Μέτρα προστασίας στα υπηρεσιακά οχήματα των ΟΤΑ: επιβάτες – μάσκα – πρόστιμο

Τα “συμπληρωματικά μέτρα προστασίας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα”, αποτυπώνει Εγκύκλιος του Υφυπουργού Υποδομών & Μεταφορών, Ι. Κεφαλογιάννη.
Σύμφωνα με αυτήν, σε συνέχεια της αριθμ. Δ1α/ΓΠ/οικ.27815/2020 (Β’ 1647) Κ.Υ.Α. «Κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας» και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη θέσπισης συμπληρωματικών μέτρων προστασίας για την ασφαλή επάνοδο στην κοινωνική κανονικότητα, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

1] Κατά τις μετακινήσεις με τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα της υπ’ αριθμ. 129/2534 (Β’ 108) Κ.Υ.Α., όπως ισχύει, ήτοι με τα αυτοκίνητα των Δημοσίων Υπηρεσιών καθώς και των λοιπών Φορέων του Δημόσιου Τομέα (NΠΔΔ, κρατικά ΝΠΙΔ και ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού), εφαρμόζονται τα μέτρα προστασίας του άρθρου 5 της αριθμ. Δ1α/ΓΠ/οικ.27815/2020 (Β’ 1647) Κ.Υ.Α.
Ειδικότερα:
Για τα υπηρεσιακά επιβατηγά οχήματα μέχρι επτά (7) θέσεων, επιτρέπεται η μεταφορά δύο (2) επιβατών πλέον του οδηγού, ενώ για αυτοκίνητα οκτώ (8) ή εννέα (9) θέσεων επιτρέπεται η μεταφορά τριών (3) επιβατών, πλέον του οδηγού.
Για τις εν λόγω μετακινήσεις καθίσταται υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας από όλους τους επιβαίνοντες.
Τονίζεται ότι για κάθε παράβαση των ανωτέρω επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας Αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα ευρώ (150 €), τόσο στον οδηγό του οχήματος, όσο και στους λοιπούς επιβάτες.

2] Τα μέτρα προστασίας του άρθρου 5 της αριθμ. Δ1α/ΓΠ/οικ.27815/2020 Κ.Υ.Α. εφαρμόζονται και για τα αυτοκίνητα του Διπλωματικού Σώματος (Δ.Σ.), του Προξενικού Σώματος (Π.Σ.), του Προσωπικού Πρεσβειών (Π.Π.) και Ξένων Αποστολών (Ξ.Α.). Εν προκειμένω, συστήνεται ισχυρά η χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας από τους επιβαίνοντες.

Μπορείτε να δείτε την αριθμ. 26700/1415/2020 Εγκύκλιο ΕΔΩ