Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στίς 30/6

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) στις 30.06.2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 με θέμα:

  1. Λήψη απόφασης για την κοπή ή μη ενός (1) δέντρου (προύνος) επί της οδού Γαρυττού αρ. 118, Ο.Τ.154, στο Δήμο Αγίας Παρασκευής.
  2. Αίτημα για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στο κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ /ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)» της “ΑΒΚ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της οδού ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 6.

 Αγία Παρασκευή  26-06-2020

                                                                                          Ο Πρόεδρος

                                                                                    Βασίλειος Ζορμπάς