Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 9/6

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) στις 09.06.2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 με θέματα:

  1. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής – Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.
  2. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης προσφορών και ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορώντης Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση της μελέτης: «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».
  3. Έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017-2019».
  4. Έγκριση Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού, για την ανάδειξη  Aναδόχου κατασκευής του έργου «Επείγουσες επισκευαστικές ανάγκες Σχολικών Κτηρίων».
  5. Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής 4.500,00€ για την αγορά ταχυδρομικών τελών για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου. 
  6. Λήψη απόφασης για σύσταση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου που αφορά στον Κ.Α. 20.6411.01 «Τέλη διοδίων Αττικής οδού».

                                                          Αγία Παρασκευή  05-06-2020

                                                                       Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ