Μανώλης Γραφάκος: Ο… «ατζέντης» των μπλε κάδων

Αποκλειστικά το e-mail του γενικού γραµµατέα προς τα µέλη του ∆.Σ. του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης, που παραπέµπει σε παράβαση καθήκοντος

Χάρης Παπαβασιλείου 23.10, 16:31

Πολλά έχουν ακουστεί αλλά και πολλά έχουν γραφτεί για τα έργα και τις ηµέρες του γενικού γραµµατέα Συντονισµού ∆ιαχείρισης Αποβλήτων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μανώλη Γραφάκου.

Οµως, κανένας δεν µπορούσε να φανταστεί ότι θα µπορούσε να φτάσει στο σηµείο να δίνει έγγραφες εντολές σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εποπτευόµενου φορέα, χρησιµοποιώντας, µάλιστα, το προσωπικό του e-mail. Είναι πλέον σαφές ότι µάλλον είχε πανικοβληθεί από το ολοσέλιδο δηµοσίευµα «Παραπολιτικών» στις 9 Μαΐου αναφορικά µε το µεγάλο σκάνδαλο του συστήµατος των µπλε κάδων της ΕΕΑΑ Α.Ε., µε τίτλο «Ενα σκάνδαλο 87.000.000 € µέσα σε… κάδο».

Μόνο έτσι µπορεί να εξηγηθεί ότι την Τρίτη 12 Μαΐου έστειλε ηλεκτρονικό µήνυµα σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του εποπτευόµενου Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) µε θέµα: «Ενηµέρωση για το θέµα της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ)». Με το µήνυµά του έδινε εντολές ότι θα πρέπει να εγκρίνουν το επιχειρησιακό σχέδιο του συστήµατος των µπλε κάδων της ΕΕΑΑ Α.Ε. κατά τη συνεδρίαση της 13ης Μαΐου 2020, αφού «στόχος αύριο αυτή η εκκρεµότητα να κλείσει».

∆ηλαδή, ο γενικός γραµµατέας του υπουργείου που εποπτεύει τον ΕΟΑΝ και, άρα, ελέγχει τη νοµιµότητα των αποφάσεων που λαµβάνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιό του παρεµβαίνει προκαταβολικά και δίνει εντολή για το τι πρέπει να αποφασίσει το ανεξάρτητο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του εποπτευόµενου οργανισµού. Αυτός είναι ο ορισµός της παράβασης καθήκοντος από τον γενικό γραµµατέα Μανώλη Γραφάκο.

ble-kadoi-

Προφανώς, ο πολυπράγµων Μανώλης Γραφάκος ξέχασε ότι τα γραπτά µένουν και αποδεικνύουν την παράβαση καθήκοντός του. Το αναλυτικό κείµενό του προς τα ανεξάρτητα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΕΟΑΝ αποτελεί τρανή απόδειξη του άγχους που είχε ο γενικός γραµµατέας, ο οποίος αναγκάστηκε να απαντήσει εν είδει γραφείου Τύπου των µπλε κάδων. Στο συγκεκριµένο ηλεκτρονικό µήνυµά του, ο κ. Γραφάκος γράφει ότι το 2011 ο ΕΟΑΝ έστειλε «επιστολή µε την οποία ενηµερώνει την ΕΕΑΑ για τις αποφάσεις και την καλεί να καταθέσει νέο, αναµορφωµένο επιχειρησιακό σχέδιο, προσαρµοσµένο στις αποφάσεις αυτές». Οµως ξέχασε να αναφέρει ότι η ΕΕΑΑ µε τους µπλε κάδους ποτέ δεν υπέβαλε αναµορφωµένο επιχειρησιακό σχέδιο, προσαρµοσµένο στην επιστολή του ΕΟΑΝ το 2011, οπότε δεν εγκρίθηκε ποτέ τροποποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου της ΕΕΑΑ από το 2009.

ΜΕΓΑΛΟ ΑΓΧΟΣ. Οµως, ο Μανώλης Γραφάκος δεν σταµάτησε µόνο στο ηλεκτρονικό µήνυµα προς τα µέλη του Συµβουλίου του ΕΟΑΝ. Ξεχνώντας πάλι ότι είναι εποπτεύων και όχι αποφασίζων στον ΕΟΑΝ, την ίδια ηµέρα που έστειλε τα γραπτά µηνύµατα (δηλαδή την παραµονή της περιβόητης συνεδρίασης του ΕΟΑΝ) ζήτησε εγγράφως την απάντηση της νοµικής συµβούλου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (αριθµ. πρωτ. 231/1726/12.5.2020) σε σχέση µε το συγκεκριµένο θέµα και µάλιστα αυθηµερόν, γιατί φαίνεται ότι είχε µεγάλο άγχος για την απόφαση του εποπτεύοντος ΕΟΑΝ. Τα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» έχουν στη διάθεσή τους το συγκεκριµένο έγγραφο, το οποίο αποκαλύπτουν σήµερα κατ’ αποκλειστικότητα.

ble_kadoi

Η νοµική σύµβουλος Βασιλική ∆ούσκα φαίνεται ότι «καρφώνει» τον Μανώλη Γραφάκο στην απάντηση που του στέλνει, αφού γράφει «από το σύντοµο ιστορικό που µας παραθέσατε και τη “γρήγορη”, λόγω του κατεπείγοντος, επισκόπηση των συνηµµένων στοιχείων…». Είναι πράγµατι ίσως µοναδική περίπτωση που µέλος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους αναφέρει σε κείµενο ότι έκανε «γρήγορη» επισκόπηση, βάζοντας τη λέξη «γρήγορη» εντός εισαγωγικών, ενώ εντός µίας ηµέρας τού έστειλε δύο γραπτές απαντήσεις, αφού στη δεύτερη απάντηση αναγράφει «Ορθή επανάληψη»!

Οι φήµες στο υπουργείο λένε ότι η πρώτη απάντηση δεν ικανοποίησε τον πολυπράγµονα γενικό γραµµατέα και υπαγόρευσε κάποιες αλλαγές στο κείµενο. Η συγκεκριµένη νοµική σύµβουλος καταλήγει στο κείµενό της ότι, «ανεξαρτήτως της νοµιµότητας των όρων και προϋποθέσεων που τέθηκαν για την έγκριση του υποβληθέντος επιχειρησιακού σχεδίου», «το ∆.Σ. του ΕΟΑΝ θα κρίνει άπαντα τα θέµατα που τίθενται στην εισήγηση για το νέο επιχειρησιακό σχέδιο σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του νόµου, χωρίς να δεσµεύεται από τις κρίσεις του πρακτικού του µε αριθµ. 33. Συνεδρίαση της 27ης.06.2012».

Ο κατά τα φαινόµενα αγχωµένος για το αποτέλεσµα της συνεδρίασης του ΕΟΑΝ Μανώλης Γραφάκος έστειλε την απάντηση της νοµικής συµβούλου του υπουργείου στον φίλο του, πρόεδρο του ΕΟΑΝ, Νίκο Χιωτάκη, ώστε να τη διανείµει στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΕΟΑΝ πριν αποφασίσουν για το θέµα των µπλε κάδων..

Είναι ξεκάθαρο ότι παραβίασε, στην προκειµένη περίπτωση, τη βασική αρχή που διέπει το καθεστώς εποπτείας των Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού ή ∆ηµοσίου ∆ικαίου που ασκείται από το κράτος, η οποία συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο της νοµιµότητας των πράξεών τους, δηλαδή των αποφάσεών τους, αφού τις λάβουν. Η εποπτεία αυτή δεν επιτρέπεται να εµποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση των εν λόγω νοµικών προσώπων του κράτους, ούτε να θίγει τη διοικητική και την οικονοµική αυτοτέλειά τους. Είναι απορίας άξιον πώς ο έµπειρος γενικός γραµµατέας Μανώλης Γραφάκος λειτούργησε τόσο παρορµητικά και άφησε τα γραπτά ίχνη του, προσπαθώντας φιλότιµα να επιβεβαιώσει τα λεγόµενα στελεχών του υπουργείου ότι «ο κ. Γραφάκος λειτουργεί ως ατζέντης των µπλε κάδων».

Βέβαια, ο κ. Γραφάκος έχει το παρελθόν του και πολλές πράξεις του επαναλαµβάνονται. Οµως, είναι ακατανόητη η συµπεριφορά του πολύπειρου υπουργού Κωστή Χατζηδάκη, εφόσον ισχύουν οι πληροφορίες ότι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΕΟΑΝ τον έχει ενηµερώσει για τη συγκεκριµένη έγγραφη απόδειξη της παράβασης καθήκοντος του γενικού γραµµατέα και δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Το µόνο σίγουρο είναι ότι αυτές οι συµπεριφορές και η παράβαση καθήκοντος δεν έχουν την έγκριση του Μεγάρου Μαξίµου, οπότε αναµένουµε άµεσες εξελίξεις.

Παράλληλα, µαθαίνουµε ότι ο ογκώδης φάκελος που αφορά στον Μανώλη Γραφάκο και τους µπλε κάδους οδεύει προς τη ∆ικαιοσύνη, ενώ είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει εµπλοκή και της Εθνικής Αρχής ∆ιαφάνειας. Είναι επίσης σίγουρο ότι άµεσα θα µάθουµε πολύ περισσότερα για «Ενα σκάνδαλο 87.000.000 € µέσα σε… κάδο»!

Πηγή: .parapolitika.gr