Τακτική συνεδρίαση ΔΣ ΠΑΟΔΑΠ (μέσω mail)

Σύμφωνα με τα άρθρα 240 παρ.2, 234 παρ.1 ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) και 67 ν. 3852/2010 και την υπ΄αριθμ 40/ΑΠ 20930/31-3-2020 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ προσκαλείσθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής», η οποία θα διεξαχθείμέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την Τετάρτη 8η Απριλίου 2020 με ώρα ενάρξεως την 12.00 και λήξεως την 13.00.   Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι η εξής:

Την Παρασκευή 3 Απριλίου 2020 θα σας αποσταλούν η πρόσκληση με τα θέματα της ημερησίας διατάξεως και οι σχετικές εισηγήσεις. Έως την Δευτέρα 6 Απριλίου 2020 και ώρα 12.00 τα Μέλη του Συμβουλίου δύνανται, εφ΄όσον το επιθυμούν, να υποβάλουν ερωτήσεις διευκρινιστικές επί των εισηγήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι απαντήσεις θα κοινοποιηθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έως την Τρίτη 7 Απριλίου και ώρα 12.00. Την Τετάρτη θα αποσταλούν οι ψήφοι των Μελών, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από 12.00 έως  13.00 ώρα. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, θα κοινοποιηθεί σε όλα τα Μέλη.

Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως είναι τα ακόλουθα:

  1. Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως  του Ν.Π.Δ.Δ. “Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής οικ. Έτους 2012.
  2. Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως  του Ν.Π.Δ.Δ. “Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής οικ. Έτους 2013.
  3. Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως  του Ν.Π.Δ.Δ. “Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής οικ. Έτους 2014.
  1. Έγκριση Τεχνικής Μελέτης και όρων Διακήρυξης για την συγκρότηση και λειτουργία της   Φιλαρμονικής.
  2. Έγκριση  Τεχνικής Μελέτης και όρων Διακήρυξης για την συγκρότηση και λειτουργία της Μικτής Χορωδίας .
  3. Λήψη απόφασης επικύρωσης μείωσης μισθώματος για το μίσθιο με την επωνυμία OPUS.

Σε περίπτωση τυχόν κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλώ να ειδοποιήσει τον αναπληρωτή του.

Με εκτίμηση,

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

    Σπυρίδων  Χρ. Παπασπύρος