Η ανακύκλωση που «μυρίζει»: Μετά τους μπλε κάδους τα Παραπολιτικά αποκαλύπτουν στοιχεία με την παράβαση καθήκοντος της Διοίκησης και των υπαλλήλων του ΕΟΑΝ

Χάρης Παπαβασιλείου

Τι ισχυριζονται τα “Π” για Νίκο Χιωτάκη -Γιάννη Σιδέρη & Αργυρώ Ρεμούνδου

Στα Παραπολιτικά η επιστολή της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

Η συνεχιζόµενη δηµοσιογραφική έρευνα από τα «Π» για το θέµα του τρόπου διοίκησης και λειτουργίας του τοµέα ανακύκλωσης στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποκαλύπτει τα, χωρίς τελειωµό, πολύ σοβαρά ζητήµατα που επιβεβαιώνουν ότι η παράβαση καθήκοντος έχει γίνει συνήθης πρακτική. Ηδη τα «Π» έχουν αποκαλύψει τόσο τις πράξεις του γενικού γραµµατέα Συντονισµού ∆ιαχείρισης Αποβλήτων του υπουργείου, Μανώλη Γραφάκου, και τις παραβάσεις καθήκοντος των υπαλλήλων και της διοίκησης του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) για σοβαρά θέµατα, που αφορούν στο επιχειρησιακό σχέδιο της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. (ΕΕΑΑ Α.Ε.) µε τους µπλε κάδους, όσο και την υπέρβαση αρµοδιοτήτων του υπουργού Κωστή Χατζηδάκη για τη διάθεση των 19.000.000 ευρώ από τον ΕΟΑΝ.

Σχετικά άρθρα

Σήµερα τα «Π» αποκαλύπτουν τη νέα παράβαση καθήκοντος των υπαλλήλων και της διοίκησης του ΕΟΑΝ, που αφορά στην αυτόµατη έγκριση συλλογικού συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης, λόγω της παρέλευσης της προβλεπόµενης προθεσµίας, χωρίς εισήγηση από την υπηρεσία του ΕΟΑΝ. Τα «Π» έχουν στη διάθεσή τους και αποκαλύπτουν σήµερα, κατ’ αποκλειστικότητα, τη µε αριθµό πρωτοκ. 1837/22.10.2020 δισέλιδη επιστολή της Πανελλήνιας Ενωσης ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµοσίων Εργων (ΠΕ∆ΜΕ∆Ε) προς τον ΕΟΑΝ, που αφορά σε συλλογικό σύστηµα για τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), το οποίο είναι το πρώτο εθνικής εµβέλειας στα συγκεκριµένα απόβλητα.

Καυτά ερωτήματα για την υπέρβαση αρμοδιοτήτων από τον υπουργό Κωστή Χατζηδάκη και τις ενέργειες του γ.γ. Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλη Γραφάκου

Στη συγκεκριµένη επιστολή της ΠΕ∆ΜΕ∆Ε προς τον ΕΟΑΝ τονίζεται ότι «επειδή σύµφωνα µε τον νόµο, όπως ισχύει σήµερα, και συγκεκριµένα σύµφωνα µε την παρ. 7. του άρθρου 7 του νόµου 4496/2017 (ΦΕΚ Α’ 170/08.11.2017) ορίζεται επί λέξει ότι: “Η έγκριση του ΕΟΑΝ παρέχεται µε απόφαση του ∆.Σ., η οποία εκδίδεται µέσα σε τέσσερις (4) µήνες από την υποβολή του σχετικού αιτήµατος µε πλήρη φάκελο. Μετά την πάροδο άπρακτης της πιο πάνω προθεσµίας, το αίτηµα θεωρείται εγκεκριµένο”, συνεπώς το αίτηµά µας για οργάνωση και λειτουργία ΣΣΕ∆ ΑΕΚΚ εθνικής εµβέλειας, υποβληθέν την 28/5/2019 και ολοκληρωθέν ως τεχνικός έλεγχος από τον ΕΟΑΝ την 20/12/2019, και την 29/1/2020 που αποστείλαµε τα συµπληρωµατικά έγγραφα που αιτηθήκατε, ολοκληρώθηκε ο πλήρης φάκελος, εµπεριέχοντας όλα τα στοιχεία που απαιτεί η νοµοθεσία, θεωρείται de jure και de facto εγκεκριµένο».

Κλείνοντας την επιστολή, η ΠΕ∆ΜΕ∆Ε σηµειώνει: «Σας καλούµε λοιπόν να µας ορίσετε λογαριασµό κατάθεσης, για να καταβάλουµε το εκ του νόµου προβλεπόµενο ανταποδοτικό τέλος έγκρισης, ύψους 36.000 ευρώ για πανελλαδική κλίµακα, για να ολοκληρωθεί και τυπικά η έκδοση άδειας για την οργάνωση και λειτουργία ΣΣΕ∆ ΑΕΚΚ εθνικής εµβέλειας και να εκκινήσουµε τη λειτουργία µας, προς όφελος των µελών µας, ∆ιαχειριστών ΑΕΚΚ, του κατασκευαστικού κλάδου και της εθνικής οικονοµίας».

Καταγραφη

Κατά συνέπεια, µε την αριθµό πρωτοκ. 1837/22.10.2020 επιστολή της ΠΕ∆ΜΕ∆Ε προς τον ΕΟΑΝ, που αποκαλύπτουν σήµερα τα «Π», η διοίκηση και οι υπάλληλοι του ΕΟΑΝ έχουν πραγµατοποιήσει παράβαση καθήκοντος, καθ’ όσον δεν ετοιµάστηκε εµπρόθεσµα η εισήγηση της υπηρεσίας του ΕΟΑΝ, µε αποτέλεσµα να µη ληφθεί εµπρόθεσµα η απόφαση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΕΟΑΝ.
Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που διαθέτουν τα «Π» από στελέχη του ΕΟΑΝ, η µη εµπρόθεσµη σύνταξη της εισήγησης από την υπηρεσία του ΕΟΑΝ δεν προέκυψε από αµέλεια. Επειδή, σύµφωνα µε τις αποκλειστικές πληροφορίες των «Π», η υπηρεσία του ΕΟΑΝ ήθελε να ετοιµάσει αρνητική εισήγηση και υπήρχε διαφωνία µε τη διοίκηση του ΕΟΑΝ για το θέµα αυτό, συµφώνησαν να το «αφήσουν να περάσει µόνο του, ώστε να µην αναλάβει κάποιος την ευθύνη αυτή».

ΕΥΘΥΝΕΣ

Τα «Π», αναζητώντας να βρουν τις ευθύνες και τις παραβάσεις καθήκοντος της διοίκησης και των υπαλλήλων του ΕΟΑΝ, ανακάλυψαν ότι υπεύθυνοι είναι η αναπληρώτρια προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης του ΕΟΑΝ, Αργυρώ Ρεµούνδου, ο διευθύνων σύµβουλος του ΕΟΑΝ, Γιάννης Σιδέρης, και ο πρόεδρος του ΕΟΑΝ, Νίκος Χιωτάκης, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΕΟΑΝ, σε σχέση µε την «αξιολόγηση των επιχειρησιακών σχεδίων των Συστηµάτων Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης και την προετοιµασία του σχεδίου απόφασης αρχικής έγκρισης, ανανέωσης, τροποποίησης, αναστολής ή ανάκλησης», όπως ορίζεται στο άρθρο 24 ΙΒ του Νόµου 4496/2017.

Η έγκριση ενός συλλογικού συστήµατος ΑΕΚΚ εθνικής εµβέλειας θα δηµιουργήσει µεγάλο ανταγωνισµό και έντονες αντιδράσεις από τα ήδη εγκεκριµένα εννιά συστήµατα, τα οποία είναι όλα περιφερειακής εµβέλειας, οπότε θα βρεθούν ξαφνικά σε µειονεκτική θέση, έπειτα από χρόνια λειτουργίας τους, σε σχέση µε ένα σύστηµα που εγκρίθηκε λόγω παρέλευσης προθεσµίας.

Σύµφωνα µε την άποψη έγκριτων νοµικών που µίλησαν στα «Π» για τη συγκεκριµένη υπόθεση, η παράβαση καθήκοντος του ΕΟΑΝ είναι προφανής και αυταπόδεικτη.

Οι ίδιοι έγκριτοι νοµικοί τόνισαν ότι, για άλλη µία φορά, έχουν σοβαρό νοµικό ενδιαφέρον οι ενέργειες ή οι παραλείψεις αυτών που εποπτεύουν τον ΕΟΑΝ, δηλαδή του γενικού γραµµατέα Μανώλη Γραφάκου, αλλά και του υπουργού Κωστή Χατζηδάκη για τις συνεχιζόµενες παραβάσεις καθήκοντος στον ΕΟΑΝ.

Για άλλη µία φορά, το µόνο σίγουρο είναι ότι υπάρχουν πολλές ευθύνες και σίγουρα θα αναζητηθούν ώστε να αποδοθούν, όπως ορίζει το δηµόσιο συµφέρον αλλά και το ισχύον θεσµικό πλαίσιο.

Πηγή: parapolitika.gr