Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στίς 31/5

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) στις 31.05.2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. με θέματα:

  1. Ακύρωση της υπ’αριθ. 122/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμο Αγίας Παρασκευής και εκ νέου λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και των τευχών της πράξης «Ολοκληρωμένες Δράσεις ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Αγίας Παρασκευής» και την έγκριση του σχετικού Πρακτικού της Επιτροπής Διευρεύνησης Τιμών.
  2.  Ακύρωση της υπ’ αριθ. 123/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής        του Δήμου Αγίας Παρασκευής και εκ νέου λήψη απόφασης για :

α)  την αποδοχή των όρων συμμετοχής στην Πρόσκληση ΑΤ12 της ΕΥΔ ΥΠΕΣ  του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα Προτεραιότητας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» και

β) την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Ολοκληρωμένες Δράσεις ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Αγίας Παρασκευής». 

(Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω προθεσμιών).