Παράβαση καθήκοντος του ΕΟΑΝ για τους μπλε κάδους;

Χάρης Παπαβασιλείου 25.10, 15:26

Τα «Π» φέρνουν στο φως την επιστολή της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. που επιβεβαιώνει την παράβαση καθήκοντος της διοίκησης και των υπαλλήλων του οργανισµού

21.02, 20:48 για το θέµα των µπλε κάδων συνεχίζεται και αποκαλύπτει σοβαρά θέµατα, που επιβεβαιώνουν ότι η παράβαση καθήκοντος επεκτείνεται τόσο στη διοίκηση όσο και στους υπαλλήλους του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ).

Σε συνέχεια των αποκαλύψεων του προηγούµενου Σαββάτου από τα «Π» για τις ενέργειες και τις πράξεις του γενικού γραµµατέα Συντονισµού ∆ιαχείρισης Αποβλήτων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μανώλη Γραφάκου, πολλά στόµατα φαίνεται να άνοιξαν και να θέλουν να αποµακρυνθούν από το κάδρο των ευθυνών και των παραβάσεων καθήκοντος.

Στην περιβόητη συνεδρίαση της 13ης Μαΐου 2020 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΕΟΑΝ εγκρίθηκε το επιχειρησιακό σχέδιο της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. (ΕΕΑΑ Α.Ε.) µε τους µπλε κάδους, ενώ η απόφαση έγκρισης αναρτήθηκε στη «∆ιαύγεια» στις 29/6/2020 (µε Α∆Α 6ΩΝΥ46Ψ8ΟΖ-0ΓΓ). Στη δεκαεξασέλιδη απόφαση στη «∆ιαύγεια» ορίζεται ρητώς ότι «Γ.1 Η παρούσα απόφαση έχει διάρκεια έξι (6) έτη και ισχύει από την ηµεροµηνία ανάρτησής της στο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ».

Αρα, ρητώς από 29/6/2020 ισχύουν όλα τα οριζόµενα στην απόφαση του ΕΟΑΝ. Επίσης, στην αναρτηµένη απόφαση αναφέρεται ότι «Α.1.2 Το ΣΣΕ∆ υποχρεούται να λειτουργεί σύµφωνα µε τον αναθεωρηµένο φάκελο του επιχειρησιακού του σχεδίου, στον βαθµό που δεν έρχεται σε αντίθεση µε τα οριζόµενα στην παρούσα απόφαση».

Ενα άλλο σηµαντικό σηµείο της απόφασης είναι οι νέες, αυξηµένες χρηµατικές εισφορές των υπόχρεων επιχειρήσεων που ορίζονται στην παράγραφο Α.6.4, όπου σηµειώνεται ότι «το ύψος των χρηµατικών εισφορών, όπως προτάθηκε από τον φορέα ΣΣΕ∆, αντιστοιχήθηκε στις νέες κατηγορίες χωρίς διαφοροποίηση και εγκρίνεται για ένα έτος».
Με βάση την πρόταση της ΕΕΑΑ Α.Ε., που εγκρίθηκε από τον ΕΟΑΝ και αναρτήθηκε στη «∆ιαύγεια», οι νέες χρηµατικές εισφορές για τις συµβεβλ
ηµένες επιχειρήσεις είναι σηµαντικά αυξηµένες κατά 6% για το χαρτί, 7% για το πλαστικό, 19% για το αλουµίνιο και 70% για το γυαλί, ενώ ισχύουν από την ηµεροµηνία ανάρτησης της απόφασης, δηλαδή από 29/6/2020. Αραγε, γνωρίζουν τις νέες τιµές οι εταιρείες που συνεργάζονται µε την ΕΕΑΑ, όπως οι Coca-Cola 3E, Unilever, Αθηναϊκή Ζυθοποιία, Friesland, Nestle, Σκλαβενίτης, Procter και ΕΛΒΑΛ;

Τέλος, στην παράγραφο Α.7.5.3 της αναρτηµένης απόφασης έχει προσδιοριστεί το τίµηµα που πρέπει να αποδίδει η ΕΕΑΑ Α.Ε. στους δήµους για τη συλλογή και µεταφορά των µπλε κάδων, ενώ το ποσό ανέρχεται από 8 έως 15 ευρώ ανά τόνο, µε έναρξη από 29/6/2020. Τα ερωτήµατα που ευλόγως τίθενται είναι εάν η ΕΕΑΑ Α.Ε. εφαρµόζει την απόφαση του ΕΟΑΝ (που µε τόσες δύσκολες προσπάθειες τόσο πολλών ανθρώπων ελήφθη) και εάν ο ΕΟΑΝ ελέγχει την εφαρµογή της.


Η απόφαση του ΕΟΑΝ στη «Διαύγεια» (επάνω) και η επιστολή της ΕΕΑΑ Α.Ε. προς τον ΕΟΑΝ (κάτω), σύμφωνα με την οποία η ΕΕΑΑ Α.Ε. παραδέχεται ότι δεν εφαρμόζει την απόφαση του ΕΟΑΝ, αφού
«κάποια σημεία της απόφασης χρήζουν εύλογων τροποποιήσεων».

2

ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ

Εδώ ξεκινούν οι αποκαλύψεις και οι παραβάσεις καθήκοντος. Τα «Π» έχουν στη διάθεσή τους και αποκαλύπτουν σήµερα, κατ’ αποκλειστικότητα, τη µε αριθµό πρωτοκ. 68116/17.9.2020 πεντασέλιδη επιστολή της ΕΕΑΑ Α.Ε. προς τον ΕΟΑΝ, σύµφωνα µε την οποία η ΕΕΑΑ Α.Ε. παραδέχεται ότι δεν εφαρµόζει την απόφαση του ΕΟΑΝ, αφού «κάποια σηµεία της απόφασης χρήζουν εύλογων τροποποιήσεων». Παράλληλα, απαιτεί από τον ΕΟΑΝ τα εξής: «Οι αναπροσαρµογές των τιµών εισφοράς καθώς και η ηµεροµηνία εφαρµογής τους είναι σκόπιµο να κοινοποιηθούν από τον ΕΟΑΝ στις υπόχρεες επιχειρήσεις».

Επίσης, τονίζει ότι η απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΕΟΑΝ πρέπει να αλλάξει σε διάφορα σηµεία, γιατί «στην περιγραφή των υποχρεώσεων της ΕΕΑΑ περιλαµβάνονται κάποιοι όροι που, όπως προέκυψε και από τις συζητήσεις µας, εκ παραδροµής δεν ταυτίζονται µε τα προβλεπόµενα στο σχέδιο».

Τέλος, στη συγκεκριµένη επιστολή η ΕΕΑΑ Α.Ε. δηλώνει ότι αρνείται να εφαρµόσει την απόφαση του ΕΟΑΝ, αφού τονίζει ότι «θα µας επιτρέψετε να υπογραµµίσουµε και πάλι ότι η υλοποίηση του υποβληθέντος, και εγκεκριµένου πλέον, Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΕΕΑΑ είναι εφικτή υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις, που έχουν τεθεί υπόψη του ΕΟΑΝ επανειληµµένως, τόσο προφορικώς όσο και γραπτώς (ενδεικτικά αναφέρονται στο κεφάλαιο 1.5 του σχεδίου, στην επιστολή µας µε αριθµό πρωτοκ. ΕΟΑΝ 1849/5-7-2019, κ.λπ.)».

∆ηλαδή, η απόφαση του ΕΟΑΝ στις 13/5/2020 δεν έχει καµία αξία για την ΕΕΑΑ Α.Ε., καθόσον ο ΕΟΑΝ δεν αποδέχτηκε όσα ζητούσε η ΕΕΑΑ Α.Ε. τον Ιούλιο του 2019, δηλαδή έναν χρόνο πριν!
Κατά συνέπεια, µε την υπ’ αριθµόν πρωτοκ. 68116/17.9.2020 επιστολή της ΕΕΑΑ Α.Ε. προς τον ΕΟΑΝ, που αποκαλύπτουν σήµερα τα «Π», η διοίκηση και οι υπάλληλοι του ΕΟΑΝ έχουν την έγγραφη οµολογία της ΕΕΑΑ των µπλε κάδων ότι δεν εφαρµόζουν την απόφαση έγκρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΕΟΑΝ.

Στελέχη του ΕΟΑΝ και του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας δήλωσαν στα «Π» ότι η συγκεκριµένη επιστολή της ΕΕΑΑ Α.Ε. των µπλε κάδων αποκαλύπτει όλη την αλαζονεία τους και φέρνει σε εξαιρετικά δυσάρεστη θέση τους ανθρώπους που τη στηρίζουν, ενώ αποκαλύπτει τα προβλήµατα στα κέντρα διαλογής, όπου χρήζει έρευνας το θέµα µε τις πολλές πυρκαγιές.

Οµως, τα «Π» ψάχνουν, πρώτα, τις ευθύνες και τις παραβάσεις καθήκοντος της διοίκησης και των υπαλλήλων του ΕΟΑΝ. Ψάχνουν τις ευθύνες των στελεχών της ∆ιεύθυνσης Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης ΕΟΑΝ, Φανής Κοτζιά και Ελένης Κουρούδη, της αναπληρώτριας προϊσταµένης της συγκεκριµένης ∆ιεύθυνσης ΕΟΑΝ, Αργυρώς Ρεµούνδου, του διευθύνοντος συµβούλου ΕΟΑΝ, Γιάννη Σιδέρη, του προέδρου του ΕΟΑΝ, Νίκου Χιωτάκη, αλλά και όλων των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΕΟΑΝ, σε σχέση µε την «εποπτεία της λειτουργίας των ΣΕ∆, στην οποία περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, η παρακολούθηση της τήρησης των όρων χορήγησης των εγκρίσεών τους και των εγκεκριµένων επιχειρησιακών τους σχεδίων», όπως ορίζεται στο Αρθρο 24 ΙΒ του Νόµου 4496/2017.

Άραγε, τι θα απαντήσουν τα ανωτέρω µέλη της διοίκησης και οι παραπάνω υπάλληλοι του ΕΟΑΝ, όταν αρµοδίως αναγκαστούν να καταθέσουν εγγράφως (α) εάν η ΕΕΑΑ Α.Ε. τηρεί τους όρους χορήγησης της έγκρισής της και σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί για τον σκοπό αυτό, (β) µε ποιες χρηµατικές εισφορές τιµολόγησε η ΕΕΑΑ τις συµβεβληµένες επιχειρήσεις για το 3ο τρίµηνο του 2020 που ισχύουν οι νέες χρηµατικές εισφορές, (γ) εάν έχει ενηµερώσει η ΕΕΑΑ, ως ώφειλε, τις υπόχρεες επιχειρήσεις αλλά και τους συνεργαζόµενους δήµους για τα νέα οικονοµικά δεδοµένα που ισχύουν από 29/6/2020, (δ) ποιος θα είναι υπεύθυνος όταν διωχθούν πειθαρχικά οι δήµαρχοι που συνεργάζονται µε την ΕΕΑΑ, επειδή δεν θα έχουν εισπράξει τα χρήµατα που δικαιούνται σύµφωνα µε την απόφαση του ΕΟΑΝ που έχει αναρτηθεί στη «∆ιαύγεια».

Σύµφωνα µε την άποψη έγκριτων νοµικών µε τους οποίους επικοινώνησαν τα «Π» για τη συγκεκριµένη υπόθεση, η αποστολή της επιστολής της ΕΕΑΑ Α.Ε. προς τον ΕΟΑΝ, που περιέχει την έγγραφη οµολογία της ΕΕΑΑ για τη µη εφαρµογή της απόφασης έγκρισης του ΕΟΑΝ, στερεί το ύστατο νοµικό επιχείρηµα της διοίκησης και των στελεχών του ΕΟΑΝ περί «συγγνωστής νοµικής πλάνης».

Μετά την επιστολή, τα γνωρίζουν πλέον όλα και δεν έχουν κάνει τίποτα. Επίσης, τόνισαν ότι έχουν σοβαρό νοµικό ενδιαφέρον οι ενέργειες ή οι παραλείψεις αυτών που εποπτεύουν τον ΕΟΑΝ, δηλαδή του δραστήριου γενικού γραµµατέα Μανώλη Γραφάκου, αλλά και του πολύπειρου υπουργού Κωστή Χατζηδάκη. Το µόνο σίγουρο είναι ότι υπάρχουν πολλές ευθύνες που αναµένεται να αναζητηθούν.

Πηγή: parapolitika.gr