Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 29/7

aparaskevi-images.gr

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 29.07.2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00  με θέματα:

  1. Ανάκληση της υπ΄ αρ. 43/2020 απόφασης Δ.Σ. κατόπιν της υπ’ αριθμ. 155/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου λήψη απόφασης περί έγκρισης  χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, με το οποίο θα συνομολογηθεί δάνειο ποσού 2.750.000,00€ για την απαλλοτρίωσή του Ο.Τ. 119 (πρώην εκπαιδευτήρια Μακρή) για τη στέγαση σχολικής κοινότητας (εισήγηση: Πρόεδρος – Δήμαρχος Ο.Ε.  κ. Β. Ζορμπάς).
  2. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το ΝΠΔΔ «ΠΑΙΣΔΑΠ» για την πράξη «Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε δημοτικό παιδικό σταθμό επί της οδού Βορρά» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).
  3. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της συμπαραγωγής και προώθηση χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές Περιοχές», ο οποίος χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με τίτλο «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια» για το έργο: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΟΡΡΑ» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).
  4. Έγκριση υλοποίησης Θεατρικών – Πολιτιστικών Εκδηλώσεων στα σχολεία της Α΄ Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης(εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Λέκκας).
  5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποστολή αντιπροσωπείας από 10-09-2020 έως και 13-09-2020 στον αδελφοποιημένο Δήμο ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ Κύπρου για την συμμετοχή στις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις «ΙΕΡΟΚΗΠΙΑ 2020 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
  6. Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων – ΔΕΠΙΣ στον Δήμο Αγίας Παρασκευής κι έγκριση κανονισμού λειτουργίας της (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ν. Κωβαίος – Ντούσκος).
  7. Έγκριση ή μη, επιστροφής χρηματικού ποσού στην οικογένεια του κου Ρ.Χ., που αφορά συμμετοχή στο Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης    (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Λέκκας).