Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 8/9

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Μεσογείων 415-417)στις 08.09.2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 με θέματα:

  1. Κατάρτιση σχεδίου 9ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
  2. Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής οικονομικού έτους 2020.
  3. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας με τον Ε.Δ.Σ.Ν.Α. για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων του Δήμου.
  4. Έγκριση των πρακτικών αποσφράγισης – ελέγχου και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών και οικονομικής προσφοράς  της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο:«Συντηρήσεις παιδικών χαρών έτους 2020-2021».
  5. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντηρήσεις Επισκευές Έργων Οδοποιίας έτους 2017».
  6. Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».
  7. Εξειδίκευση πίστωσης και  Κατανομή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αγίας Παρασκευής.
  8. Απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου του Δήμου Σίμου Σίμος, σε απόδοση ποσού  542,56€,  που αφορά «Δαπάνες σύνδεσης ΕΥΔΑΠ» – (για παροχή μετρητή νερού  επί της Αγ. Βασιλείου 12 για το 14ο Νηπιαγωγείο Αγίας Παρασκευής.

                                                          Αγία Παρασκευή  04-09-2020

                                                                       Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ