Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στίς 9/6

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 09.06.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 με θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής οικονομικού έτους 2021.
  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της ασκηθείσας παρέμβασης και την παροχή πληρεξουσιότητας, στο δικηγόρο με  πάγια αντιμισθία του Δήμου για την παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Συμβούλιου Επικρατείας.
  2. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 147/2021 απόφασης ανάθεσης Δημάρχου που αφορά «ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΛΑΔΙΩΝ ΑΠΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων (χιονόπτωση, παγετός, πτώση δένδρων κλπ).
  3. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Διάνοιξη οδών στην περιοχή Πευκάκια Αγίας Παρασκευής».
  4. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού της κλήρωσης και τη συγκρότηση της Επιτροπής σε σώμα για την προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου «Ανάπλαση οδού Ευγ. Γιαβάση και λοιπών οδών στην περίμετρο της κεντρικής πλατείας».