Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής & Οικονομικής Επιτροπής στίς 2/6

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) την 02.06.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30μ.μ.  με θέμα:

  1. Έγκριση ή μη παράτασης του δικαιώματος χρήσης τάφων τριετούς ταφής.
  2. *********************************************************************

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 02.06.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 με θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση α) υποβολής πρότασης έργου (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)», στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ), ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, με τίτλο «Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων», β) αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης με κωδικό 14.6i.26.2-4.1, γ) ορισμού υπεύθυνου πράξης και δ) εξουσιοδότηση του Δημάρχου για οποιεσδήποτε σχετικές ενέργειες απαιτηθούν για την υλοποίηση της πράξης.
  2. Έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης, της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, για τον ανοικτό διαγωνισμό με Α/Α 104421 συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, και τίτλο ΟΜΑΔΑ Θ2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ VAN (ΥΨΗΛΟ)».
  3. Υποβολή Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΓΡΑΒΙΑΣ».
  4. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για το έργο: «Επείγουσες επισκευαστικές ανάγκες σχολικών κτηρίων 2020».
  5. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 28/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ & ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΛΑΔΙΩΝ» με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων (χιονόπτωση, παγετός, πτώση δένδρων κλπ).
  6. Λήψη απόφασης για παράταση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης για την “Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για τη λήψη μέτρων διαχείρισης διαμπερούς κυκλοφορίας στον Δήμο Αγίας Παρασκευής”.
  7. Έγκριση της με αριθμό 39/2021 απόφασης Δημάρχου για απευθείας ανάθεση του Δημάρχου που αφορά την «ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ. με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, λόγω της έξαρσης του κορονοϊού, στα πλαίσια πρόληψης κινδύνου  διάδοσης του.