη (ν.3852/2010), ως εξής:

 « κβ. Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του Δήμου για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους ή/και πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή / και οποιουδήποτε άλλου Φορέα ».

airetos.gr