Αυτόματα τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας των πολιτών σε ΚΕΠ, ΗΔΙΚΑ και ΕΦΚΑ

Αυτόματα και χωρίς ταλαιπωρία των πολιτών θα μπορούν οι ΗΔΙΚΑ, τα ΚΕΠ και ο ΕΦΚΑ να ενημερωθεί για τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας των πολιτών γλιτώνοντας από πολλές διαδικασίες και συντόμευση των χρόνων διεκπεραίωσης συγκεκριμένων συναλλαγών

Σύμφωνα με τρεις αποφάσεις του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Πιερρακάκη ξεκινάει νέα διαδικτυακής υπηρεσίας με όνομα «Στοιχεία Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας» της Ελληνικής Αστυνομίας στο πληροφοριακό σύστημα «AMKAΕΜΑΕΣ» της ΗΔΙΚΑ μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας.

Στόχος της παροχής της νέα ηλεκτρονικής υπηρεσίας διασύνδεσης είναι η βελτίωση του επιπέδου ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών, μέσω των κεντρικών υποδομών διαλειτουργικότητας, από τα πληροφοριακά συστήματα των Φορέων του Δημοσίου.

Στην περίπτωση της ΗΔΙΚΑ στόχος είναι η αξιοποίηση του Μητρώου Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων, που τηρεί η Ελληνική Αστυνομία από το Πληροφοριακό Σύστημα «AMKA-ΕΜΑΕΣ» της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ, προκειμένου για την επικαιροποίηση των στοιχείων ταυτότητας των απογεγραμμένων προσώπων, τα οποία καταχωρούνται στο Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ. Ετσι αυτόματα θα ενημερώνεται τα στοιχεία που προβλέπει το ΑΜΚΑ χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια των πολιτών για τυχόν αλλαγή των στοιχείων ταυτότητας.

Το ίδιο θα ισχύσει και για την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων καθώς και στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης «e-Ε.Φ.Κ.Α».

Στο συγκεκριμένο σύστημα θα ενεργοποιηθεί η αυτόματη διασταύρωση και ενημέρωση για τις κάτωθι διαδικτυακές υπηρεσίες:

– «Στοιχεία Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας» του πληροφοριακού συστήματος Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας.

– «Στοιχεία Διαβατηρίων» του πληροφοριακού συστήματος Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σκοπός διάθεσης των ανωτέρω διαδικτυακών υπηρεσιών είναι η αξιοποίηση του Μητρώου Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων και του Μητρώου Διαβατηρίων που τηρεί η Ελληνική Αστυνομία από το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα «e-ΕΦΚΑ» προκειμένου να καθίσταται δυνατός ο έλεγχος και η αξιοποίηση των στοιχείων της ταυτότητας ή/και του διαβατηρίου για την επιτάχυνση των υφιστάμενων διαδικασιών απονομής συντάξεων που πραγματοποιούνται από τον e-ΕΦΚΑ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Την ανάγκη παροχής βελτιωμένου επιπέδου ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών, μέσω των κεντρικών υποδομών διαλειτουργικότητας, από τα πληροφοριακά συστήματα των Φορέων του Δημοσίου.

Τέλος αντίστοιχη ηλεκτρονική υπηρεσία ξεκινάει και για τα e-ΚΕΠ» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σκοπός της διαδικτυακής υπηρεσίας είναι η αξιοποίηση του Μητρώου Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων που τηρεί η Ελληνική Αστυνομία από το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης υποθέσεων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών «e-ΚΕΠ», προκειμένου να καθίσταται δυνατός ο έλεγχος των στοιχείων ταυτότητας κάθε φυσικού προσώπου ή νόμιμου εκπροσώπου νομικού προσώπου κατά την υποβολή αιτήσεων είτε εντύπων με αυτοπρόσωπη παρουσία στα ΚΕΠ είτε ηλεκτρονικών μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.