Παράβαση καθήκοντος για τους μπλέ κάδους

Η δη τα «Π» έχουν αποκαλύψει τόσο τις ενέργειες και τις πράξεις του γενικού γραµµατέα Συντονισµού ∆ιαχείρισης Αποβλήτων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μανώλη Γραφάκου

καθώς και τις παραβάσεις καθήκοντος των υπαλλήλων και της διοίκησης του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) για σοβαρά θέµατα, που αφορούν το επιχειρησιακό σχέδιο της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. (ΕΕΑΑ Α.Ε.) µε τους µπλε κάδους, όσο και την υπέρβαση αρµοδιοτήτων του υπουργού, Κωστή Χατζηδάκη, για τη διάθεση των 19 εκατ. ευρώ από τον ΕΟΑΝ.

Σήµερα τα «Π» αποκαλύπτουν ότι ο υπουργός, Κωστής Χατζηδάκης, παραβιάζει τις κοινοτικές οδηγίες 2008/98/ΕΚ και 2018/851/ΕΚ. Πιο συγκεκριµένα, παραβιάζει την κοινοτική νοµοθεσία αναφορικά µε την υφιστάµενη εθνική νοµική υποχρέωση για χωριστή συλλογή των συσκευασιών (από πλαστικό, µέταλλο, γυαλί και χαρτί), ώστε να µην κλείσουν οι µπλε κάδοι της ΕΕΑΑ Α.Ε.

Την ίδια στιγµή, ο υπουργός, Κωστής Χατζηδάκης, παραβιάζει και την από 31/8/2020 οµόφωνη απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου για την έγκριση του Εθνικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣ∆Α), που δηµοσιεύτηκε στην «Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως» (ΦΕΚ 185 Α/29.9.2020), όπου ρητώς αναφερόταν ότι «Σύµφωνα µε το άρθρο 11 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία (Ε.Ε.) 2018/851, καθίσταται υποχρεωτική η χωριστή συλλογή τουλάχιστον για τα µέταλλα, το χαρτί, το γυαλί και το πλαστικό».

Ο Κωστής Χατζηδάκης, µαζί µε το alter ego του, τον γενικό γραµµατέα, Μανώλη Γραφάκο, σε συνέντευξη Τύπου στις 4 Νοεµβρίου ανακοίνωσε το νέο σχέδιο νόµου για την ανακύκλωση, το οποίο περιλαµβάνει τις διατάξεις που παραβιάζουν τόσο τις κοινοτικές οδηγίες όσο και το ΕΣ∆Α, όταν ο στόχος του σχεδίου νόµου του υπουργείου είναι η εναρµόνιση µε την κοινοτική οδηγία (Ε.Ε.) 2018/851.

Πιο συγκεκριµένα, ο υπουργός ανακοίνωσε ότι η χωριστή συλλογή των αποβλήτων συσκευασίας σε διακριτά ρεύµατα (πλαστικό, χαρτί, µέταλλο και γυαλί) θα καθιερωθεί έως τις 5/1/2022, όταν, σύµφωνα µε την κοινοτική οδηγία (Ε.Ε.) 2018/851, «τα κράτη-µέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν την ενίσχυση της συµµόρφωσης προς την υποχρέωση για χωριστή συλλογή αποβλήτων, που ορίζεται στο Αρθρο 10, παράγραφος 2, και στο Αρθρο 11, παράγραφος 1, της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, συµπεριλαµβανοµένης της υποχρέωσης να καθιερώσουν χωριστή συλλογή τουλάχιστον για τα απόβλητα από χαρτί, µέταλλα, πλαστικά και γυαλί, που τα κράτη-µέλη όφειλαν να έχουν εκπληρώσει έως το 2015».

∆υστυχώς, η δηµοσιογραφική έρευνα των «Π» κατέδειξε ότι ο µοναδικός λόγος που ο υπουργός Περιβάλλοντος είναι έτοιµος να παραβιάσει τις κοινοτικές οδηγίες είναι «για να µην κλείσουν οι µπλε κάδοι της ΕΕΑΑ Α.Ε. έως το 2022», όπως τονίζουν ανώτατοι υπηρεσιακοί παράγοντες από το υπουργείο. Οι ίδιες αξιόπιστες πηγές σηµειώνουν ότι είναι πρώτη φορά που υπουργός προωθεί την, κατά παράβαση καθήκοντος, νοµιµοποίηση του συστήµατος των µπλε κάδων, καθόσον τόσο στον Νόµο 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α/2012) του Γιώργου Παπακωνσταντίνου όσο και στον Νόµο 4496/2017 (ΦΕΚ 170 Α/2017) του Σωκράτη Φάµελλου υπήρχε η, αυτονόητη, διάταξη για την υποχρέωση της χωριστής συλλογής των υλικών συσκευασίας. Οι ενέργειες του υπουργού, Κωστή Χατζηδάκη, λαµβάνουν χώρα όταν η Ελλάδα έχει ήδη λάβει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την υπ’ αριθµ. SWD (2018) 418/24.9.2018 «Εκθεση έγκαιρης προειδοποίησης για την Ελλάδα σχετικά µε την εφαρµογή της νοµοθεσίας της Ε.Ε. για τα απόβλητα», που τα «Π» αποκαλύπτουν σήµερα, κατά αποκλειστικότητα. Τονίζεται ότι το επόµενο βήµα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η παραποµπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο για την επιβολή νέου προστίµου. Βέβαια, από τη µελέτη της συγκεκριµένης «Εκθεσης έγκαιρης προειδοποίησης για την Ελλάδα σχετικά µε την εφαρµογή της νοµοθεσίας της Ε.Ε. για τα απόβλητα» προκύπτει και ακόµα ένα εξαιρετικά σηµαντικό δεδοµένο. Σύµφωνα µε τις σαφείς οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα πρέπει να γίνει «αναδιάρθρωση της αλληλεπίδρασης µεταξύ των οργανισµών ευθύνης παραγωγών για τις συσκευασίες (Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης – ΕΕΑΑ) και των δήµων. Σε κάθε περίπτωση, η ΕΕΑΑ θα πρέπει να χρηµατοδοτεί πλήρως την παροχή του µέρους της υπηρεσίας συλλογής όσον αφορά τα απορρίµµατα συσκευασιών, σύµφωνα µε έναν συµφωνηµένο µαθηµατικό τύπο χρηµατοδότησης».

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 200 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΤΟΝΟ

Αρα, η ΕΕΑΑ θα πρέπει να καταβάλει το σύνολο του κόστους που έχουν οι δήµοι για τη συλλογή του περιεχοµένου των µπλε κάδων, που εκτιµάται ότι υπερβαίνει τα 200 ευρώ ανά τόνο. Οµως στην περιβόητη συνεδρίαση της 13ης Μαΐου 2020 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΕΟΑΝ εγκρίθηκε το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΕΑΑ Α.Ε. µε τους µπλε κάδους (που αναρτήθηκε στη «∆ιαύγεια» µε Α∆Α 6ΩΝΥ46Ψ8ΟΖ0ΓΓ) και η καταβολή της ΕΕΑΑ προς τους δήµους ορίστηκε σε µόλις 8 ευρώ ανά τόνο για το πρώτο έτος, που θα φτάσει σε µόλις 30 ευρώ ανά τόνο έπειτα από 6 χρόνια. ∆ηλαδή, θα υπάρξει απώλεια πολλών εκατοµµυρίων από τους δήµους, που παρέχουν τις εργασίες συλλογής των µπλε κάδων, ενώ τα χρήµατα αυτά θα παραµείνουν στα ταµεία της ΕΕΑΑ µε απόφαση του ΕΟΑΝ. Είναι σαφές ότι υπάρχουν ευθύνες του ΕΟΑΝ, που δεν εφάρµοσε τα οριζόµενα στην υπ’ αριθµ. SWD (2018) 418/24.9.2018 «Εκθεση έγκαιρης προειδοποίησης για την Ελλάδα σχετικά µε την εφαρµογή της νοµοθεσίας της Ε.Ε. για τα απόβλητα», ενώ αναµένεται να αναζητηθούν ευθύνες από τα στελέχη της ∆ιεύθυνσης Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης του ΕΟΑΝ, Φανή Κοτζιά και Ελένη Κουρούδη, και από την αναπληρώτρια προϊσταµένη της συγκεκριµένης ∆ιεύθυνσης, Αργυρώ Ρεµούνδου.

Οι σηµερινές αποκαλύψεις από τα «Π» δηµιουργούν σοβαρά ερωτήµατα σε σχέση µε τα νοµικά αλλά και τα πολιτικά θέµατα που προκαλούν οι ενέργειες του Κωστή Χατζηδάκη και του Μανώλη Γραφάκου. Το µόνο σίγουρο είναι ότι αυτές οι συµπεριφορές δεν έχουν την έγκριση του Μεγάρου Μαξίµου, οπότε αναµένονται εξελίξεις και αντιδράσεις.

Πηγή: Δημοσειεύθηκε στην εφημερίδα Παραπολιτικά το Σάββατο 14 Νοεμβρίου