Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 9/12

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 09.12.2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ. με θέμα:

  1. Έγκριση 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. 
  2. Λήψη απόφασης για συμβιβαστική ή μη επίλυση της διαφοράς, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 214Α του ΚΠολΔ, που περιλαμβάνεται στην από 15-9-2020 με γενικό αριθμό κατάθεσης 65860/2020 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 7935/2020 αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ) της Ευανθίας Πατρικάκου του Νικολάου κατά α) του Μιχαήλ Προκοπίου του Κωνσταντίνου, β) της Αικατερίνης Προκοπίου του Κωνσταντίνου και γ) του ΟΤΑ με την επωνυμία «Δήμος Αγίας Παρασκευής.
  3. Έγκριση των πρακτικών αποσφράγισης –ελέγχου και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών και οικονομικής προσφοράς  της Επιτροπής Διενέργεια και Αξιολόγησης προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Προμήθεια καθιστικών πάγκων.
  4. Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού, για την ανάδειξη  Αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες Δήμου Αγίας Παρασκευής.
  • Έγκριση σύμβασης πληρωμής «Τελών διοδίων Αττικής οδού» για το έτος 2021 με τις ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.

                                                          Αγία Παρασκευή  04-12-2020

                                                                       Ο Πρόεδρος – ΔήμαρχοςΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ