Το EU City Facility χρηματοδοτεί τους δήμους με 320 εκατ. € για να επιταχύνει την υλοποίηση επενδύσεων στη βιώσιμη ενέργεια

Μία εξαιρετική ευκαιρία να εξασφαλίσουν οικονομικούς πόρους και τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια, τα οποία θα διαμορφώσουν τις βιώσιμες πόλεις του μέλλοντος, έχουν οι Αρχές και τα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα έως τις 2 Οκτωβρίου 2020, μέσω του προγράμματος European City Facility (EUCF).

Το EUCF διαθέτει συνολικά κονδύλια που ξεπερνούν τα 320 εκατ. €, για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, με στόχο τη στήριξη δήμων και τοπικών Αρχών της Ε.Ε. για την ανάπτυξη και την υλοποίηση επενδυτικών ιδεών που εντάσσονται στα σχέδια δράσης τους για το κλίμα και τη βιώσιμη ενέργεια. 

Ειδικότερα, το πρόγραμμα χρηματοδοτεί κάθε δήμο με πάγια συνεισφορά έως 60.000 € για δραστηριότητες και υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη μιας τέτοιας επενδυτικής ιδέας. Όσοι πληρούν τα κριτήρια ένταξης στο EUCF θα χρησιμοποιήσουν το ποσό της χρηματοδότησης για την ανάπτυξη των επενδυτικών ιδεών τους, ως πρώτο βήμα για ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό και οικονομικό σχέδιο. 

Αντικείμενο χρηματοδότησης είναι η εκπόνηση εγγράφων, όπως τεχνικές μελέτες βιωσιμότητας, ανάλυση αγοράς, ανάλυση ενδιαφερόμενων μερών, νομική, οικονομική και χρηματοοικονομική ανάλυση, ανάλυση κινδύνων κ.λπ., που απαιτούνται για την ανάπτυξη της επενδυτικής ιδέας. Αυτά τα έγγραφα μπορούν να συνταχθούν είτε εσωτερικά, από στελέχη των δήμων, είτε από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες με σύμβαση υπεργολαβίας. Η χρηματοδότηση δεν διοχετεύεται απευθείας στις επενδύσεις. Καλύπτει το κόστος άντλησης των απαιτούμενων πόρων και την πρόσβαση σε υπηρεσίες για την ανάπτυξη της επενδυτικής ιδέας. Η δεύτερη δόση από το σύνολο των 60.000 € (αφορά το 30% της χρηματοδότησης) καταβάλλεται μόνο μετά την έγκριση της επενδυτικής ιδέας. 

Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία μιας σημαντικής σειράς επενδυτικών έργων στον τομέα της βιώσιμης ενέργειας σε επίπεδο δήμων, πανευρωπαϊκά.

Κάντε αίτηση τώρα!

Η πρώτη προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 2 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 5 μ.μ. (ώρα Βρυξελλών). Οι εκπρόσωποι των δήμων μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στη διεύθυνση: https://eucityfacility.eu/ . Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης γίνεται με μερικά γρήγορα βήματα, ενώ στο διαδικτυακό τόπο είναι διαθέσιμη και υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης.

Πηγή: energypress.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, επίσης, να επικοινωνήσουν με τον εθνικό εμπειρογνώμονα στην Ελλάδα (ce.greece@eucityfacility.eu) ή τον εθνικό συντονιστή (Δίκτυο “Βιώσιμη Πόλη” info@sustainable-city.gr) , οι οποίοι είναι σε θέση:

• να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αίτησης

• να υποστηρίξουν τον αιτούντα στη διαδικασία υποβολής (π.χ. να αποσαφηνίσουν τις επενδυτικές ανάγκες και τις ανάγκες εξειδικευμένης υποστήριξης για κάθε πόλη, να προτείνουν τυχόν ομαδοποίηση ή συνένωση έργων, να κάνουν τον τελικό έλεγχο της αίτησης σε συνολικό επίπεδο ή σε επίπεδο αγγλικών).

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με βάση μία σειρά κριτηρίων (βλ. Κριτήρια επιλεξιμότητας). Οι αιτήσεις που θα συγκεντρώσουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία θα προχωρήσουν στη σύναψη σύμβασης χρηματοδότησης. Είναι σημαντικό για τους δήμους να πραγματοποιήσουν εγγραφή και να ξεκινήσουν τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, ακόμη και σε περίπτωση που δεν είναι σε θέση να την οριστικοποιήσουν. Το EU City Facility θα αποστείλει σε κάθε ενδιαφερόμενο δήμο έκθεση σχολιασμού, που θα βοηθήσει τον αιτούντα να υποβάλει αίτηση στις επόμενες προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα eucityfacility.eu  και την ενότητα  «Συχνές Ερωτήσεις» (FAQ) ή να παρακολουθήσουν το Εθνικό Διαδικτυακό Σεμινάριο (webinar) του EUCF από το Δίκτυο “Βιώσιμη Πόλη” στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.sustainable-city.gr/eucfwebinar21may2020en.html  .

thessi.gr