Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 12/5

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) στις 12.05.2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 με θέματα:

  1. Έγκριση της υπ’ αριθ. 4/2020 μελέτης, κατάρτιση των όρων διακήρυξης και ορισμός της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης για τον ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», για τα έτη 2020, 2021 και 2022, προϋπολογισμού 549.300,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
  2. Εξειδίκευση Πίστωσης και Β΄ Κατανομή ποσού ΚΑΠ έτους 2020, στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αγίας Παρασκευής για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών.
  3. Έγκριση της υπ’ αριθ. 13/2020 μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2020», προϋπολογισμού 34.950,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
  4. Λήψη απόφασης για ανάθεση υπόθεσης σε Συμβολαιογράφο.
  5. Απόδοση Λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής ποσού 250,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και μεγαρόσημου σε βάρος του ΚΑ00.6495.17 με τίτλο «Δαπάνες αντιγράφων από το Κτηματολογικό Γραφείο (αποσπάσματα κτηματολογικών πινάκων, συμβόλαια, διαγράμματα κ.λπ.)» και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
  1. Υποβολή Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου κατασκευής του έργου «Επείγουσες επισκευαστικές ανάγκες Σχολικών Κτηρίων».
  2. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 97/2020 απόφασης για απευθείας ανάθεση του Δημάρχου που αφορά την παροχή υπηρεσίας «Απολυμάνσεις σε όλα τα κτίρια του Δήμου» με τη διαδικασία του κατεπείγοντος λόγω της έξαρσης του COVID-19, στο πλαίσιο πρόληψης διάδοσης του.

                                                          Αγία Παρασκευή  08-05-2020

                                                                       Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ