Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στίς 24/2

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 24.02.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30π.μ. με θέμα:

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ο Συγκριτικού Πίνακα και του 1ου Πρωτοκόλλου  Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε) για την Μελέτη «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΙΔΙ­Ο­ΚΤΗΣΙΑΣ ΙΟΛΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (Υποέργο 1 της πράξης: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΟΛΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ με κωδικό MIS5016102».

                                                           Αγία Παρασκευή  19-02-2021

                                                                       Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ