Συζήτηση Δ.Σ Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αγίας Παρασκευής Οικονομικού έτους 2021 στις 16/12

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 16.12.2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00  με θέμα:

1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αγίας Παρασκευής Οικονομικού έτους 2021 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).